0

جملات سببی، تعجبی و تاکیدی در زبان انگلیسی

آموزش جملات سببی – تعجبی و تاکیدی در انگلیسی

 شکل سببی جملات انگلیسی Causative Case

جملات سببی در زبان انگلیسی جملاتی هستند که در آنها شخصی انجام کار را به شخصی دیگر واگذار می کند.

I often have my shoes shined.

من اغلب می دم کفشامو واکس بزنند.

 

همانطور که از جمله بالا متوجه می شویم، کننده کار (I) نیست بلکه شخص دیگری است.

جملات سببی دو گونه اند:

۱٫جملات سببی مجهول

در این نوع جملات کننده کار ذکر نمی شود.

 

قسمت سوم فعل + مفعول غیر شخص + get / have  + فاعل

I got/ had my car repaired.

من دادم ماشینمو تعمیر کردن.

She has/ gets her hair cut.

اون میده موهاشو کوتاه کنن.

۲٫جملات سببی معلوم

الف. با have یا make

در این نوع جملات کننده کار ذکر می شود. و بعد از have یا make شکل ساده فعل به کار می رود.

مفعول غیر شخص+شکل ساده فعل+مفعول شخصی + have/make + فاعل

I had that man repair my car.

من دادم اون مرد ماشینمو تعمیر کنه.

She has Mary cut her hair.

اون میده مری موهاشو کوتاه کنه.

 

ب. با get

بعد از get  مصدر با to به کار می رود.

مفعول غیر شخص +شکل ساده فعل + to + مفعول شخصی + get + فاعل

 

I got that man to repair my car.

من دادم اون مرد ماشینمو تعمیر کنه.

She gets Mary to cut her hair.

اون میده مری موهاشو کوتاه کنه.

جملات سببی انگلیسی
جملات سببی انگلیسی

 

(۱) Practice

Change these sentences ti the causative form first with have and then with get.

این جملات را ابتدا با استفاده از have و سپس get به شکل سببی تبدیل کنید.

 

۱٫I cut my hair once a month.

(I have my hair cut once a month. I get my hair cut once a month.)

۱٫من های یک بار موهایم را کوتاه می کنم.(من ماهی یکبار میدم موهامو کوتاه کنن.)

۲) we’ll change the oil in our car soon.

۲) ما به زودی روغن ماشینمان را عوض خواهیم کرد.

پاسخ:

(we’ll have the oil changed.we’ll get the oil changed)

۳)i should clean and wax the kitchen floor.

۳) من باید کف آشپزخانه را تمیز کنم و واکس بزنم.

پاسخ:

(I should have the kitchen floor cleaned and waxed, I should get the kitchen floor cleaned and waxed.)

 

۴)you typed those letters yesterday.

۴) تو دیروز آن نامه ها را تایپ کردی.

پاسخ:

(you had those letters typed. You got those letters typed.)

۵) they checked the oxygen level in their fish tank.

۵) آنها میزان اکسیژن ماهی ها را چک کردند.

پاسخ:

(they had the oxygen level checked . they got the oxygen level checked)

 

۶)Phil is going to dry-clean his winter coat.

۶) فیل قصد دارد کت زمستانی اش را خشک شویی کند.

پاسخ:

(Phil is going to have  his winter coat dry-cleaned. He is going to get his winter coat dry-cleaned)

 

۷) did she repair her typewriter?

۷) آیا او ماشین تحریرش را تعمیر کرد؟

پاسخ:

(did she have her typewriter repaired? , Did she get her typewriter repaired?)

۸) i should repair the hole in my shoes.

۸) من باید سوراخ کفش هایم را تعمیر کنم.

پاسخ:

(I should have the hole repaired , I should get the hole repaired.)

 

(۲) Practice

Change the following sentences like the example.

مانند مثال جملات سببی مجهول را به سببی معلوم تبدیل کنید.

۱)I had my radio repaired.

(I had a repairman repair my radio OR  I got a repairman to repair my radio.)

۱)من رادیو ام را برای تعمیر دادم.

(من رادیو ام را برای تعمیر به یک تعمیرکار دادم.)

۲) I got my watch fixed.

۲)من ساعتم را برای تعمیر دادم.

۳) I had my coat washed.

۳) من کتم را برای شستشو دادم.

۴) She has her room cleaned.

۴) او می دهد اتاقش را تمیز کنند.

۵) We will have our house painted.

۵) ما خانه مان را خواهیم داد رنگ کنند.

۶) You should have your teeth cleaned.

۶) شما باید بدهید دندان هایتان را جرم گیری کنند.

 :Answer 

Answer with your own words.

خودتان پاسخ دهید.

 

 شکل تعجبی جملات انگلیسی  Exclamations

برای تاکید بر یک اسم از what یا what a  استفاده می کنیم. در آخر جمله هم علامت تعجب (!) را قرار می دهیم.

What beauty!

چه قشنگ!

What a beautiful painting!

چه نقاشی قشنگی!

جملات تعجبی انگلیسی
جملات تعجبی انگلیسی

برای تاکید بر یک صفت یا قید در جمله، از how استفاده می کنیم. در آخر جمله هم علامت تعجب (!) را قرار می دهیم.

How fantastic!

چقدر جالب!

How well she swims!

چقدر خوب شنا می کنه!

How tall he is!

چه بلند قده!

(۳) Practice

Change these sentences to exclamations.

این جملات را به شکل تعجبی در بیاورید.

۱)David reads fast.

(how fast David reads!)

۱)دیوید چقدر تند می خواند.

(دیوید چقدر تند می خواند!)

۲) It’s a beautiful day.

