0

آموزش جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

Conditional Sentences

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات شرطی دارای دو قسمت می باشند. جمله پیرو یا if clause که دارای معنی کاملی نمی باشند و در واقع شنونده منتظر شنیدن بقیه جمله است، و جمله پایه که معنی جمله پیرو را کامل و تمام می کند و به تنهایی معنی دارد. در ادامه جملات شرطی نوع اول را بررسی میکنیم:

 

پیرو If it rains, پایه I will stay at home.

اگر باران ببارد، در خانه می مانم.

 

نکته: قسمت پیرو به جمله شرط و قسمت پایه به جواب شرط هم معروف است.

سه نوع جمله شرطی داریم:

  1. شرطی نوع اول (آینده ممکن)
  2. شرطی نوع دوم (حال غیر واقعی)
  3. شرطی نوع سوم (گذشته غیر واقعی)

۱)جملات شرطی نوع اول (آینده ممکن) Future Possible

در جملات شرطی نوع اول انتظار داریم که عملی انجام شود.

 

جواب شرطجمله شرط
زمان حال فعل / آینده / امر + فاعلزمان حال فعل + فاعل + if/ unless

If you try hard, you will get a job.

اگر سخت تلاش کنی، کاری را به دست خواهی آورد.

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
جملات شرطی نوع اول در انگلیسی

همانطور که متوجه شدید، جمله شرط حال ساده و جواب شرط آینده ساده است. می توان جای این دو جمله را عوض کرد. در این صورت معنی عوض نمی شود، اما علامت کاما حذف می شود.

 You will get a job if you try hard.

گاهی اوقات می توانیم در شرطی نوع اول، در قسمت جواب شرط، از فعل امر و یا زمان حال ساده هم استفاده کنیم البته به طور معمول از آینده ساده استفاده می شود.

 

 

الف.شرطی با آینده

 

If he comes tomorrow, I will give him your address.

اگر او فردا بیاید، من ادرس شما را به او خواهم داد.

 

به جای Will از این افعال هم استفاده می شود.

Will {may,might,should, must,ought to, had better, am going to, would rather, had better, needn’t }

 

ب.شرطی با فعل امر

 

If  he comes here tomorrow, give him my address.

Give him my address if he comes here tomorrow.

اگر او فردا به اینجا بیاید، آدرس مرا به او بدهید.

 

ج.شرطی با حال ساده (برای بیان واقعیات و مسائل بدیهی)

If we boil water, if changes into steam.

اگر آب را بجوشانیم، تبدیل به بخار می شود.

 

در این حالت، فعل شرط و فعل جواب شرط، هر دو در زمان حال ساده هستند.

(۱)Practice

Supply the correct form of the verb in the parentheses in order to make future possible conditions.

تمرین شماره ۱ از جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی:

با استفاده از افعال داخل پرانتز شرطی نوع اول (آینده ممکن) را بسازید.

A

۱)if Melissa studies hard, she … (pass) her finals.

  (if Melissa studies hard, she’ll pass her finals.)

۱)اگر ملیسا سخت در س بخواند در امتحانات پایان ترمش قبول خواهد شد.

۲) if I finish my work in time, I … (go) to the concert.

۲) اگر کارم را به موقع تمام کنم، به کنسرت خواهم رفت.

(I’ll)

۳) if I see Henry, I … (give) him your message.

۳) اگر من هنری را ببینم، پیغام تو را به او خواهم داد.

(I’ll)

۴) if he works hard, he … (get) the raise.

۴) اگر او سخت کار کند، اضافه حقوق خواهد گرفت.

(he’ll get)

۵) if you don’t hurry, we … (be) late for class.

۵) اگر عجله نکنی، ما برای کلاس دیر خواهیم کرد.

(we’ll be)

 

۶) if he tries hard, he … (find) a job somewhere.

۶) اگر او سخت تلاش کند، در جایی کاری پیدا خواهد کرد.

(he’ll find)

۷) if he fails the test, he … (have) to repeat the course.

۷) اگر او در امتحان قبول نشود، مجبور خواهد بود دوره را تکرار کند.

(he’ll have)

۸) if the weather is nice tomorrow, we … (go) to the beach.

۸) اگر فردا هوا خوب باشد، ما به ساحل خواهیم رفت.

(we’ll go)

۹) if Naomi arrives on time, I … (talk) to her.

۹) اگر نائومی به موقع برسد، من با او صحبت خواهم کرد.

(I’ll talk)

۱۰) if I have time tomorrow, I … (go) shopping with you.

۱۰) اگر فردا وقت داشته باشم، با تو به خرید خواهم رفت.

(I’ll go)

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
جملات شرطی نوع اول در انگلیسی

B

۱)if I … (find) the book, I will give it to you.

۱)اگر کتاب را پیدا کنم، ان را به تو خواهم داد.

(find)

 

۲) if the weather … (be) warm, we will go to the park tomorrow.

۲) اگر هوا گرم شود، فردا به پارک خواهیم رفت.

(is)

 

۳) if you … (turn) out the light, we will be in the dark.

۳) اگر چراغ را خاموش کنی، ما د رتاریکی خواهیم ماند.

(turn)

 

۴) if you … (save) your money, you will be able to go on a vacation.

۴) اگر پولت را پس انداز کنی، قادر خواهی بود به تعطیلات بروی.

(save)

۵) if you … (drive) slowly, you won’t have any accidents.

۵) اگر به آهستگی رانندگی کنی، تصادف نخواهی کرد.

(drive)

 

۶) if Jack … (call), I will speak to him.

۶) اگر جک زنگ بزند، من با او صحبت خواهم کرد.

(calls)

 

۷) if you … (learn) how to swim, you can go with us to the beach on Sundays.

۷) اگر شنا کردن را یاد بگیری، می توانی روزهای یکشنبه با ما به ساحل بروی.

(learn)

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.