0

حروف تعریف نامعین و معین در زبان انگلیسی

 حروف تعریف نامعین و معین در انگلیسی

حروف تعریف نامعین a یا an اشاره به چیزهایی دارند که برای ما نامشخص و نامعین باشند.

اما حرف تعریف معین the اشاره به چیزهایی دارد که برای ما مشخص و معین باشند.

There is a book on the table.

کتابی روی میز است.(معلوم نیست چه کتابی)

The  book that I’m reading is on the table.

کتابی که من می خوانم روی میز است.(کتاب مشخص است.)

 

حرف تعریف a قبل از یک حرف بی صدا بکار می رود:

A car, a man, a bus, a house

حرف تعریف an قبل از یک حرف صدادار (a,e,i,o,u) بکار می رود:

An apple, an actor, an animal, an old man

چند نکته: ۱-در کلماتی مانند honour ,hour ,honest و … حرف h تلفظ نمی شود (غیر ملفوظ)، بنابراین همراه با آنها حرف تعریف an مورد استفاده قرار می گیرد:

An hour, an honourable man

 

2- کلماتی مانند European ,union, university, unit, useful و … با اینکه با حروف صدادار شروع میشوند، ولی حرف اولیه آنها مانند «you» تلفظ می شود. بنابراین آنها با حرف تعریف a مورد استفاده قرار می گیرند:

A university, a useful book

A یا an تنها قبل از اسامی مفرد قابل شمارش می آیند :

A book, a happy boy, a famous actor

برای اسامی جمع، بجای a یا an، یا از some استفاده می کنیم و یا اصلا هیچ کلمه ای را بکار نمی بریم:

It’s a cat. It’s a dog. And it’s a monkey.

But: These are all animals.

A horse, some horses

Practice(1)

Complete the following sentences with the correct article.

تمرین شماره ۱ از حروف تعریف نامعین و معین

با حرف تعریف مناسب جملات را کامل کنید.

۱) ………. chair you are sitting in is very comfortable.

  (The chair you are sitting in is very comfortable. )

۲) There is ……… pencil (no particular pencil) on the desk.

۳) There is ……. customer (on particular customer) outside who wishes to see Mrs. Winston.

۴) ……… customer whom Mr.Carp telephoned this morning is here now.

۵) I want to find …….. good book (no particular book) to read tonight.

۶) ……. book which I am reading now belongs to Leslie.

۷) …… book which gave me the greatest pleasure was Les Miserable.

۸) ……. good book (any good book) is always a pleasure for me.

۹) Do you have …… cigarette?(no particular cigarette)

۱۰) ……. cigarette which Judy is smoking has a strange odor.

۱۱) I must buy ……. new briefcase.(At this point I have no particular briefcase in mind.)

۱۲) …….. new briefcase which I bought yesterday is made of leather.

(It is now a definite briefcase.)

۱۳) Pete bought …… new hat yesterday in Macy’s.

۱۴) …….. hat which Pete bought in Macy’s yesterday (now a definite hat) arrived this afternoon.

۱۵) I also bought …….. new hat in Macy’s yesterday.(Though perhaps a definite hat to me, it is still not a definite hat to my listener.)

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)صندلی که شما رویش نشسته اید خیلی راحت است.

۲) مدادی روی میز است. (مداد مشخص نیست)

۳) یک مشتری بیرون است که می خواهد خانم وینستون را ببیند. (مشتری مشخص نشده)

۴) مشتری که آقای کارپ امروز صبح به او تلفن زد حالا اینجاست.

۵) من می خواهم کتاب خوبی را برای مطالعه امشب پیدا کنم.(کتاب مشخص نیست)

۶) کتابی را که اکنون در حال مطالعه آنه هستم به لسلی تعلق دارد.

۷) کتابی که بیشترین لذت را به من داد بینوایان بود.

۸) کتاب خوب همیشه برایم لذت بخش است.(هر کتاب خوبی)

۹) سیگار داری؟(نوع سیگار مشخص نیست)

۱۰) سیگار برگی که جودی دارد می کشد عطر عجیبی دارد.