۲)روز قشنگیه.(!What a beautiful day)

۳) he is a good-looking boy.

۳)اون پسر خوشتیپه. (!What a good-looking boy)

۴) Gail plays golf well.

۴)گیل خوب گلف بازی می کنه. (!How well Gail plays golf)

۵) They speak English fluently.

۵) آنها انگلیسی را به راحتی صحبت می کنند. (!How fluently they speak English)

۶) Pauline is tall.

۶) پولین قد بلند است. (!How tall Pauline is)

۷) It is hot today.

۷) امروز هوا گرم است(!How hot it is today)

۸) It is a hot day.

۸) روز گرمی است.(!What a hot day)

۹) you have good taste in clothes.

۹) شما سلیقه خوبی در لباس دارید.(!What good taste you have in clothes)

۱۰) that’s a gorgeous car.

۱۰) اون ماشین شیکه(!What a gorgeous car)

۱۱) she is a lucky card player.

۱۱) او ورق باز خوش شانسی است.(!What a lucky card player)

۱۲) we’re having beautiful weather now.

۱۲) ما حالا هوای خوبی داریم(!What beautiful weather)

۱۳) David looks very old.

۱۳) دیوید خیلی پیر به نظر می رسد.(!How old Penny looks)

۱۴) it was an interesting movie.

۱۴) این فیلم جالبی بود.(!What an interesting movie)

۱۵) the lake is very wide.

۱۵) دریاچه خیلی عریض است.(!How wide the lake is)

۱۶) that was very strange behavior.

۱۶) آن رفتار بسیار عجیبی بود.(!How strange that behavior was)

 

 شکل تاکیدی جملات انگلیسی  Emphasis

برای نشان دادن تاکید و یا بیان احساس قوی از does ، do یا did بعلاوه شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

She knows them.

She does know them.

اون اونا رو میشناسه.

اون اونارو خوب میشناسه. (واقعا میشناسه)

I called you.

I did call you.

من بهت زنگ زدم.

من جدا بهت زنگ زدم.

جملات تاکیدی انگلیسی
جملات تاکیدی انگلیسی

برای تاکید بر افعال امر از do قبل از فعل استفاده می کنیم.

Sit down.بنشینید

Do sit down.بنشین(با حالت عصبانیت یا تاکید)

Get out.بفرمایید بیرون

Do get out.برو بیرون(با حالت عصبانیت یا تاکید)

(۴) Practice

Make these sentences more emphatic by changing the italicized verb.

برای تاکید بیشتر این جملات، افعال ایتالیک را تغییر دهید.

۱) she lives on a houseboat, I’m sure of it.

(she does  live on a houseboat, I’m sure of it.)

۱)او در یک خانه قایقی زندگی می کند. من به این موضوع اطمینان دارم.

(او واقعا در یک خانه قایقی زندگی می کند. من به این موضوع اطمینان دارم.)

۲) I wrote that letter. I am positive of it.

۲) من آن نامه را نوشتم، در این مورد مطمئنم.

پاسخ:

( i did write)

۳) Ed took the book. He told me so.

۳) اد کتاب را برد. او اینطور به من گفت.

پاسخ:

(Ed did take)

۴) But we studied that exercise.

۴) اما ما آن تمرین را مطالعه کردیم.

پاسخ:

(but we did study)

۵) you’re mistaken. I want to learn English.

۵) تو در اشتباهی، من می خواهم انگلیسی یاد بگیرم.

پاسخ:

(i do want)

۶) i did it yesterday.

۶) من این کار را دیروز انجام دادم.

پاسخ:

(i did do)

۷) call me again sometime.

۷) دوباره وقت دیگر به من زنگ بزن.

پاسخ:

( do call)

۸) I maintain that she lives in West Virginia.

۸) من فکر میکنم که او در ویرجینیای غربی زندگی می کند.

پاسخ:

(she does live)

۹) Sam didn’t visit me, but he called me on the phone.

۹) سم با من ملاقات نکرد، اما تلفنی با من تماس گرفت.

پاسخ:

( he did call)

۱۰)Columbus didn’t reach the India, but he reached a new continent.

۱۰)کلمب به هند نرسید، اما به یک قاره جدید رسید.

پاسخ:

(he did reach)

۱۱) maps were very poor then, but they showed that the earth was round.

۱۱) در آن زمان نقشه ها خیلی ضعیف بودند، اما آنها نشان می دادند که زمین گرد است.

پاسخ:

(they did show)

۱۲) Rick doesn’t study hard, but he attends class regularly.

۱۲) ریک سخت درس نمی خواند، اما او به طور مرتب در کلاس حاضر می شود.

پاسخ:

(he does attend)

۱۳) i didn’t go away on my vacation , but I had good rest.

۱۳) من برای تعطیلاتم نرفتم، اما استراحت خوبی داشتم.

پاسخ:

(i did have)

۱۴) Bring Sue with you the next time you come.

۱۴) بار دیگر که می آیی سو را با خودت بیاور.

پاسخ:

(do bring)

۱۵) Visit  us again sometime.

۱۵) دوباره یک وقت دیگر به ما سر بزن.

پاسخ:

(Do visit)

۱۶) she really seems to enjoy her new guitar.

۱۶) او واقعا به نظر می رسد از گیتار جدیدش لذت می برد.

پاسخ:

(does seem)

دیدگاه کاربران
  • مهرانگیز 11 سپتامبر 2022

    با سلام من سایت شما را مطالعه کردم. مطالب خوب دارد که به کار زبان آموز می آید و مجموعه ریشه شناسی ۱۱۰۰ لغت را هم خریدم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.