0

درس اول اصطلاحات آزمون تافل

To push the envelope

Verb

نوآوری کردن، فراتر از مرز امکان رفتن

Meaning: to do something new and different that goes beyond what was previously thought to be possible; to innovate.

Example: Each time Walters asked his employees to push the envelope, he said, “If you can dream it, you can do it.”

هروقت والترز از کارمندانش می خواست که در کار خود نوآوری داشته باشند به آنها می گفت “اگر رویای کاری را در سر می پرورانید، پس حتما توانایی انجام آن را نیز دارید.”

 

To abide by something

Verb

پایبند بودن

Meaning: to accept and follow a law, ruling, etc; to comply with sth.

Example: Both companies claim the right to sell the product, but they will abide by the judge’s decision.

هر دو شرکت مدعی دارا بودن حق فروش محصول هستند اما هر دو به حکم قاضی پایبند هستند.

 

To carry on doing something

Verb

ادامه دادن

Meaning: to continue.

Example: That book was so interesting that he carried on reading it until midnight.

آن کتاب آنقدر جذاب بود که تا نیمه شب به خواندن آن ادامه داد.

To carry on doing something ادامه دادن
To carry on doing something ادامه دادن

 

to test the waters

verb

اوضاع را سنجیدن، شرایط را سبک سنگین کردن

Meaning: to check the likelihood of success before proceeding.

Example: Before announcing their new initiative, the politicians tested the waters by conducting polls on the likely public response.

سیاستمداران قبل از اعلام رسمی ابتکار عمل جدید خود را با انجام یک نظرسنجی در مورد واکنش احتمالی مردم، اوضاع را سنجیدند.

 

To pan out

Verb

نتیجه دادن، ثمر بخشیدن

Meaning: to yield good results; to turn out well.

Example: He has had several job interviews but nothing has panned out yet.

او تاکنون چند مصاحبه شغلی داشته اما هنوز هیچکدام ثمربخش نبوده است.

To pan out نتیجه دادن، ثمر بخشیدن
To pan out نتیجه دادن، ثمر بخشیدن

 

To account for something

Verb

توضیح دادن

Meaning: to explain; to be or provide an explanation for

Example: The police asked him to account for the missing money.

پلیس از او خواست تا در مورد پول گم شده توضیح بدهد.

 

To give away something

Verb

لو دادن، فاش کردن

Meaning: to reveal information that was supposed to be kept secret

Example: The party was supposed to be a surprise, but my little sister gave it away.

مهمانی قرار بود سورپرایز باشد اما خواهر کوچکم موضوع را لو داد.

To give away something لو دادن، فاش کردن
To give away something لو دادن، فاش کردن

 

To follow suit

Verb

پیروی کردن، تقلید کردن، دنباله روی کردن

Meaning: to do the same; to follow the example set by someone else.

Example: He decided to skip the tournament and the rest of the team followed suit.

او تصمیم گرفت که در تورنمنت شرکت نکند و بقیه افراد تیم هم از او پیروی کردند.

 

To grow out of something

Verb

۱٫اندازه کسی نبودن  ۲٫حاصل چیزی بودن

Meaning: 1.to become too large for someone; to outgrow; 2.to develop on the basis of something

Example 1: she gives her son’s clothes to charity when he grows out of them.

او لباس هایی که دیگر اندازه پسرش نیست را به خیریه هدیه می کند.

Example 2: This book grew out of a series of lectures I gave last year.

این کتاب حاصل مجموعه درس هایی است که سال گذشته تدریس کردم.

 

Back out

Verb

جا زدن، زیر حرف خود زدن

Meaning: to decide not to do something that you had promised to do

Example: After you’re signed the contract, it will be impossible to back out.

بعد از امضای قرارداد دیگر نمیتوانی جا بزنی.

 

To know the ropes

Verb

به چم و خم کار وارد بودن، از رمز و رموز کار سر در آوردن

 Meaning: to understand how things are done in a particular place

Example: to succeed in a new job, ask someone who really knows the ropes to train you.

برای موفقیت در شغل جدید، از یک نفر که به چم و خم کار وارد است بخواه تا به تو آموزش بدهد.

 

To back someone into a corner

Verb

در تنگنا قرار دادن

Meaning: to put someone or oneself into a position where there is no way out and no room to maneuver

Example: his political opponents tried to back him into a corner, so that any position he took would cause him to lose support.

مخالفین سیاسی او سعی می کردند که او را در تنگنا قرار دهند به طوریکه هر موضعی که او اتخاذ می کرد باعث از دست دادن حمایت دیگران شد.

 

To have second thoughts

Verb

تجدیدنظر کردن، مردد شدن، تردید پیدا کردن

Meaning: to reconsider

Example: Couples contemplating divorce often have second thoughts when they realize how it will affect their children.

زوج هایی که به طلاق فکر می کنند، وقتی از تاثیر آن بر فرزندان خود آگاه می شوند اغلب در تصمیم خود تجدید نظر می کنند.

 

To look after somebody

Verb

مراقبت کردن

Meaning: to take care of.

Example: She looks after her brother after school every day.

او هر روز بعد از مدرسه از برادر کوچکش مراقبت می کند.

 

 To look forward to something

Verb

مشتاقانه منتظر چیزی بودن

Meaning: to anticipate something with pleasure

Example: I’m looking forward to the concert next week.

من مشتاقانه منتظر کنسرت هفته آینده هستم.

 

to look into something

verb

بررسی کردن

Meaning: to investigate; to seek information about something

Example: We are looking into buying a car for our child.

ما داریم موضوع خرید ماشین برای فرزندانمان را بررسی می کنیم.

 

To keep one’s options open

Verb

حق انتخاب را برای خود نگه داشتن

Meaning: to avoid doing anything that might rule out a future course of action

Example: We want to keep our options open until the last possible minute.

ما می خواهیم تا آخرین لحظه ممکن حق انتخاب را برای خودمان نگه داریم.

 

To bring something home

Verb

چیزی را روشن کردن

Meaning: to make something clear

Example: This book finally brought the complexity of the issue home to me.

این کتاب بالاخره پیچیدگی موضوع را برایم روشن کرد.

 

to bring something to light

verb

فاش کردن

Meaning: to reveal; to uncover

Example: the mistake was brought to light some years later.

آن اشتباه چند سال بعد فاش شد.

 

To see the light

Verb

موضوع برای کسی روشن شدن، به موضوعی پی بردن

Meaning: to finally realize something after serious consideration

Example: we can only hope the mayor will see the light and close down all of the dirty restaurants.

ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که موضوع برای شهردار روشن بشود و تمام رستوران های کثیف را ببندد.

 

To look up

Verb

بهبود پیدا کردن، بهتر شدن

Meaning: to show signs of improvement

Example: she had more test done and the doctors say her health is looking up.

او آزمایش های بیشتری داد و پزشکان می گویند که وضعیت سلامت او رو به بهبودی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.