۱۱) من باید یک کیف جدید بخرم.(در این زمان کیف خاصی در ذهنم نیست)

۱۲) کیف جدیدی که دیروز خریدم از چرم ساخته شده است.(حالا این کیف مشخص است)

۱۳) پیت دیروز از فروشگاه میسی یک کلاه جدید خرید.(هنوز کلاه مشخص نیست)

۱۴) کلاهی که پیت دیروز از فروشگاه میسی خرید امروز بعدازظهر رسید.(حالا کلاه مشخص است)

۱۵) من هم دیروز یک کلاه جدید از فروشگاه میسی خریدم. (گرچه شاید از نظر من کلاه مشخص است، ولی برای شنونده ام هنوز کلاه شناخته شده ای نیست)

Answer :

۲)a    ۳)a    ۴) the    ۵) a     ۶) the    ۷) the    ۸)a     ۹) a     ۱۰) the     ۱۱) a    ۱۲) the    ۱۳) a    ۱۴) the    ۱۵) a

موارد کاربرد حروف تعریف نامعین (a یا an) در زبان انگلیسی

۱-هنگامیکه برای اولین بار به کسی یا چیزی اشاره می کنیم از a یا an استفاده می کنیم. اما وقتی که به همان چیز دوباره اشاره می شود، باید از the استفاده کرد:

I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn’t fit me.

دیروز یک پیراهن نو خریدم.ولی همسرم فکر می کند که آن پیراهن اندازه من نیست.

Once I had a really big dog. But the dog wasn’t very useful, so I gave the dog to a friend.

زمانی یک سگ خیلی بزرگ داشتم. اما آن سگ خیلی مفید نبود، برای همین سگ را به یک دوست دادم.

 

۲- وقتی که به یک چیز مفرد اشاره می شود از a یا an استفاده می کنیم. دراین حالت همان معنی one یا «یک» را می دهد(در مقایسه با three، two و …):

I’d like an apple and two oranges.

Yesterday I bought three pencils and a notebook.

۳- در اصطلاحات عددی خاص:

یک دوم

A half

یک سوم

A third

یک هشتم

An eighth

یک جفت

A couple

یک دوجین

A dozen

صدتا

A hundred

هزارتا

A thousand

یک میلیون

A million

 

 

۴- هنگام اشاره به یک عنصر خاص از یک گروه یا طبقه:

 

الف. همراه با اسامی شغل ها:

She’s a doctor.

My father is a teacher.

Are you an engineer?

حروف تعریف نامعین و معین در زبان انگلیسی
حروف تعریف نامعین و معین در زبان انگلیسی

ب. همراه با ملیت ها و مذاهب:

I’m an Iranian.

You are a Chinese.

She is a Catholic.

۵- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کمیت:

A lot (of)

A few (of)

A (great) deal (of)

A little (of)

A number (of)

A bit (of)

 

۶- همراه با اسامی مفرد قابل شمارش و پیش از کلمات what و such :

What a beautiful day!

چه روز زیبایی!

What a strange friend you have!

عجب دوست عجیبی داری!

Such a pity!

چه حیف شد!

 حرف تعریف معین یا معرفه

حرف تعریف معین شامل the می باشد که همواره پیش از اسامی مفرد و جمع، یا پیش از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به یک صورت به کار می رود.

در جدول زیر به تفاوت بین the و a دقت کنید:

قابل شمارش مفرد

قابل شمارش جمع

غیر قابل شمارش

معین

The cat

The cats

The water

نا معین

A cat

cats

water

حروف تعریف نامعین و معین در زبان انگلیسی
حروف تعریف نامعین و معین در زبان انگلیسی

 موارد کاربرد حرف تعریف معین (the)

۱-وقتی که قبلا به چیزی اشاره کرده باشیم:

We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!

پرنده عجیبی در باغ وحش دیدیم. آن پرنده آبی بود!

 

۲- وقتی که هم گوینده و هم شنونده می دانند که درباره چه صحبت می شود، حتی اگر قبلا به آن اشاره ای نشده باشد:

Where’s the god? It’s in the garden.

سگ کجاست؟ در باغچه است.

 

۳- وقتی که به چیزهایی اشاره می کنیم که می دانیم تنها یکی از آن وجود دارد:

The sun, the Earth, the Moon, the sky, the stars, the sea, the South pole

۴- قبل از اسمی که به واسطه کلماتی که بعد از آن می آیند شناخته می شود:

The hotel where I stayed was excellent.

هتلی که در آن اقامت داشتم عالی بود.

The man sitting over there is my husband.

مردی که آنجا نشسته است شوهر من است.

The car that I bought last week has broken down.

ماشینی که هفته قبل خریدم خراب شده است.

