0

مروری بر زمان افعال در زبان انگلیسی

Review of Verb Tenses

مرور زمان افعال در زبان انگلیسی

در بخش های قبلی، زمان ها در زبان انگلیسی به صورت تک به تک آموزش داده شد، اکنون در این مقاله ی آموزشی گرامر انگلیسی، مروری بر زمان افعال در انگلیسی خواهیم داشت:

آینده ساده

گذشته ساده

حال ساده

I will study English next year.

Two years ago, I studied English in England.

I study English every day.

من سال آینده انگلیسی خواهم خواند.دو سال قبل، من در انگلستان انگلیسی خواندم.من هرروز انگلیسی می خوانم.

 

آینده استمراری

گذشته استمراری

حال استمراری

I will be studying English when you arrive tonight.

When you called me, I was studying English.

I am studying English now.

زمانی که امشب وارد شوی من در حال انگلیسی خواندن خواهم بود.زمانی که تو به من زنگ زدی، من داشتم انگلیسی می خواندم.من اکنون در حال انگلیسی خواندن هستم.

 

آینده کامل

گذشته کامل

حال کامل

I will have studied every tense by the time I finish this course.

I had studied English before I moved to the U.S.

I have studied English in several different countries.

من تا زمانی که این دوره را تمام کنم همه زمان ها را مطالعه کرده ام.من قبل از اینکه به ایالات متحده نقل مکان کنم انگلیسی خوانده بودم.من در چند کشور مختلف انگلیسی خوانده ام.

 

آینده کامل استمراری

گذشته کامل استمراری

حال کامل استمراری

I will have been studying English for over two hours by the time you arrive.

I had been studying English for five years before I moved to the U.S.

I have been studying English for five years.

زمانی که شما وارد شوید بیش از دو ساعت است که من مشغول خواندن انگلیسی بوده ام.من قبل از اینکه به ایالات متحده نقل مکان کنم به مدت پنج سال انگلیسی خوانده بودم.من به مدت ۵ سال در حال مطالعه انگلیسی بوده ام.

 

(۱)Practice

Complete the following sentences with the correct tense of the verbs in parentheses.

تمرین شماره ۱ از زمان افعال در انگلیسی

جملات زیر را با استفاده از شکل درست افعال داخل پرانتز کامل کنید.

 

۱) Daryl always … (come) to class on time.

    (Daryl always comes to class on time.)

۱) (داریل همیشه سروقت به کلاس می آید.)

 

۲) Mr. Jones … (teach) us at present.

۲) در حاضر آقای جونز به ما درس می دهد.

پاسخ:(is teaching, is substituting)

 

۳) I … (work) in my garden when you called me last night.

۳) وقتی که تو دیشب به من زنگ زدی من داشتم در باغچه ام کار می کردم.

پاسخ:(was working)

 

۴) We … (take) our finals next week.

۴) ما هفته آینده امتحانات آخر ترم خود را خواهیم داد.

پاسخ:(are going to take)

 

۵) I … (come) to work on the bus this morning.

۵) من امروز صبح با اتوبوس به محل کار آمدم.

پاسخ:(came)

 

۶) As I … (come) to work this morning, I am … (meet) a boy tried … (sell) me a watch.

۶) همانطور که امروز صبح به محل کار می آمدم، پسری را دیدم که سعی می کرد یک ساعت به من بفروشد.

پاسخ:(was coming, met, to sell)

 

۷) I … (be) to the Grand Canyon several times.

۷) من چند بار به گرند کنین رفته ام.

پاسخ: (have been)
مروری بر زمان افعال در زبان انگلیسی
زمان افعال در انگلیسی

۸) Listen! I think the telephone … (ring).

۸) گوش کن! فکر می کنم تلفن داره زنگ میزنه.

پاسخ: (is ringing)

 

۹) Bob said that he … (see) that movie before.

۹) باب گفت که آن فیلم را قبلا دیده بود.

پاسخ: (had seen)

 

۱۰) I … (read) that novel three or four times.

۱۰) من آن رمان را سه یا چهار بار خوانده ام.

