درس دوازدهم اصطلاحات آزمون تافل

اصطلاحات آزمون تافل
دسامبر 10, 2020
بازدید : 792 بازدید

Thin-skinned

Adjective

حساس و زود رنج

Meaning: extremely sensitive; easily upset

Example: John is very thin-skinned, so please treat him with kindness.

جان خیلی حساس و زود رنج است بنابراین با مهربانی با او رفتار کن.

 

Light years ahead

Adjective

پیشرفته تر بودن، خیلی جلوتر بودن

Meaning: far ahead; far more advanced

Example: Their science laboratories are light years ahead of the facilities at our university.

آزمایشگاه های علوم آنها پیشرفته تر از تسهیلات موجود در دانشگاه های ماست.

درس دوازدهم اصطلاحات آزمون تافل science laboratories آزمایشگاه علمی

science laboratories آزمایشگاه علمی

 

Out of hand

Adjective

غیر قابل کنترل

Meaning: unmanageable; out of control

Example: The absenteeism in this class is getting out of hand.

غیبت کردن از این کلاس داره غیر قابل کنترل میشه.

 

Grass-roots

Adjective

مردم عادی، عامه مردم

Meaning: based on the efforts of ordinary people.

Example: We are hoping for full participation in the election at grass roots level.

ما امیدواریم که شرکت گسترده عامه مردم را در انتخابات داشته باشیم.

 

Fine tuning

Adjective

تنظیم کردن، سازگار کردن

Meaning: minor adjustments needed to perfect something.

Example: The car is running now, but we have to do some fine tuning to make it ready to drive on the road.

فعلا ماشین داره کار می کنه، اما برای رانندگی در جاده باید آن را تنظیم کنیم.

درس دوازدهم اصطلاحات آزمون تافل car ماشین

car ماشین

 

Easy as pie

Adjective

مثل آب خوردن

Meaning: very simple.

Example: Since he had studied so hard, he thought the exam was easy as pie.

از آنجا که او سخت درس خوانده بود، امتحان برایش مثل آب خوردن بود.

 

one in a million

adjective

بی نظیر، بی همتا

Meaning: unique; unusual

Example: The company knew they’d found one in a million when they hired her for the job

شرکت وقتی او را برای کار استخدام کرد می دانست که فرد بی نظیری را پیدا کرده است.

 

wet behind one’s ears

adjective

خام و بی تجربه

Meaning: new; untested

Example: He doesn’t know yet how his company’s e-mail system works, because he’s only been here one day and is still wet behind the ears.

او هنوز نمی داند که سیستم ایمیل شرکت چطور کار می کند چونکه تازه یک روز است که اینجا شروع به کار کرده و هنوز خام و بی تجربه است.

 

green

adjective

بی تجربه

Meaning: inexperienced; new

Example: Her first interview with the mayor went too long, because she was still green and didn’t know which questions to ask.

اولین مصاحبه او با شهردار خیلی طول کشید زیرا او بی تجربه بود و نمی دانست چه سوالاتی بپرسد.

 

Foregone conclusion

Noun

نتیجه قابل پیش بینی

Meaning: an obvious outcome; a result which can be predicted in advance

Example: Because of the home team’s superior defense, it was a foregone conclusion that they would win.

 به خاطر دفاع برتر تیم میزبان، برنده شدن آنها نتیجه قابل پیش بینی بود.

 

odds and ends

noun

خرت و پرت

Meaning: an assortment of random things

Example: His desk was covered with odds and ends, and it was impossible to find anything.

میز او پر بود از خرت و پرت و واقعا روی آن نمی شد چیزی را پیدا کرد.

 

Level playing field

noun

انصاف، عدالت

Meaning: fairness; equality

Example: Public schools are intended to create a level playing field in education.

هدف از تاسیس مدرسه های دولتی ایجاد عدالت در آموزش است.

 

Mixed emotions

noun

احساسات مبهم

Meaning: positive and negative feeling felt at the same time.

Example: she has mixed emotions about moving away; she’s excited about the new house, but worried about going to a new school.

او احساسات مبهمی درابره اسباب کشی به محله جدید دارد. از یک طرف به خاطر خانه جدید هیجان زده است و از طرف دیگر از اینکه باید به مدرسه جدید برود نگران است.

 

the powers that be

noun

مقامات بالا

Meaning: the people who have authority

Example: No changes can be made without approval from the powers that be.

بدون موافقت مقامات بالا، هیچگونه تغییری نمی تواند صورت بگیرد.

 

the light at the end of the tunnel

noun

نور امید، روزنه امید

Meaning: hope that a time of difficulty will end

Example: After all the problems we’ve had we’re finally beginning to see some light at the end of the tunnel.

بعد از این همه مشکلاتی که تاکنون داشتیم، سرانجام نور امیدی داره پیدا میشه.

 

White elephant

noun

چیز پرهزینه و بی فایده، مایه اتلاف پول

Meaning: a possession that is useless or unwanted, and difficult to get rid of

Example: The painting is valuable, but no one likes a picture of a slaughterhouse, so it’s really a white elephant.

نقاشی با ارزشی است اما هیچکس از عکس سلاخ خانه خوشش نمی آید بنابراین واقعا مایه اتلاف پول است.

 

Second wind

noun

نیروی تازه کار

Meaning: a new burst of energy or strength to continue a difficult effort

Example: After drinking water, he got his second wind and ran on.

او بعد از نوشیدن آب نیرویی تازه گرفت و به دویدن ادامه داد.

درس دوازدهم اصطلاحات آزمون تافل drinking water نوشیدن آب

drinking water نوشیدن آب

 

Last resort

noun

آخرین راه چاره، آخرین راه حل

Meaning: the final option remaining

Example: Doctors consider surgery for weight loss the last resort and only recommend it for people who are not helped by diet, exercise, or medication.

پزشکان جراحی را به عنوان آخرین راه چاره برای کاهش وزن در نظر می گیرند و آن را فقط به افرادی توصیه می کنند که رژیم، ورزش و دارو بر روی آنها موثر نیست.

 

be the last straw

none

دیگر قابل تحمل نبودن

Meaning: the last of a series of problems or annoyances, which causes someone to finally give up

Example: We have put up many of the problems in this apartment, but the roaches were the last straw, we are going to move out tomorrow.

ما با خیلی از مشکلات این آپارتمان کنار آمدیم ولی مشکل سوسک دیگه چیزی نیست که بشه تحمل کرد. فردا از اینجا اسباب کشی می کنیم.

White lie

Noun

دروغ مصلحتی

Meaning: a lie considered to be harmless, often told out of politeness

Example: I told her she looked nice, but it was a white lie; her dress was really ugly.

من به او گفتم که تیپش خوب است اما اون یک دروغ مصلحتی بود. لباسش واقعا زشت بود.

 

Salt of the earth

noun

آدم درست و شریف

Meaning: a person who is decent, honest, kind, and unpretentious

Example: Her parents are very nice people, the salt of the earth.

والدین او آدم های خیلی خوبی هستند، آدم هایی درست و شریف.

12
دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی

Call Now Button