 

۵- قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی ، only و same :

The highest mountain, the first time, the last chapter, the same Color, the only child

۶- همراه با صفات برای اشاره به یک گروه یا طبقه از مردم:

The poor(فقیرا)

The young (جوانان)

The English (انگلیسی ها)

The unemployed (بیکاران)

The old (پیران)

The Japanese (ژاپنی ها)

۷- به همراه برخی از اسامی جغرافیایی مانند رشته کوه ها، مجمع الجزایرها، دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها و … :

رشته کوه های آند

The Andes

اقیانوس هند

The Indian Ocean

خلیج فارس

The Persian Gulf

جزایر قناری

The Canary Islands

دریای سرخ

The Red Sea

کانال سوئز

The Suez Canal

رودخانه تامز

The (River) Thames

صحرای آفریقا

The Sahara (Desert)

 

حرف تعریف نامعین و معین در انگلیسی
حرف تعریف نامعین و معین در انگلیسی

حذف حرف تعریف معین (the) در زبان انگلیسی

در موارد زیر حرف تعریف the مورد استفاده قرار نمی گیرد:

۱-به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولی آنجا که اسامی افراد به صورت جمع می آید از the استفاده می کنیم:

The Johnson’s خانواده جانسون, The Smiths خانواده اسمیت

۲-قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردی که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال:

قاره ها

 Asia, Africa, Europe, North America

 کشورها

 Brazil, Japan, Pakistan

جزیره ها(و نه مجمع الجزایرها)

 Sicily, Bermuda, Kish

شهرها

 London, Tehran, Cairo

کوه ها (و نه رشته کوه ها)

 Everest, Alborz, Kilimanjaro

 

توجه : تنها در مورد اسم کشورهایی که مفرد باشند the حذف می شود. قبل از اسم کشورهایی که حالت جمع دارند از the  استفاده می کنیم.

The United States, the Netherlands, the United Arab Emirates

همچنین اگر بخواهیم در اسامی کشورها از کلماتی از قبیل Republic، Kingdom و غیره استفاده کنیم باز هم باید the را بکار ببریم:

The Czech Republic, the United Kingdom

۳- به همراه اسم زبان ها:

Farsi, English, French , Arabic

۴- به همراه اسم وعده های غذایی مانند صبحانه و …

Breakfast, dinner, lunch

۵- در مورد جاهایی مانند bed، sea ، work، prison، court، hospital، church، school و … اگر منظور ما کلی باشد، در اینصورت از the استفاده نمیشود.

 I go to school by bus.

من با اتوبوس به مدرسه می روم.(« مدرسه» به طور کلی و نه یک مدرسه خاص)

از سری آموزش حروف اضافه در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :

Practice(2)

Some of the blank spaces below require articles, others do not. Fill in the articles where needed.

تمرین شماره ۲ از حروف تعریف نامعین و معین

بعضی از جاهای خالی زیر حرف تعریف لازم دارند؛ بعضی ها ندارند. جایی که لازم است حرف تعریف قرار دهید.

 

۱)…….. fresh air is needed by all growing children.

    (Fresh air is needed by all growing children.)

۲) ……… air in this room is not fresh.

۳) ………. telephone rings very often in our office.

۴) I always get on … bus at … same corner every morning.

۵) Look! Lou is waving to us from across ………. street.

۶) ……. some women from ……. Peru visited us.

۷) …….. tea will not keep you awake at night.

۸) However, ……. coffee seems to keep some people awake.

۹) ……… tea in this pot is very weak.

۱۰) …….. coffee which comes from Latin America is ……. best in ……. world.

۱۱) …….. cotton is one of …….. most important products of …….. South.

۱۲) The U.S. Constitution guarantees ……… right to free speech.

۱۳) Some of ……. important products which we import from ……… India are ……. tea, …… cotton, and …….. rice.

۱۴) …… copper is …….. good conductor of ……… electricity.

۱۵) Plenty of ………. rain and ………. sun are necessary for ……. raising of …….. cotton.

۱۶)…….. sun is shining now, but part of …… sky is still dark.

۱۷) At times everyone must take ……… medicine.

۱۸) ……… medicine which ……….. doctor prescribed helped my cough.

۱۹) He likes to study ………. history.

۲۰) In that course, we study ……. history of all ……. western European countries..

۲۱) …….. milk is my daughter’s favorite drink.

۲۲) I spilled ………. milk which was on the table.

۲۳) When you go to the store, please buy some ………… milk.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)هوای تازه مورد نیاز تمام کودکان در حال رشد است.

۲) هوای این اطاق تازه نیست.

۳) تلفن در دفتر کار ما خیلی زنگ می زند.

۴) من هر روز همیشه گوشه سوار اتوبوس می شوم.

۵) نگاه کن! لو از آن طرف خیابان برای ما دست تکان می دهد.

۶) چند زن از پرو ما را ملاقات کردند.

