0

ریشه شناسی | گروه پیشوندها با حرف I و K و L

۱)پیشوند  -i :

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Used in the names of some products or services those involve using the Internet

مثال (Example) به همراه معنی :

iTunes = trademark for a service allowing you to buy music over the Internet : آی تیونز یک نرم افزار چند رسانه ای است که توسط شرکت اپل تولید شده است

توضیحات پیشوند -i:

در این بخش از آموزش لغات انگلیسی با ما همراه باشید با آموزش پیشوندها سری I,K,L.

از این برنامه برای انتقال موسیقی و فیلم و … از روی کامپیوتر به روی آ ی فون و آی پد و آی پاد استفاده می شود.

 

۲)پیشوند  -Il :

تعریف (Definition) :

The from used for in- before l

مثال (Example) به همراه معنی :

illogical = not logical : غیر منطقی

توضیحات پیشوند -Il:

پیشوندیست که معنی کلمه را برعکس یا منفی میکند.

پیشوندیست که هم معنی با پیشوند in می باشد که قبل از حروفی که L شروع می شوند بکار می رود.

 

۳)پیشوند  -Ill :

تعریف (Definition) :

Badly or not enough

مثال (Example) به همراه معنی :

Ill-conccealed boredom = an ill-concealed feeling is one you do not hide well, so that other people can see how you feel :خستگی پنهان

ill-formed sentences = badly formed and ungrammatical :جملات بد شکل

ill-bred = rude or behaving badly :بی تربیت

توضیحات پیشوند -Ill:

پیشوندیست که به معنی بد یا ناکافی می باشد.

 

۴)پیشوند  -Im :

تعریف (Definition) :

The form used for in- before b, m, or p

مثال (Example) به همراه معنی :

immobilize = to prevent someone or something from moving :از حرکت انداختن ، ثابت نگه داشتن

impossible = something that is impossible cannot happen or be done : غیر ممکن، امکان ناپذیر ، نشدنی

توضیحات پیشوند -Im:

۱٫پیشوندیست که معنی کلمه را برعکس یا منفی میکند

۲٫پیشوندیست که هم معنی با پیشوند in می باشد که قبل از حروفی که با b,m,p شروع شود بکار می رود.

 

۵)پیشوند  -In :

تعریف (Definition) :

The opposite or lack of something SYN not

مثال (Example) به همراه معنی :

insensitive = not sensitive : بی حس، بی عاطفه

incautious = not cautious : بی احتیاط، بی ملاحظه

inattention = lack of attention :محل نگذاشتن، بی اعتنا بودن

توضیحات پیشوند -In:

۱٫پیشوندیست که معنی رابرعکس یا منفی می کند

۲٫برای مطالعات بیشتر رجوع شود به ir,im,il,un

 

۶)پیشوند  -Indo :

تعریف (Definition) :

[in nouns and adjectives] Indian and something else

مثال (Example) به همراه معنی :

Indo-European languages = A large, widespreas family of languages, the surivving branches of which include Italic, Slavic, Baltic, Hellenic, Celtic, Germanic, and Indo-Iranian, spoken by about half the worlds population : زبانهای هند و اروپایی

توضیحات پیشوند -Indo:

پیشوندیست که معنی هند یا شخص هندی می باشد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

 

۷)پیشوند  -Infra :

تعریف (Definition) :

Below something in a range technical

مثال (Example) به همراه معنی :

the infra-red end of the spectrum = infra-red light gives out heat but cannot be seen :تابشهای فروسرخ

توضیحات پیشوند -Infra:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Infra که به معنی زیر و پایین ، مادون، فرو می باشد.

 

۸)پیشوند  -Inter :

تعریف (Definition) :

Between or involving two or more different things, please, or people

مثال (Example) به همراه معنی :

Interdepartmental = between or involving different departments in a company, government etc :مبادلات بین وزارتخانه ای، وابسته به ادارات داخلی، بین اداره ای

an interstate = a road that goes between states : بین ایالتی

توضیحات پیشوند -Inter:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Inter که به معنی بین، ما بین یا میان می باشد.

