0

ریشه شناسی | گروه پیشوندها با حرف F و G و H

۱)پیشوند  -Femto :

 

تعریف (Definition) :

Quadrillionth

مثال (Example) به همراه معنی :

Femtosecond = one quadrillionth (10 ^ -15) of a second; one thousandth of a picosecond : یک کوادریلیوم ثانیه

Femtovolt = a unit of potential equal to one quadrillionth of a volt : ولت فمتو

توضیحات پیشوند -femto :

همراهمان باشید با آموزش لغات انگلیسی ، پیشوندها سری F ، G و H .

ریشه لغتی است که مشتق از کلمه دانمارکی نروژی femto که به معنی پانزده می باشد.

 

۲)پیشوند  -Fore:

 

تعریف (Definition) :

۱٫Before

مثال (Example) به همراه معنی :

The enemy had been forewarned = to warn someone about something dangerous, unpleasant, or unexpected before it happens : از پیش اخطار کردن

 

تعریف (Definition) :

۲٫Placed at the front

مثال (Example) به همراه معنی :

her forenames = someone’s first name : نام کوچک

a horse’s forelegs = one of the two front legs of an animal with four legs : دو پای جلویی چهار پا

 

تعریف (Definition) :

۳٫The  front part of something

مثال (Example) به همراه معنی :

his forehead = the part of your face above your eyes and below your hair : پیشانی

توضیحات پیشوند -Fore:

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Fore که به معنی از پیش یا از قبل می باشد

۲٫پیشوندیست که به معنی پیشین، جلویی می باشد

۳٫پیشوندیست که به معنی قسمت فوقانی می باشد.

 

۳)پیشوند  -Foster:

 

تعریف (Definition) :

Giving or receiving parental care

مثال (Example) به همراه معنی :

Foster-mother = A woman who takes the place of a mother in raising a child :شیرده، مادررضاعی، دایه مادر خوانده

توضیحات پیشوند Foster:

پیشوندیست که مشتق از کلمه انگلیسی قدیم Foster که به معنی غذا  یا غذا دادن می باشد و همچنین به مراقبت مربوط به والدین هم مربوط می شود.

 

۴)پیشوند  -Franco:

 

تعریف (Definition) :

۱٫[in nouns and adjectives] Relating to France

مثال لغات انگلیسی (Example) به همراه معنی :

A Francophile = someone who lover France : فرانسه دوست، هواخواه فرانسه

تعریف (Definition) :

۲٫French and something else

مثال (Example) به همراه معنی :

The Franco-Belgian border : مرز بلژیک ، فرانسه

توضیحات پیشوند -Franco:

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین قرون وسطی Francus به معنی فرانسه یا شخص فرانسوی می باشد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

۲٫پیشوندیست که به معنی فرانسوی می باشد.

 

۵)پیشوند  -Gastr(o):

 

تعریف (Definition) :

Stomach

مثال (Example) به همراه معنی :

gastric = pertaining to the stomach : معدی، شکمی

gastronomy = serving the stomach by providing good food : علم اغذیه لذیذه، خوش گذرانی

gastritis = inflammation of the stomach : التهاب معده، ورم معده

توضیحات پیشوند -Gastr(o):

پیشوند -Gastr(o) ، مشتق از کلمه یونانی gaster که به معنی معده می باشد.

 

۶)پیشوند  -Geno و -Gene:

تعریف (Definition) :

birth, production, formation, kind

مثال (Example) به همراه معنی :

genealogy = the study of the history of a family : شجره نامه

generation = all the people born at approximately the same time : نسل

genocide = the deliberate murder of a whole group or race pf people : کشار دسته جمعی

توضیحات پیشوند  -geno و -gene:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی genea که به معنی خانواده می باشد.

 

۷)پیشوند  -Geo:

 

تعریف (Definition) :

Relating to the Earth or its surface

مثال (Example) به همراه معنی :

geophysics = the study of the movements of parts of the Earth :زمین فیزیک، ژئوفیزیک، علم اوضاع بیرونی و طبیعی زمین

geography = the study of the countries, oceans, rivers, mountains, cities of the world : جغرافیا، جغرافی، علم جغرافیا

توضیحات پیشوند -geo:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Ge که به معنی زمین می باشد.

