0

درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس دهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
راه اندازی کردن، به راه انداختن۱-Launch
مذاکره۲-Negotiation
اضافه کار۳-Overtime
برون مرز، خارج از کشور، ورا دریا۴-Overseas
(برای تعمیر) پیاده کردن، تعمیر اساسی، پیاده سوار کردن و بازدید موتور۵-Overhaul
بهینه۶-Optimum
نمایندگی (عاملی که توزیع انحصاری کالا یا خدمتی را در ناحیه ای به عهده دارد)۷-Dealership
ویژگی۸-Feature
قابلیت اطمینان۹-Reliability
جزء، مولفه۱۰-Component
اخراج شده (به خاطر مازاد بودن)، اخراجی، مازاد بر احتیاج۱۱-Redundant
کاستن، کاهش۱۲-Decrease
تمرکز۱۳-Concentration
ارتباط۱۴-Communication
مالیات۱۵-Tax

بخش اول از درس دهم لغات صنعتی و تجاری

۱-We are faced with a shortage of parts to launch the production line.

ما با کمبود قطعه برای راه اندازی خط تولید مواجه ایم.

۲- The production line will be launched in the next three months.

خط تولید سه ماه دیگر راه اندازی خواهد شد.

۳- The factory launched into a large-scale project last year.

این کارخانه سال گذشته در مقیاس یک پروژه بزرگ راه اندازی شد.

۴- The price of new product is open to negotiation.

قیمت محصول جدید برای مذاکره باز است (قیمت نهایی نشده است).

۵- The contract for the construction of the new factory is under negotiation.

قرارداد ساخت کارخانه جدید در حال مذاکره است.

۶- The price is a matter of/for negotiation.

قیمت یک موضوع برای مذاکره است.

۷- They’re working overtime to get the job finished on time.

آنها در حال کار در اضافه کاری هستند تا کار را به موقع تمام کنند.

۸- He was paid for the overtime he worked.

به او برای اضافه کاریش پول پرداخت شد.

۹- Are you working overtime tonight?

آیا امشب اضافه کارید؟

۱۰- Owners of our products can receive after-sales services form overseas dealers.

صاحبان محصولات ما می توانند خدمات پس از فروش را از نمایندگی های خارج از کشور دریافت کنند.

خدمات پس از فروش after-sales services
خدمات پس از فروش after-sales services

بخش دوم از درس دهم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- We need to open up overseas markets.

ما باید (نیاز داریم) به بازارهای خارج از کشور راه پیدا کنیم.

۱۲- We should be able to retail most of these products to overseas customers.

ما باید بتوانیم اکثر این محصولات را به مشتریان خارج از کشور بفروشیم.

۱۳- The car needs a complete overhaul.

این ماشین نیاز به تعمیرات کامل (اساسی) دارد.

۱۴- The engine of the car was completely overhauled.

موتور ماشین به طور کامل تعمیر شد (تعمیرات اساسی شد).

۱۵- They have to overhaul their plans.

آنها باید برنامه های خود را اصلاح اساسی (بازبینی اساسی) کنند.

۱۶- For efficient fuel consumption a speed of sixty mph (miles per hour) is about the optimum.

برای مصرف سوخت کارآمد، سرعت ۶۰ مایل در ساعت مطلوب است.

۱۷- this design makes the optimum use of the available space.

این طراحی باعث استفاده مطلوب از فضای موجود می شود.

۱۸- The layout of the equipment and workstations makes optimum use of the available space.

طرح جانمایی تجهیزات و ایستگاه های کاری باعث استفاده مطلوب از فضای موجود می شود.

۱۹- He works for a Benz dealership.

او برای یک نمایندگی بنز  کار می کند.

۲۰- Our dealership sold 100 machines on October.

نمایندگی ما ۱۰۰ دستگاه در ماه اکتبر فروخت.

درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی دستگاه machines
دستگاه machines

بخش سوم از درس دهم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- The car dealership has a large inventory of used cars.

نمایندگی خودرو دارای موجودی بزرگی از اتوموبیل های کارکرده است.

۲۲- The quality and reliability of a product are two important features for customers.

کیفیت و قابلیت اطمینان یک محصول دو ویژگی مهم برای مشتریان است.

۲۳- This product has several features that make it easy to use.

این محصول دارای ویژگی هایی است که استفاده از آن را ساده می کند.

۲۴- This is a key feature of our products.

این یکی از ویژگی های کلیدی محصولات ماست.

۲۵- Preventive maintenance is essential for equipment reliability and optimum life cycle.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای قابلیت اطمینان تجهیزات و چرخه عمر مطلوب لازم است.

۲۶- She was efficient and reliable.

او کارآمد و قابل اعتماد بود.

۲۷- We can manufacture and supply all car parts and components with reliable standards.

ما می توانیم تمام قطعات و اجزای خودرو را با استانداردهای قابل اطمینان تولید و  عرضه کنیم.

۲۸- Each component is carefully checked before assembly.

هر جزء قبل از مونتاژ به دقت بررسی می شود.

۲۹- They were automotive component suppliers to manufacturers.

آنها تامین کنندگان قطعات خودرو برای توایدکنندگان بودند.

۳۰- The control of inflation is a key component of the economic policy.

کنترل تورم جزء کلیدی سیاست اقتصادی است.

بخش چهارم از درس دهم لغات صنعتی و تجاری

۳۱- The company made hundreds of employees redundant.

شرکت صدها نفر از کارکنان را اخراج کرد.

۳۲- More than 200 of the company’s Employees have already been made redundant.

بیش از ۲۰۰ نفر از کارمندان شرکت در حال حاضر مازاد بر نیاز شده اند.

۳۳- Ten percent of the work-force will be made redundant.

ده درصد نیروی کار مازاد خواهند شد.

۳۴- There has been a decrease in imports this year.

در سال جاری واردات کاهش یافته است.

۳۵- Half the companies in this research, reported a decrease in sales.

نیمی از شرکت ها در این تحقیق، کاهش فروش را گزارش کردند.

۳۶- The decrease in sales was a;most 20 percent.

کاهش فروش تقریبا ۲۰ درصد است.

۳۷- this gob needs a full concentration.

این کار نیاز به تمرکز کامل دارد.

۳۸- We have a concentration of industries in the north of the country.

ما یک تمرکز از صنایع در شمال کشور را داریم.

۳۹- Our concentration is on improving the quality of our products.

تمرکز ما بر بهبود کیفیت محصولات ما است.

۴۰- Salespersons need the high communication skills.

فروشندگان نیاز به مهارت های ارتباطی بالا دارند.

درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی فروشندگان Salespersons
فروشندگان Salespersons

بخش پنجم از درس دهم لغات صنعتی و تجاری

۴۱- Engineers do not always have good communication skills.

مهندسان همیشه مهارت های ارتباطی خوب ندارند.

۴۲- Managers need to have good communication with their employees.

مدیران باید ارتباط خوبی با کارکنان خود داشته باشند.

۴۳- The price is 1,500$ without value added tax (VAT).

قیمت $ ۱۵۰۰ بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

۴۴- The tax system has undergone a complete overhaul.

سیستم مالیاتی تحت بازسازی کامل قرار گرفته است.

۴۵- They’re putting up the tax on foreign products.

آنها بر محصولات خارجی مالیات می گذارند.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.