 

۹)پیشوند  -Intra :

تعریف (Definition) :

۱٫technical

inside SYN within

مثال (Example) به همراه معنی :

intra-departmental = within a department : مبادلات درون وزارتخانه ای

تعریف (Definition) :

۲٫Into

مثال (Example) به همراه معنی :

an intravenous injection = into a vein :تزریق تورگی

توضیحات پیشوند -Intra:

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Intra که به معنی در درون و در میان می باشد.

۲٫پیشوندیست که به معنی در داخل و در توری می باشد.

 

۱۰)پیشوند  -Intro :

تعریف (Definition) :

Into,especially into the inside

مثال (Example) به همراه معنی لغات انگلیسی :

introspection = examining your own feelings :درون نگری

توضیحات پیشوند -Intro:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Intro که به معنی درون می باشد.

 

۱۱)پیشوند  -Ir :

تعریف (Definition) :

Used instead of in – before the letter SYN not

مثال (Example) به همراه معنی :

irregular = not regular : بی قاعده

 

توضیحات پیشوند -Ir:

پیشوندیست که معنی کلمه را برعکس یا منفی میکند که قبل از حروفی که با R شروع شود بکار می رود.

 

۱۲)پیشوند  -Iso :

تعریف (Definition) :

The same all through or in every part SYN equal

مثال (Example) به همراه معنی :

an isotherm = line joining place of equal temperature: خطوط هم حرارت

توضیحات پیشوند -Iso:

این پیشوند در ریشه شناسی لغات، مشتق از کلمه لاتین Isos که به معنی یکسان می باشد.

 

۱۳)پیشوند  -Italo :

تعریف (Definition) :

[in nouns and adjectives]

Italian and something else

مثال (Example) به همراه معنی :

a joint-German proposal = Is the term to describe people of fully or par-tially descending from Italy or Italian par-ents, but living in Germany? : یک پسشنهاد ایتالیایی – آلمانی مشترک

توضیحات پیشوند -Italo:

پیشوندیست که معنی ایتالیا یا ایتالیایی می باشد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

 

۱۴)پیشوند  -Kilo :

تعریف (Definition) :

[in nouns]

A thousand – used with units of measurement

مثال (Example) به همراه معنی :

Kilogram = a unit for measuring weight, equal to 1,000 grams: کیلوگرم، هزار گرم

توضیحات پیشوند -Kilo:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی chilioi که به معنی هزار می باشد که نقش اسم را ایفا می کند.

 

۱۵)پیشوند  -Leuk (o) و -Leuc (o):

تعریف (Definition) :

White, colorless

مثال (Example) به همراه معنی :

leukemia = abnormal increase of white blood cells in the blood : سرطان خون

leukocyte = a mature white blood cell : گویچه سفید خون ، گلبول سفید خون

leucine = a white, cyrstalline amino acid : (زیست شناسی) لوسین

توضیحات پیشوند  -Leuk (o) و -Leuc (o):

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی leukos که به معنی سفید می باشد.

 

۱۶)پیشوند  -Litho:

تعریف (Definition) :

Rock, stone

مثال (Example) به همراه معنی :

lithography = a method of printing in which a pattern is cut into stone or metal so that ink sticks to some parts of it and not others :لیتوگرافی، روش چاپ سنگی، چاپ سنگی، حکاکی بر روی سنگ

lithosphere = The crust and upper mantle of the earth : قسمت سخت زمین، سنگ کره

توضیحات پیشوند  -Litho:

ریشه شناسی زبان انگلبیسی
پیشوند -Litho به معنای سنگ

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Lithos که به معنی سنگ می باشد.

 

۱۷)پیشوند  -Luso:

تعریف (Definition) :

[in nouns and adjectives] Indicating Portugal or Portuguese

مثال (Example) به همراه معنی :

lusophobia = Is a hostility toward Portugal, the Portuguese people or the Portugueses language and culture : خصومت به پرتقال

lusophilia = Is the love of , or friendship or sympathy to-ward , Portugal : عشق به پرتقال

lusophone = is someone who speaks the Portuguese lan-guage natively or by adoption : پرتقالی زبان

توضیحات پیشوند  -Luso:

پیشوندیست که معنی پرتقال یا پرتقالی می باشد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.