0

مکالمات در فعالیت های روزمره به زبان انگلیسی ۱ | Everyday Activities

مکالمات در فعالیت های روزمره به زبان انگلیسیEveryday Activities

در این بخش به فعالیت های روزانه به شکل آموزش مکالمه زبان انگلیسی پرداخته می شود. این فعالیت های روزانه شامل موارد زیر می باشند:

مسواک زدن، لباس پوشیدن، شانه کردن، مرتب کردن، حمام کردن، خوابیدن، درست کردن صبحانه، ناهار و شام.

سعی شده است تمام تلفظ های فعالیت های روزانه برای شما عزیزان نوشته شود. فیلم آموزش این فعالیت ها در قسمت بالا قابل مشاهده می باشد.

امید است که این بخش از آموزش مکالمه انگلیسی راهنمای خوبی برای شناختن فعالیت های روزمره برای شما باشد.

مکالمات فعالیت های روزمره (۱)

Everyday Activities (1)

مکالمات در فعالیت های روزمره به زبان انگلیسیEveryday Activities

A: What do you do every day?

-تو هر روز چه کار می کنی؟

B: I get up, I take a shower, and I brush my teeth.

 من از خواب بر می خیزم، دوش می گیرم، و دندان هایم را مسواک می زنم.

A: What does he do every day?

او هر روز چه کار می کند؟

B: He shaves, gets dressed, and eats breakfast.

او اصلاح میکند، لباس می پوشد، و صبحانه می خورد.

۱) من دندان هایم را مسواک می زنم.

۲) من صورتم را اصلاح می کنم.

۳) من لباس می پوشم.

۴) من صورتم را می شویم.

۵) من آرایش می کنم.

۶) من مویم را برس می زنم.

۷) من مویم را شانه می کنم.

۸) او تختخواب را مرتب می کند.

۹) او لباسش را در می آورد.

۱۰) او حمام می کند.

۱۱) او به رختخواب می رود.

۱۳) او صبحانه درست می کند.

۱۴) او ناهار درست می کند.

۱۵)  او شام می پزد.

۱۶) او صبحانه می خورد.

۱۷) من ناهار می خورم.

۱۸) او شام می خورد.

۱) I brush my teeth.

2) I shave.

3) I get dressed.

4) I wash my face.

5) I put on make-up.

6) I brush my hair.

7) I comb my hair.

8) He makes the bed.

9) He gets undressed.

10) He takes a bath.

11) He goes to bed.

12) He sleeps.

14) She makes lunch.

15) She cooks/makes dinner.

16) )She eats/has breakfast.

17) I eat/have lunch.

18) She eats/has dinner.

تلفظ

Pronunciation

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.