 

۸)پیشوند  -Giga:

 

تعریف (Definition) :

[in nouns]

A billion-used with units of measurement

مثال (Example) به همراه معنی :

gigabyte = a unit for measuring computer information, equal to 1,024 megabytes : بیلیون بایت، گیگا بایت

توضیحات پیشوند -Giga:

در آموزش لغات زبان انگلیسی پیشوند -Giga،  به معنی گیگا، میلیارد، یک بیلیون، ده به توان نه می باشد.

 

۹)پیشوند  -Giga:

 

تعریف (Definition) :

۱٫the  grandfather, grandmother etc of your parents

مثال (Example) به همراه معنی :

great-grandfather = The father of one’s grandmother or grandfather :  پدر جد

great-grandmother = The mother of one’s grandmother or grand mother : مارد جد

 

تعریف (Definition) :

۲٫the grandchildren of your child

مثال  (Example) به همراه معنی :

great-grandchild = A son or daughter of one’s grandchild : نتیجه

great-granddaughter = Adaughter of one’s grandchild : نتیجه

توضیحات پیشوند -Graet:

۱٫پیشوندیست که به معنی جد والدین می باشد

۲٫پیشوندیست که به معنی نوه اولاد می باشد.

 

۱۰)پیشوند  -Greco و -Graeco:

تعریف (Definition) :

[in nouns and adjectives]Ancient Greek and something else

مثال (Example) به همراه معنی :

Greco-Roman art = Of or having both Greek and Roman characteristics : هنر رومی – یونانی

توضیحات پیشوند-Greco و -Graeco:

پیشوندیست مشتق از کلمه یوناین Graecia به معنی کشور یونان و یونانی را می دهد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

 

۱۱)پیشوند  -Gyn:

Gyn-

تعریف (Definition) :

Concerning woman

مثال (Example) به همراه معنی :

gynecology (AmE) / gynecology (BrE) = the study and treatment of medical conditions and illnesses that affect only women : دانش امراض زنانه، پزشکی زنانه

توضیحاتپیشوند  -Gyn:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی gynaik که به معنی زن، ماده، مادگی می باشد.

 

۱۲)پیشوند  -He:

تعریف (Definition) :

Male

مثال (Example) به همراه معنی :

A he-goat = A male goat : بز نر

توضیحات پیشوند -He:

پیشوندیست که به معنی حیوان نر یا جنس مذکر می باشد.

 

۱۳)پیشوند  -Hect (o):

تعریف (Definition) :

۱۰۰ times of a unit

مثال (Example) به همراه معنی :

Hectometer = metric unit of length equal to 100 meters : هکتومتر، صد متر

توضیحات پیشوند -(o)Hect:

پیشوندیست که مشتق از ازکلمه یونانی Hect که به معنی صد می باشد.

 

۱۴)پیشوند  -Hemi:

تعریف (Definition) :

Half

مثال (Example) به همراه معنی :

Hemisphere = a half of the Earth : نیم کره

توضیحات پیشوند -Hemi:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی hemi که به معنی نیم و نصف می باشد.

 

۱۵)پیشوند  -Heamo  و –Hemo :

تعریف (Definition) :

Concerning the blood

مثال (Example) به همراه معنی :

Hematology (AmE) / haematology (BrE) = the scientific study of blood : خون شناسی

توضیحات پیشوند -Heamo و -Hemo:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی haima که به معنی خون می باشد.

 

۱۶)پیشوند  -Hepa:

تعریف (Definition) :

liver

مثال (Example) به همراه معنی :

hepatitis = inflammation of the liver : اماس کبدی، تورم کبدی

توضیحات -hepa:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی hepar که به معنی کبد می باشد.

 

۱۷)پیشوند  -Hepta:

تعریف (Definition) :

Seven

مثال (Example) به همراه معنی :

Heptagon = a shape with seven straight sides : هفت گوش، هفت ضلعی

توضیحات پیشوند -Hepta:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی hepta که به معنی هفت می باشد.

