0

ریشه شناسی | گروه پسوندها با حرف A بخش دوم

۱)پسوند  ar-:

تعریف (Definition) :

۱٫[In adjectives]

Relating to something

مثال (Example) به همراه معنی :

stellar = relating to stars : اختری، ستارخ وار، شبیه ستاره

polar = relating to the North or South Pole : وابسته به قطب شمال و جنوب

تعریف (Definition) :

۲٫[In nouns]

Someone who does something

مثال (Example) به همراه معنی :

liar = someone who lies : دروغگو، کاذب، کذاب

توضیحات پسوند  ar-:

در این قسمت از  آموزش لغات انگلیسی همراهتان هستیم با سری پسوندها با حرف A بخش دوم

۱٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی وابسته به، مانند، از نوع می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی کننده انجام عمل می باشد.

 

۲)پسوند  archy-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Used to talk about a particular type of government

مثال (Example) به همراه معنی :

anarchy = no government : بی حکومتی، بی قانونی

monarchy = having a king or queen : سلطنت مطلقه، رژیم سلطنتی

توضیحات پسوند  archy-:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی حکومت، سالاری می باشد.

 

۳)پسوند  ard-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Someone who is usually or always in a particular state

مثال (Example) به همراه معنی :

drunkard = someone who is drunk or often gets drunk : آدم مست، میخواره، خمار

wizard = a man is supposed to have magic powers : جادوگر، جادو، طلسم گر

توضیحات پسوند  ard-:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی دارای ویژگی می باشد.

 

۴)پسوند  arian-:

تعریف (Definition) :

۱٫[in nouns]

Someone who believes in or does a particular thing

مثال (Example) به همراه معنی :

vegetarian = someone who does not eat meat : گیاه خوار، گیاهخواری

librarian = someone who works in a livrary : بایگان، کتابدار

تعریف (Definition) :

۲٫[in adjectives]

For people of this type, or relating to them

مثال (Example) به همراه معنی :

A vegetarian restaurant = Of or relating to vegetarianism or vegetarians : گیاهخوار، وابسته به گیاهخواری

پسوند  arian-  در ریشه شناسی استاد انگلیسی پسوندیست که :

۱٫ تولید اسم می کند و به معنی معتقد به، پیرو، هوادار می باشد.

۲٫ تولید صفت می کند و به معنی یک نوع خاص از مردم می باشد.

 

۵)پسوند  ary-:

تعریف (Definition) :

۱٫Connected sth

مثال (Example) به همراه معنی :

Customary = something that is customary is normal because it is the way something is usually done : عادی، مرسوم

تعریف (Definition) :

۲٫S.o. connected with sth

مثال (Example) به همراه معنی :

Functionary = someone who has a job doing unimportant or boring official duties : مامور، کارگذار

تعریف (Definition) :

۳٫A thing or place connected with sth

مثال (Example) به همراه معنی :

Library = a room or building containing books that can be looked at or borrowed : کتابخانه

توضیحات پسوند  ary-:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی مربوط به چیز خاصی می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی شخص انجام دهنده عمل می باشد.

۳٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی چیز یا مکان خاصی می باشد.

 

۶)پسوند ate-:

تعریف (Definition) :

۱٫[In adjectives]

Full of or showing a particular quality

مثال (Example) به همراه معنی :

Affectionate = showing love : مهربان، خونگرم

تعریف (Definition) :

۲٫[In verbs]

To make something have a particular quality

مثال (Example) به همراه معنی :

acrivate = make something start working : فعال کردن، تخلیص کردن

regulate = control something or make it regular : تعدیل کردن، تنظیم کردن

تعریف (Definition) :

۳٫[In nouns]

A group of people with particular duties

مثال (Example) به همراه معنی :

the electrorate = voters : هیئت انتخاب کنندگان، حوزه انتخابیه

تعریف (Definition) :

۴٫[In nouns]

The job, rank, or degree of a particular type of person

مثال (Example) به همراه معنی :

Doctorate = phD : درجه دکتری، عنوان دکتری

تعریف (Definition) :

۵٫[In nouns]

A chemical salt formed from a particular acid

مثال (Example) به همراه معنی :

Phosphate = one of the various form of a salt of phoshorus : فسفات، نمک اسید فسفریک

در آموزش واژگان انگلیسی  توضیحات پسوند ate عبارت است از:

۱٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی کیفیت خاص می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید فعل می کند و به معنی چیزی را با کیفیت خاص ساختن می باشد.

۳٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی یک گروه از مردم با وظایف خاص می باشد.

۴٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی شغل، مقام و یا درجه ای از یک فرد خاص می باشد.

۵٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی نمک حاصله از اسیدهایی که نام آنها به ic ختم می شود می باشد.

 

۷)پسوند ately-:

تعریف (Definition) :

[in adverbs]

مثال (Example) به همراه معنی :

fortunately = happening bacause of good luck : خوشبختانه

توضیحات پسوند ately:

پسوندیست که تولید قید می کند.

 

۸)پسوند athlon-:

تعریف (Definition) :

Sporting event

مثال (Example) به همراه معنی :

pentathlon = a sports event involving five different sports : ورزشهای پنجگانه

decathlon = a sports competition with 10 different events : ورزشهای ده گانه دوومیدانی

triathlon = a sports competition in which competitors run, swim , and cycle long distances : مسابقه سه گانه بین زنان شامل دو ۱۰۰ متر

توضیحات پسوند athlon:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی رویداد ورزشی می باشد.

 

۹)پسوند athon-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

An event in which a particular thing is done for a very long time, especially to collect money

مثال (Example) به همراه معنی :

Marathon = A foot race over a course measuring 26mi.385 yard (42 km 195 meters) : مسابقه دو ماراتون، مسابقه دو صحرایی

توضیحات پسوند athon:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی طاقت فرسا (از نظر فاصله یا شدت) می باشد.

 

۱۰)پسوند ation-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

The act, state, or result of doing something

مثال (Example) به همراه معنی لغات انگلیسی:

Examination = examining : بازپرسی، معاینه کردن

Combination = two or mor different things that exist together : ترکیب، آمیزش

توضیحات پسوند ation:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی انجام، عمل بودن، چگونگی بودن، نتیجه عمل می باشد.

 

۱۱)پسوند active-:

تعریف (Definition) :

[in adjectives]

Liking something or tending to do something or show a particular quality

مثال (Example) به همراه معنی :

talkative = liking to talk a lot : پرگو، پرحرف، وراج، پرچانه

argumentative = enjoying arguments : استدلالی، منطقی، جدلی

توضیحات پسوند  active:

پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی وابسته به، از می باشد.

 

۱۲)پسوند ator-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Someone or something that does something

مثال (Example) به همراه معنی :

narrator = someone who tells a story : راوی، گوینده داستان

generator = a machine that produces electricity : دینام اتومبیل، ژنراتور ، مولد برق

توضیحات پسوند ator:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی کننده انجام عمل می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.