0

درس پنجم اصطلاحات آزمون تافل

to make a point of doing something

verb

روی مسئله‌ای تاکید کردن، روی مسئله‌ای حساسیت داشتن

Meaning: to make a deliberate effort to do something

Example: I always make a point of being punctual.

من همیشه روی وقت شناس بودن تاکید دارم.

 

to make do

verb

با نبود چیزی … ساختن، به … قناعت کردن

Meaning: to manage without something important; to get by

Example: During the Second World War cooks often made do without rational ingredients like chocolate and sugar.

در طول جنگ جهانی دوم آشپزها اغلب مجبور بودند که با کمبود مواد سهمیه بندی شده مثل شکر و شکلات بسازند.

 

to make sure

verb

مطمئن شدن

Meaning: to be certain; to confirm

Example: Before leaving the house, he makes sure he has his keys.

او قبل از اینکه خانه را ترک کند مطمئن میشود که کلیدها را برداشته است.

 

to make sense

verb

منطقی بودن

Meaning: to be reasonable or logical

Example: Her theory makes sense.

فرضیه او منطقی است.

 

to keep an eye on something

verb

حواس کسی به چیزی بودن، مراقب چیزی بودن

Meaning: to watch; to monitor

Example: Could you please keep an eye on the cake in the oven and make sure it doesn’t burn?

میشه لطفا حواست به کیک داخل فر باشه و مواظب باشی که نسوزه؟

 

to get over something

verb

۱- بهبود یافتن ۲- فراموش کردن

Meaning: to recover from; to bounce back from

Example 1: She is finally getting over her cold.

سرماخوردگی او سرانجام داره بهبود پیدا میکنه.

Example 2: The team needs to get over today’s loss and start preparing for the next game.

تیم باید شکست امروز را فراموش کرده و برای بازی بعدی آماده شود.

 

to take someone’s word for it

verb

حرف کسی را باور کردن

Meaning: to believe someone without additional evidence

Example: He says that he didn’t take any money, and I’m taking his word for it.

او میگوید که پولی نگرفته و من هم حرفش را باور می کنم.

 

to take a break

verb

استراحت کردن

Meaning: to take a rest; to stop an activity temporarily

Example: She paints for hours without taking a break.

او بدون اینکه استراحت کند ساعت ها نقاشی می کند.

to take a break استراحت کردن، درس پنجم اصطلاحات آزمون تافل
paint نقاشی کردن

 

to draw the line at something

verb

تا چیزی پیش نرفتن

Meaning: to allow or accept something up to particular point, but not beyond it

Example: I don’t mind doing some gardening but I draw the line at digging.

 برایم مهم نیست که کمی کار باغبانی انجام بدم ولی دیگه تا این حد پیش نمیرم که زمین بکنم.

 

to think better of it

verb

نظر کسی عوض شدن، منصرف شدن، تجدید نظر کردن

Meaning: to decide against doing something after thinking about it more; to reconsider

Example: He had planned to take part in the protest, but he thought better of it and stayed home.

او تصمیم گرفته بود که در تظاهرات شرکت کند اما نظرش عوض شد و در خانه ماند.

 

to think something over

verb

با دقت در مورد چیزی فکر کردن، عمیقا روی چیزی فکر کردن

Meaning: To consider (something) carefully

Example: I probably won’t accept the job after, but I am still thinking it over.

من احتمالا آن پیشنهاد کاری را قبول نکنم اما هنوز دارم با دقت در موردش فکر می کنم.

 

to think twice

verb

دقت کردن، خوب فکر کردن (پیش از تصمیم گیری)

Meaning: To consider carefully before making a decision

Example: When he was invited to give a speech at his old high school, he didn’t think twice before agreeing.

وقتی از او خواسته شد در مدرسه سابق خود سخنرانی کند قبل از اینکه موافقت کند خوب فکر نکرد.

 

to get rid of something

verb

از دست چیزی خلاص شدن، چیزی را دور ریختن

Meaning: to discard or eliminate

Example: We got rid of all the food in the refrigerator that was past its due date.

ما تمام غذای تاریخ گذشته داخل یخچال را دور ریختیم.

 

to get the best of someone

verb

کسی را شکست دادن، بر کسی چیره شدن

Meaning: to defeat or outwit

Example: He tried to stay awake for the fireworks at midnight, but his fatigue got the best of him and he fell asleep before 11:00.

او تصمیم داشت که برای آتش بازی نیمه شب بیدار بماند اما خستگی مفروط بر او چیره شد و قبل از ساعت ۱۱ خوابش برد.

to get the best of someone کسی را شکست دادن، بر کسی چیره شدن، درس پنجم اصطلاحات آزمون تافل
fireworks آتش بازی

 

to get to the bottom of something

verb

ته و توی قضیه را در آوردن

Meaning: to uncover the truth about

Example: We reported the strange sound coming from the house next door and the police promised the get to the bottom of it.

ما گزارش داده بودیم که صدای عجیبی از خانه همسایه می آید و پلیس قول داد که ته و توی قضیه را در بیاورد.

 

to get underway

verb

شروع شدن، آغاز شدن

Meaning: to begin; to start

Example: The annual Autumn Festival gets underway next week.

فستیوال پاییزی سالیانه هفته آینده شروع می شود.

to get underway شروع شدن، آغاز شدن،درس پنجم اصطلاحات آزمون تافل
annual Autumn Festival فستیوال پاییزی سالانه

 

not to mince words

verb

رک و بی پرده گفتن

Meaning: to say exactly what you think, even if this might offend people

Example: Tell me what you really thought of my performance and don’t mince words.

به من رک و پوست کنده بگو که اجرام چطور بود.

 

climb down

verb

از خر شیطان پایین آمدن، کوتاه آمدن

Meaning: to admit that you were wrong, especially after being certain that you were right

Example: Neither side in the dispute has been willing to climb down in this case.

هیچکدام از طرفین بحث مایل نیست در این مورد کوتاه بیاید.

 

to make good on something

verb

به چیزی عمل کردن

Meaning: to follow through on

Example: The company made good on its pledge to donate new computers to the school.

شرکت به تعهد خود مبنی بر اهدای کامپیوتر به مدرسه عمل کرد.

 

to make off with something

verb

برداشتن و در رفتن، با چیزی فرار کردن

Meaning: to take or steal (something); to abscond with

Example: He was caught after the party trying to make off with two silver vases.

او بعد از مهمانی زمانی که قصد داشت با دو گلدان نقره فرار کند دستگیر شد.

 

to stand for something

verb

۱- حمایت کردن ۲- مخفف چیزی بودن

Meaning: 1. to support or advocate (a belief or principle); 2. to be an abbreviation of

Example 1: It’s hard to tell what the party stands for these days.

این روزها سخت است که بفهمی آن حزب از چه چیز حمایت می کند.

Example 2: FBI stands for Federal Bureau of Investigation.

اف بی آی مخفف فدرال بورو آو این وستیگیشن است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.