 

۱۸)پیشوند  -Hetero:

تعریف (Definition) :

Other,opposite,different

مثال (Example) به همراه معنی :

 heterosexual = attracted to the opposite sex : مربوط به علاقه جنسی نسبت به جنس مخالف

توضیحات پیشوند -Hetero:

پیشوند -Hetero ، در آموزش لغات انگلیسی ریشه شناسی پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Heteros که به معنی نامساوی یا نامشابه، دیگر، دگر،متفاوت، ناجور،ناهم می باشد.

 

۱۹)پیشوند  -Hex(a):

تعریف (Definition) :

Six

مثال (Example) به همراه معنی :

Hexagon = a shape with six sides : شش ضلعی

توضیحات پیشوند -Hex(a):

ریشه شناسی انگلیسی
پیشوند -hex به معنی شش

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی hex که به معنی شش می باشد.

 

۲۰)پیشوند  -Homoو -Homeo:

تعریف (Definition) :

Same

مثال (Example) به همراه معنی :

Homosexual = sexually attracted to people of the same sex : همجنس گرا

Homographs = words spelled the same way : کلمه ای که املای آن با کلمه دیگر یکسان ولی معنی آن مختلف باشد (مثل bark به معنی عوعو کردن و bark به معنی پوست درخت)

Homeopathy = a system of medicine in which a disease is treated by giving extremely small amounts of a substance that causes the disease : معالجه امراض بوسیله تجویز دارویی که در اشخاص سالم علائم آن مرض را بوجود آورد.

 

توضیحات پیشوند -Homo و -Homeo:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Homos که به معنی یکسان، یکنواخت، هم، برابر، همان، جور می باشد.

 

۲۱)پیشوند  -Hydro:

تعریف (Definition) :

۱٫Relating to water, or using water

مثال (Example) به همراه معنی :

Hydroelecrticity = produced by water power : برق تولید شده از آب یا بخار

Hydrotherapy = treatment of disease using water : آب درمانی

تعریف (Definition) :

۲٫Relating to hydrogen, or containing it

مثال (Example) به همراه معنی :

Hydrocarbons = a chemical compound that consists of hydrogen and carbon :ترکیبات هیدروکربن

 

توضیحات پیشوند -Hydro:

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Hydor که به معنی آب می باشد

۲٫همچنین پیشوند -Hydro در  آموزش زبان ریشه شناسی پیشوندیست که به معنی هیدروژن می باشد.

 

۲۲)پیشوند  -Hygr(o):

تعریف (Definition) :

Moisture, humidity

مثال (Example) به همراه معنی :

Hygrometer = tool used to measure humidity :رطوبت سنج، آلات و ادوات سنجش رطوبت هوا

Hygrograph = instrument for recording variation in amtospheric humidity : نم نگار، دستگاه خودکاری برای اندازه گیری رطوبت جوی

 

توضیحات پیشوند -Hygr(o):

Hygros پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی که به معنی رطوبت، خیس، نمدار می باشد.

 

۲۳)پیشوند  -Hyper:

تعریف (Definition) :

۱٫more than usual, especially too much

مثال (Example) به همراه معنی :

hypersensitive = too sensitive :دارای حساسیت فوق العاده، خیلی حساس

hyper-inflation = a very fast rise in prices that seriously damages a country’s economy : تورم شدید بازرگانی ، تورم حاد

a hyper-extended knee = Extend a joint beyond its normal range : یک زانو بیش از حد کشیده

 

تعریف (Definition) :

beyond the usual size or limits

مثال (Example) به همراه معنی :

a hyperlink = from one website to another : ابر پیوند در علوم کامپیوتر پیوندی است در یک سند به سندی دیگر . به اختصار بدان لینک یا پیوند نیز گفته می شود.

 

توضیحات پیشوند -Hyper:

۱٫در ریشه شناسی لغات انگلیسی پیشوند -Hyper، پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Hyper که به معنی بالا، بیشترو یا بیش از حد می باشد.

۲٫پیشوندیست که به معنی بیشتر از اندازه معمول می باشد.

 

۲۴)پیشوند  -Hypo:

تعریف (Definition) :

Less than usaual, especially too little

مثال (Example) به همراه معنی :

Hypothermia = condition in which your body temperature is too low: پایین آمدن برگشت پذیر درجه حرارت یک موجود

A hupodermic injection = given under the skin : تزریق زیرپوستی

توضیحات پیشوند -Hypo:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Hypo که به معنی زیر، زیرین می باشد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.