۷) چای خوردن در شب شما را بیدار نگه نخواهد داشت

۸) با وجود این، به نظر می رسد که قهوه بعضی از اشخاص را بیدار نگه می دارد.

۹) چای این قوری خیلی کم رنگ است.

۱۰) قهوه ای که از آمریکای لاتین می آید بهترین قهوه در جهان است.

۱۱) پنبه یکی از محصولات جنوب است.

۱۲) قانون اساسی آمریکا حق آزادی بیان را تضمین می کند.

۱۳) بعضی از محصولات مهمی که ما از هندوستان وارد می کنیم چای، پنبه و برنج است.

۱۴) مس هادی خوبی برای الکتریسیته است.

۱۵) باران و آفتاب فراوان برای رشد پنبه ضروری است.

۱۶) اکنون خورشید در حال تابیدن است، اما هنوز قسمتی از آسمان تاریک است.

۱۷) بعضی وقت ها همه باید دارو مصرف کنند.

۱۸) دارویی که دکتر تجویز کرد کمک زیادی به سرفه من کرد.

۱۹) او دوست دارد تاریخ بخواند.

۲۰) در آن دوره آموزشی، ما تاریخ همه کشورهای اروپای غربی را می خوانیم.

۲۱) شیر نوشیدنی مورد علاقه دخترم است.

۲۲) من شیری را که روی میز بود ریختم.

۲۳) موقعی که به فروشگاه می روی، لطفا مقداری شیر بخر.

Answer :

۲) the

۳) the

۴) the,the

۵) the

۶) – ,-

۷) –

۸) –

۹) the

۱۰) the, the, the

۱۱) – , the, the

۱۲) the

۱۳) the ,  – , – , – , –

۱۴) -, a , –

۱۵)  – , – , the , –

۱۶) the , the

۱۷) –

۱۸) the , the

۱۹) –

۲۰) the , the

۲۱) –

۲۲) the

۲۳) –

(۳) Practice

Some of the blank spaces below require articles; others do not. Fill in the articles where needed.

تمرین شماره ۳ از حروف تعریف نامعین و معین

بعضی از جاهای خالی زیر حرف تعریف لازم دارند؛ بعضی ها ندارند. جایی که لازم است حرف تعریف قرار دهید.

۱)We went to … Chicago this summer.

    (We went to Chicago this summer.)

۲)When you go to … Chicago, be sure to visit … Sears Building.

۳)She works in … building on … corner of … Fifth Avenue and … ۷۲nd Street.

۴) … New York City is … largest city in … United States.

۵) … traffic on … Madison Avenue is very heavy.

۶) … Pittsburgh is … center of … steel industry of … Pennsylvania.

۷) … Hudson River forms … boundary between … New York State and … New Jersey.

۸) … Soviet Union is rich in … natural resources.

۹) On our trip to … South America, we plan ot stop off at … Haiti and … Dominican Republic.

۱۰) … Great Wall of China is visible from outer space.

۱۱) … rivers of … eastern part of … United States flow toward … Atlantic Ocean.

۱۲) … machines which we ordered from … Pittsburgh arrived this morning.

۱۳) The distance from … Washington, D.C., to … Minneapolis is about one thousand miles.

۱۴) … largest river in … Germany is … Rhine.

۱۵) … Mexico City subways are very quite.

۱۶) … Bering Strait was once … land mass which connected … Americas to … Asia.

۱۷) … climate of … southern Italy is very warm.

 

حروف تعریف نامعین و معین در زبان انگلیسی
حروف تعریف نامعین و معین در انگلیسی

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)ما تابستان امسال به شیکاکو رفتیم.

۲) زمانی که به شیکاگو می روی، حتما از ساختمان سی یرز دیدن کن.

۳) او در ساختمانی در نبش خیابان پنجم و خیابان هفتاد و دوم کار می کند.

۴) شهر نیویورک بزرگ ترین شهر ایالات متحده است.

۵) ترافیک خیابان مدسن خیلی سنگین است.

۶) پیتسبورگ مرکز صنعت فولاد پنسیلوانیا است.

۷) رود هدسن مرز بین ایالت نیویورک و نیو جرسی را تشکیل می دهد.

۸) اتحاد شوروی از نظر منابع طبیعی غنی است.

۹) ما در سفرمان به آمریکای جنوبی، قصد داریم توقفی در هائیتی و جمهوری دومینیکن داشته باشیم.

۱۰) دیوار بزرگ چین از فضای بیرونی قابل رویت است.

۱۱) رودهای بخش شرقی ایالات متحده به سمت اقیانوس اطلس جریان دارند.

۱۲) ماشین آلات سفارشی ما از پیتسبورگ، امروز صبح رسیدند.

