درس سوم اصطلاحات آزمون تافل

اصطلاحات آزمون تافل
دسامبر 3, 2020
بازدید : 818 بازدید

to hold out

verb

پایداری کردن، استقامت کردن، دوام آوردن

Meaning: to resist or endure in a challenging situation.

Example: Her doctor advised her to give up mead, and she held out for six months before giving into temptation.

دکتر به او توصیه کرد که دیگر گوشت نخورد و او شش ماه توانست مقاومت کند و در نهایت تسلیم وسوسه شد.

 

To leave no stone unturned

Verb

به همه جا سر زدن، از هیچ تلاشی فروگذار نکردن

Meaning: to loo; everywhere; to attempt everything.

Example: We left no stone unturned in our search for the city’s best hot dog.

ما باید پیدا کردن بهترین هات داگ شهر به همه جا سر زدیم.

To leave no stone unturned به همه جا سر زدن درس سوم اصطلاحات آزمون تافل

هات داگ hot dog

 

To cross paths

Verb

تصادفا کسی را ملاقات کردن

Meaning: to meet by chance

Example: They crossed paths in Italy when they both were vacationing there.

زمانی که آنها برای تعطیلات به ایتالیا رفته بودند تصادفا همدیگر را ملاقات کردند.

 

To run into someone

Verb

تصادفا کسی را ملاقات کردن، به کسی برخورد کردن

Meaning: to meet someone by chance

Example: I hadn’t seen him in months, but I ran into him at the supermarket last week.

ماه ها بود که او را ندیده بودم اما هفته گذشته در سوپرمارکت به او برخوردم.

 

To have one’s work cut out for

Verb

کار زیادی در پیش رو داشتن، زحمت کشیدن

Meaning: to have a lot of work to do in order to accomplish something.

Example: If she wants to finish this drawing before the fair she has her work cut out for her.

اگر او می خواهد این نقاشی را تا قبل از نمایشگاه تمام کند باید زحمت زیادی بکشد.

To have one’s work cut out for کار زیادی در پیش رو داشتن درس سوم اصطلاحات آزمون تافل

drawing نقاشی

 

To get one’s act together

Verb

خود را جمع و جور کردن، جنبیدن

Meaning: to prepare oneself, to accomplish something; to get organized.

Example: we need to get our act together if we’re going to finish this project by Friday.

اگر ما می خواهیم این پروژه را تا جمعه تمام کنیم باید بجنبیم.

 

to drop by

verb

به کسی سر زدن

Meaning: to make a short, usually unannounced visit

Example: He dropped by last night.

او دیشب به من سر زد.

 

To drop in on someone

Verb

سرزده به دیدار کسی رفتن

Meaning: to make a short, usually unannounced visit to a person

Example: On the way home I dropped in on my grandmother to see how she was doing.

در راه خانه سری به مادر بزرگ زدم تا ببینم چه میکند.

 

To have one’s hands full

Verb

دست کسی بند بودن، سر کسی شلوغ بودن

Meaning: to be very busy; to have a lot to do

Example: She has had her hands full lately, so she probably won’t be able to help you.

او اخیرا سرش خیلی شلوغ است، بنابراین احتمالا نمیتواند به تو کمک کند.

 

To go wrong

Verb

جایی از کار اشتباه بودن، اشتباه صورت گرفتن، یک جای کار لنگیدن

Meaning: to cause a failure; to go amiss

Example: the experiment failed, but scientists aren’t sure what went wrong.

آزمایش با شکست مواجه شد اما دانشمندان هنوز مطمئن نیستند کجای کار اشتباه بود.

 

To err on the side of caution

Verb

خیلی با احتیاط عمل کردن، جانب احتیاط را نگه داشتن

Meaning: to be more careful or safe than is necessary, in order make sure that nothing bad happens

Example: It’s always best to err on the side of caution.

همیشه بهترین کار این است که آدم جانب احتیاط را نگه دارد.

 

To rest on one’s laurels

Verb

دنبال پیشرفت بیشتر نبودن، به افتخارات خود قانع بودن

Meaning: to be satisfied with one’s past accomplishments rather than attempting anything new

Example: Since his famous first novel came out, he has been resting on his laurels and hasn’t written anything new.

از وقتی اولین رمان معروفش چاپ شد، او دیگر دنبال پیشرفت بیشتر نبوده و کتاب جدیدی ننوشته است.

 

To take one’s time

Verb

عجله نکردن

Meaning: to proceed slowly ; to avoid rushing

Example: I’m taking my time one this paper, since it isn’t due until the end of the semester.

من در نوشتن این مقاله عجله نمی کنم چون تا آخر ترم فرصت دارم.

 

To tighten one’s belt

Verb

جلو ولخرجی را گرفتن، صرفه جویی کردن

Meaning: to take extreme measures in order to economize; to cut back

Example: Our funding has been cut, so we are going to have to tighten our belts.

تامین بودجه ما قطع شده و ما تصمیم داریم جلوی ولخرجی را بگیریم.

 

To touch on something

Verb

به موضوعی پرداختن

Meaning: to address a topic briefly

Example: These issues were touched on in Chapter 2.

به این موضوعات در فصل ۲ پرداخته شد.

 

To see eye to eye

Verb

هم عقیده بودن

Meaning: to have similar opinions; to understand each other

Example: They have almost nothing in common, but when it comes to baseball they see eye to eye.

آنها تقریبا وجه مشترکی ندارند اما وقتی موضوع بیس بال مطرح می شود هم عقیده اند.

To see eye to eye هم عقیده بودن درس سوم اصطلاحات آزمون تافل

baseball بیس بال

 

To have a say

Verb

تاثیر گذار بودن

Meaning: to have a degree of influence or power

Example: In a democracy, citizens have a say in their government’s decisions.

در دموکراسی، شهروندان در تصمیمات دولت خود تاثیر گذار هستند.

 

To fill someone in

Verb

کسی را در جریان قرار دادن، از جزییات چیزی کسی را باخبر ساختن

Meaning: to inform someone fully; to give someone the details

Example: Lisa missed the meeting where that was discussed, so someone will have to fill her in.

لیزا نتوانست در جلسه ای که آن موضوع بحث میشد شرکت کند بنابراین یک نفر باید او را در جریان موضوع قرار بدهد.

 

To do someone good

Verb

برای کسی مفید بودن

Meaning: to have a beneficial effect on someone

Example: He has seemed very stressed out lately; a vacation will do him good.

اخیرا او خیلی استرس دارد. تعطیلات برایش مفید بود

 

To narrow down

Verb

کاهش دادن، محدود کردن

Meaning: to reduce the number of options in a selection

Example: The police have narrowed down their list of suspects.

پلیس فهرست متهمین را به چند نفر کاهش داده است.

 

To draw a blank

Verb

همه چیز را فراموش کردن

Meaning: to be unable to remember or respond

Example: I studied thoroughly for the test, but when I saw the fist question I just drew a blank.

من برای امتحان کاملا مطالعه کرده بودم اما با دیدن اولین سوال همه چیز را کاملا فراموش کردم.

7
دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی

Call Now Button