0

درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس چهارم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

 

معنیلغت
بنیاد نهادن، بنا کردن، تاسیس کردن / ایجاد، تاسیس۱-Establish / Establishment
تخمین، ارزیابی، برآورد۲-Estimate
مالیه، دارایی / مالی، پولی۳-Finance / Financial
امکان پذیر، شدنی، عملی / امکان، شدنی بودن۴-Feasible / Feasibility
اقتصادی/ از نظر اقتصادی۵-Economic/ Economically
اولین، اصلی، نخستین۶-Initial
عرضه کردن، تهیه داشتن، تدارک دیدن/ تامین کننده، تهیه کننده۷-Supply/ supplier
زنجیر، سلسله۸-Chain
ساختن/ ساخت، ساختمان۹-Construct/ Construction
نوسازی، اصلاح۱۰-Renovation
نشست، جلسه۱۱-Session
پیگیری کردن۱۲-Follow up
بند، ماده، شرط۱۳-Clause
دستمزد، اجرت۱۴-Wage
خرید، خریداری کردن۱۵-Purchase

بخش اول از درس چهارم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۱-our company was established in 1965 and has ability to manufacturing all car parts.

شرکت ما در سال ۱۹۶۵ تاسیس شد و توانایی تولید تمام قطعات خودرو را دارد.

۲- The establishment of the research center is a big step toward completing the chain of car – making.

ایجاد مرکز تحقیقاتی یک گام بزرگ برای تکمیل زنجیره ساخت ماشین (خودرو) است.

۳- Initial feasibility studies about establishing new factory will be finished next week.

مطالعات امکان سنجی اولیه در مورد ایجاد کارخانه جدید در هفته آینده به پایان خواهد رسید.

۴- The contractor’s estimate about required time to finish the project was / seemed high.

برآورد پیمانکار برای زمان مورد نیاز جهت اتمام پروژه بالا بود.

۵- We got cost estimation from three contractors and accepted the lowest.

ما برآورد هزینه از سه پیمانکار دریافت کردیم و کمترین میزان را پذیرفتیم.

۶- The construction and renovation project took more time than the initial estimate.

پروژه ساخت و ساز و نوسازی بیشتر از تخمین اولیه زمان برد.

۷- We’re trying to establish linkage between these groups and financial institutions.

ما در حال تلاش برای ایجاد ارتباط بین این گروه ها و موسسات مالی هستیم.

۸- Please keep all of the financial documents in a safe place.

لطفا همه مدارک مالی را در یک محل امن نگهدارید.

۹- You need to speak to someone in the finance department.

شما باید با کسی در بخش مالی صحبت کنید.

۱۰- It’s so expensive to borrow from finance companies.

این بسیار گران است که از شرکت های مالی قرض بگیریم.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی گران expensive
گران expensive

بخش دوم از درس چهارم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۱۱- The company is in financial difficulties.

شرکت در معرض مشکلات مالی است.

۱۲- This plan for the new project is not economically feasible.

این طرح برای پروژه جدید از لحاظ اقتصادی امکان پذیر نیست.

۱۳- This plan for establish the new factory is not economically feasible.

این طرح برای ایجاد کارخانه جدید از لحاظ اقتصادی شدنی نیست.

۱۴- The report notes that export and import volumes has increased in leading economies.

این گزارش می گوید که حجم صادرات و واردات در اقتصادهای پیشرو افزایش یافته است.

۱۵- I think you must change the initial schedule.

به نظر من شما باید برنامه اولیه را تغییر دهید.

۱۶- What is your initial estimate about the cost of the renovation project?

برآورد اولیه شما در مورد هزینه پروژه نوسازی چیست؟

۱۷- A follow-up session was held after the initial meeting.

یک جلسه پیگیری پس از جلسه اولیه برگزار شد.

۱۸- The project is in the initial phase yet.

پروژه هنوز در مرحله اولیه (آغازین) است.

۱۹- Our supply chain includes local and foreign suppliers.

زنجیره ی تامین ما شامل تامین کنندگان محلی و خارجی است.

۲۰- The spare parts supply chain consists of 50 companies.

زنجیره ی تامین قطعات یدکی متشکل از ۵۰ شرکت است.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی شرکت company
شرکت company

بخش سوم از درس چهارم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۲۱- The Construction of the new factory will begin in the spring.

ساخت کارخانه جدید در بهار آغاز خواهد شد.

۲۲- Our new offices are still under construction.

دفاتر جدید ما در حال ساخت هستند.

۲۳- The renovation process of the production line took four months.

روند نوسازی خط تولید چهار ماه طول کشید.

۲۴- Please start the work, and I’ll follow up.

لطفا کار را شروع کنید و من پیگیری خواهم کرد.

۲۵- The third clause of the contract specifies total budge of the project.

بند سوم قرارداد، بودجه کل پروژه را مشخص می کند.

۲۶- They put a clause in the contract that the work should be finished by next month.

آنها در این قرداد بندی قرار دادند که کار باید ماه آینده تمام شود.

۲۷- A penalty clause was written into the contract.

یک بند جریمه در قرارداد نوشته شده بود.

۲۸- We should add this clause to the contract.

ما باید این بند را به قرارداد اضافه کنیم.

۲۹- The penalty clause specifies that late delivery will be fined.

بند جریمه مشخص می کند که تاخیر در تحویل جریمه خواهد داشت.

۳۰- They will go into secret session.

آنها به جلسه محرمانه خواهند رفت.

بخش چهارم از درس چهارم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۳۱- The project manager has a weekly session on Saturdays.

مدیر پروژه یک جلسه هفتگی در روزهای شنبه دارد.

۳۲- The renovation project took four months.

روند (فرآیند) نوسازی ۴ ماه طول کشید.

۳۳- He earns a good wage.

او دستمزد خوبی دریافت می کند.

۳۴- The minimum wage was set at 3 $ an hour.

حداقل دستمزد در ساعت ۳ دلار تعیین شد.

۳۵- I complained to the manager about the low wage level.

من نسبت به سطح پایین دستمزد به مدیر شکایت کردم.

۳۶- How much do you increase the annually?

دستمزد را سالیانه چقدر افزایش می دهید؟

۳۷- We can supply the best service for you.

ما می توانیم بهترین خدمات را برای شما ارائه دهیم.

۳۸- It was decided the company should purchase new equipment.

تصمیم گرفته شد که شرکت باید تجهیزات جدیدی خریداری کنید.

۳۹- The equipment can be purchased from your local supplier.

این تجهیزات می تواند ار تامین کننده ممحلی شما خریداری شود.

۴۰- The tools and equipment needed to start the project have been purchased.

ابزار و تجهیزات لازم جهت شروع پروژه خریداری شده است.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی ابزار tools
ابزار tools

بخش پنجم از درس چهارم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۴۱- When did you purchase these tools?

کی این ابزارها را خریداری کردید؟

۴۲- I can give you an Estimate of the number of bricks you will need.

من می توانم برآوردی از تعداد آجرهایی که نیاز دارید به شما بدهم.

۴۳- There are plans to construct a new bridge across the river.

طرح هایی برای ساخت پل جدید بر روی رودخانه وجود دارد.

۴۴- the construction of that new highway is in progress.

ساخت این بزرگراه جدید در حال پبشرفت (انجام) است.

۴۵- A dam is under construction.

سد در دست ساخت است.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.