پاسخ: (have read (read))

 

۱۱) By this time next year, we … (complete) all the exercises in this book.

۱۱) تا این موقع سال دیگر، ما تمام تمرینات این کتاب را کامل می کنیم.

پاسخ: (will have completed)

 

۱۲) Your telegram … (come) just as I … (leave) my house.

۱۲) درست وقتی که من داشتم خانه ام را ترک می کردم تلگراف شما رسید.

پاسخ: (came, was leaving)

 

۱۳) The sun … (shine) brightly when I got up this morning.

۱۳) امروز صبح خورشید داشت می درخشید که من بیدار شدم.

پاسخ: (was shining)

 

۱۴) Our class … (begin) every morning at 8:30.

۱۴) کلاس ما هر روز صبح ساعت هشت و نیم شروع می شود.

پاسخ: (begins, ends)

 

۱۵) We occasionally … (go) to the movies on Sunday.

۱۵) ما گاهگاهی یکشنبه به سینما می رویم.

پاسخ: (go)

 

۱۶) Listen! Somebody … (knock) at the door.

۱۶) گوش کن! یک نفر داره در می زنه.

پاسخ: (is knocking)

 

۱۷) Up to now, nothing … (hear) from the search party.

۱۷) تا حالا، هیچ چیز از گروه اکتشافی شنیده نشده است.

پاسخ: (has been heard)

 

۱۸) Marjory, who is now in the fourth garden, … (study) English for three years.

۱۸) مارجوری، که حالا در کلاس چهارم است، به مدت سه سال انگلیسی می خوانده است.

پاسخ: (has studied (has been studying)

 

۱۹) Ruth … (study) French for a few months last year.

۱۹) روث پارسال چند ماهی فرانسه خواند.

پاسخ: (studied)

 

۲۰) My brother-in-law … (come) to visit me next week.

۲۰) برادر زن من هفته آینده به دیدنم می آید.

پاسخ: (is coming (will come))

(۲)Practice

Complete the following sentences with the correct tense of the verbs in parentheses.

تمرین شماره ۲ از زمان افعال در انگلیسی

جملات زیر را با استفاده از شکل درست افعال داخل پرانتز کامل کنید.

۱) The magician … (do) tricks on the stage when we entered.

    (The magician was doing tricks on the stage when we entered.)

۱)شعبده باز روی صحنه در حال انجام اعمال تردستی بود که ما وارد شدیم.

۲) The newspaper says that the police in New Orleans finally … (catch) the bank robber.

۲) روزنامه می گوید که پلیس نیو ارلیانز بالاخره سارق بانک را دستگیر کرد.

پاسخ: (caught)

۳) Look! … that Colonel Evans … (cross) the street?

۳) نگاه کن! آیا ان سرهنگ ایوانز است که در حال عبور از خیابان است؟

پاسخ: (is, crossing )

۴) … she usually … (walk) along Spencer street at the same time every morning?

۴) آیا او معمولا هر روز صبح در همان زمان در مسیر خیابان اسپنسر پیاده روی می کند؟

پاسخ: (Does, walk)

۵) She said that she … (leave) before she heard the news.

۵) او گفت که قبل از شنیدن اخبار رفته بود.

پاسخ: (had left)

۶) By this time next week, Rod and Alan … (visit) their grandmother.

۶) تا این موقع هفته آینده، راد و آلن مادر بزرگشان را می بینند.

پاسخ: (will have visited (will be visiting))

۷) By March fifteenth, I … (be) here one year.

۷) تا پانزدهم ماه مارس، من به مدت یک سال در اینجا بوده ام.

پاسخ: (will have been)

۸) Deborah handed in the report which she … (write).

۸) دیورا گزارشی را که نوشته بود تحویل داد.

پاسخ: (had written)

۹) Lee usually … (study) very hard. In fact, whenever I … (see) him he … (study) something.

۹) لی معمولا سخت درس می خواند . در حقیقت هر وقت که من او را می بینم در حال خواندن چیزی است.

پاسخ: (studies, see, is studying)

۱۰) Have you any idea what she … (do) when … (call) her tomorrow?