۱۳) فاصله بین واشینگتن، دی سی، تا مینیا پلیس حدود یک هزار مایل است.

۱۴) بزرگترین رود آلمان راین است

۱۵)متروهای مکزیکو سیتی خیلی خلوت هستند.

۱۶) تنگه برینگ زمانی توده خشکی بود که آمریکا را به آسیا متصل می کرد.

۱۷) آب و هوای ایتالیای جنوبی خیلی گرم است.

 

Answer :

۲) – , the

۳) the(a) , the , – , –

۴) – , the , the

۵) the , –

۶) – , the , the . –

۷) the , the , – ,-

۸) the , –

۹) – , – , the

۱۰) the

۱۱) the , the , the , the

۱۲) the , –

۱۳) – , –

۱۴) the , – , the

۱۵) the

۱۶) the , a(the) , the . –

۱۷) the , –

(۴) Practice

Fill in the articles where needed.

تمرین شماره ۴ از حروف تعریف نامعین و معین

در جاهای خالی حروف تعریف مورد نیاز را قرار دهید

۱) ……. chair on which you are sitting is uncomfortable.

(The chair on which you are sitting is uncomfortable)

۲) ……. fire which destroyed … building started on ……. roof.

۳) My family bought ……. new stove last week. It has ……. timer, ……. clock, and ……. light for ……. oven.

۴) the boy took ……. his book and put it into ……. briefcase.

۵) I enjoyed ……. speech by ……. Mr. Brown last night. He spoke about ……. life in ……. China.

۶) We all had ……. good time at ……. party last night.

۷) ……. price of ……. gold is rising, but ……. price of ……. silver is falling.

۸) Much of ……. silver which we use in … United States comes from ……. Montana.

۹) ……. drinking water often varies in taste, according to locality. ……. drinking water in New York City is very good.

۱۰) There are ……. several new magazines on ……. table in ……. hall.

۱۱) We often go to ……. zoo and watch ……. animals.

۱۲) ……. candidates for mayor spoke about ……. city’s crime problem.

۱۳) Please open ……. windows. ……. air in this room is not good.

۱۴) They plan to visit ……. Russia this summer. I understand ……. Russian language is difficult to learn.

۱۵) Mr. and Mrs. Ames are now traveling in ……. South America. They plan to visit ……. Venezuela, … Colombia, ……. Peru, and ……. Argentina.

۱۶) They will arrive in ……. Philadelphia around ……. noon.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)صندلی را که شما روی آن نشسته اید راحت نیست.

۲) حریقی که ساختمان را تخریب کرد از بام شروع شد.

۳) خانواده ام هفته گذشته اجاق گاز جدیدی خریدند. آن تایمر، ساعت و یک لامپ فر دارد.

۴) پسر کتابش را برداشت و آن را داخل کیف گذاشت.

۵) من دیشب از سخنرانی آقای براون لذت بردم. او درباره زندگی در چین صحبت کرد.

۶) در مهمانی دیشب به همه خوش گذشت

۷) قیمت طلا بالا می رود، اما قیمت نقره پایین می آید

۸) بیشتر نقره ای که ما در ایالات متحده مصرف می کنیم از مونتانا می آید.

۹) طعم آب آشامیدنی اغلب با توجه به هر منطقه متفاوت است. آب آشامیدنی شهر نیویورک خیلی خوب است.

۱۰) چند مجله جدید روی میز هال قرار دارد.

۱۱) ما اغلب به باغ وحش می رویم و حیوانات را تماشا می کینیم.

۱۲) نامزدهای شهرداری درباره مشکلات بزهکاری در شهر صحبت کردند.

۱۳) لطفا پنجره ها را باز کن. هوای این اطاق خوب نیست

۱۴) آنها قصد دارند تابستان امسال از روسیه دیدن کنند. من می دانم که یادگیری زبان روسی مشکل است.

۱۵) آقا و خانم آمس اکنون در آمریکای جنوبی سفر میکنند. آنها قصد دارند از ونزوئلا ، کلمبیا، پرو و آرژانتین دیدن کنند.

۱۶) آنها حول و حوش ظهر وارد فیلادلفیا خواهند شد.

Answer :

۲)the , the , the

۳) a ,a , a , a, the

۴) – , the(a) , –

۵) the , – , – , –

۶) a , the

۷) the , – , the , –

۸) the , the , –

۹) – , the

۱۰) – , the , the

۱۱) the , the

۱۲) the , the

۱۳) the , the

۱۴) – , the

۱۵) -, -, – ,- ,-

۱۶) – , –

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.