۱۰) آیا میدانی فردا زمانی که من به او زنگ بزنم او در حال انجام چه کاری است؟

پاسخ: (will be doing, call)

۱۱) What … you … (do) when I called you last night?

۱۱) موقعی که دیشب به تو زنگ زدم داشتی چه کار می کردی؟

پاسخ:(were you doing)

۱۲) Since when … Harry … (go) on your vacation next month?

۱۲) هری از چه زمانی مسئول این اداره بوده است؟

پاسخ: (has Harry been)

۱۳) He … (be) appointed last June and … (be) in charge ever since.

۱۳) او جون گذشته به این سمت منصوب شد و از آن تاریخ مسئول بده است.

پاسخ: (was, has been)

۱۴) Where … you … (go) on your vacation next month?

۱۴) ماه آینده برای تعطیلاتت به کجا خواهی رفت؟

پاسخ: (are you going to go (are you going))

۱۵) He cooked the rabbit which he … (shoot) previously in the woods.

۱۵) او خرگوشی را که قبلا در جنگل زده بود چخت.

پاسخ: (had shot)

۱۶) The U.S. Civil War … (begin) in 1681 and it … (end) in 1865, but not before many thousands of men … (meet) their death.

۱۶) جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۱ شروع و در سال ۱۸۶۵ تمام شد، اما در ان زمان هزاران نفر جان خود را از دست دادند.

پاسخ: (was shining, had disappeared)
مرور زمان افعال در زبان انگلیسی
زمان افعال در انگلیسی

(۳)Practice

Complete the following sentences with the correct tense of the verbs in parentheses.

تمرین شماره ۳ از زمان افعال در انگلیسی:

جملات زیر را با استفاده از شکل درست افعال داخل پرانتز کامل کنید.

 

۱)Friends who … (tell) us the truth are often less appreciated than those who … (flatter) us.

    (Friends who tell us the truth are often less appreciated than those who flatter us.)

۱)دوستانی که حقیقت را به ما می گویند اغلب کمتر از افرادی که چاپلوسی ما را می کنند، مورد تحسین قرار می گیرند.

 

۲) What did you do when you discovered that you … (lose) your pocketbook?

۲) زمانی که فهمیدی کتاب جیبی ات را گم کردی چه کار کردی؟

پاسخ: (had lost)

۳) While we … (drive) to Milwaukee, we … (have) two flat tires.

۳) زمانی که در حال رانندگی به سمت میلواکی بودیم، دو بار پنچر کردیم.

پاسخ: (were driving, had)

۴) The minute the bell rang, the students … (jump) from their seats.

۴) همینکه زنگ به صدا در امد، شاگردان از صندلی هایشان پریدند.

پاسخ: (lumped)

۵) When we got home from work, we discovered that they … (come) and … (go).

۵) زمانی که از سر کار به خانه رسیدیم، فهمیدیم که انها آمده و رفته بودند.

پاسخ: (had come, gone)

۶) Ms. Sheldon … (trip) as she … (enter) the room.

۶) خانم شلدون زمانی که وارد اطاق می شد زمین خورد.

پاسخ: (tripped, entered (was entering))

۷) Sidney … (choose) captain of the baseball team by the other players.

۷) سیدنی توسط دیگر بازیکنان به عنوان کاپیتان تیم بیس بال انتخاب شد.

پاسخ: (was chosen)

۸) That movie … (see) by millions of people around the world.

۸) آن فیلم توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان دیده شد.

پاسخ: (has been seen)

۹) Lilian noticed that we … (take) the wrong road.

۹) لی لیان متوجه شد که ما راه را اشتباه رفته بودیم.

پاسخ: (had taken)

۱۰) My mother can’t … (see) well after dark, so she doesn’t … (drive) at night.

۱۰) مادرم بعد از تاریک شدن هوا نمی تواند خوب ببیند، بنابراین در شب رانندگی نمی کند.

پاسخ: (see, drive)
خلاصه زمان افعال در زبان انگلیسی
زمان افعال در زبان انگلیسی

 

از سری آموزش فعل ها در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.