0

ریشه شناسی | گروه پیشوندها با حرف B و C

۱)پیشوند  -Bath- ، Batho- ، Bathy :

تعریف (Definition) :

Deep

depth

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫bathysphere= A spherical diving apparatus from which to study deep-sea life, lowered into the ocean depths by a cable : ژرف کره (اتاقک گردی که با سرنشین و توسط کابل به عمق تا حدود ۹۰۰ متر می رود.)

۲٫bathometer = A device for ascertaining the depth of water : عمق سنج

۳٫bathyscaphe = A navigable, submersible vessel for exploring the depths of the ocean : ژرفنا پیما ( دستگاهی که با آن به ژرفای دریا می روند.)

 

توضیحات پیشوند  -Bath- ، Batho- ، Bathy :

ما در این بخش از آموزش لغات انگلیسی با آموزش پیشوندها سری Bو C درخدمتتان هستیم.

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی bathys که به معنی ژرفا، عمق می باشد.

 

۲)پیشوند  -Be :

تعریف (Definition) :

۱٫[In verbs] used to mean that someone or something is treated in a particular way

 

مثال (Example) به همراه معنی :

Don’t belittle him = say he is unimportant : کسی را کوچک کردن

He befriended me = became friend : دوستانه رفتار کردن، همراهی کردن با

 

تعریف (Definition) :

۲٫[In adjectives] literary wearing pr covered by particular thing

مثال (Example) به همراه معنی :

a bespectacled boy = wearing glasses : پسر عینک زده

 

توضیحات پیشوند -Be:

۱٫پیوندیست به معنی با کسی یا چیزی رفتار خاصی کردن را می دهد که نقش فعل را ایفا می کند.

۲٫پیوندیست به معنی وسیله خاصی را استفاده کردن را می دهد که نقش صفت را ایفا می کند.

 

۳)پیشوند -Bi :

تعریف (Definition) :

Two, twice, or double

مثال (Example) به همراه معنی :

bilingual = speaking two languages : دو زبانی

to bisect = cut in two : دونیم کردن، دو بخش کردن

 

توضیحات پیشوند -Bi :

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین که به معنی دو ، دوتایی یا دوبرابر می باشد.

 

۴)پیشوند -Biblio :

تعریف (Definition) :

Books

مثال (Example) به همراه معنی :

bibliophile = someone who like books : دوستدار کتاب، کتاب جمع کن

توضیحات پیشوند -Biblio :

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین biblio که به معنی کتاب، وابسته به انجیل می باشد.

 

۵)پیشوند -Bio :

تعریف (Definition) :

Relating to or using living things

مثال (Example) به همراه معنی :

bio-genetics = Genetic engineering : زیست زادی، مربوط به منشاء پیدایش موجودات زنده

biophysics = the scientific study of how physics relates to biological processes : زیست – فیزیک

توضیحات پیشوند -Bio :

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی bios که به معنی زیست یا زیست شناسی می باشد.

 

۶)پیشوند  -(o)Bronch :

تعریف (Definition) :

Relating to breathing

مثال (Example) به همراه معنی :

bronchitis = an illness that affects your bronchial tubes and makes you cough : برنشیت

توضیحات  -(o)Bronch :

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین bronkhos که به معنی گلو، نای می باشد.

 

۷)پیشوند -By- ، Bye :

تعریف (Definition) :

Less important

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫a by-product = Something made in addition to the main product : محصول جانبی که در کنار محصول نهایی تولیدی بدست می آید.

۲٫a by-election = one held between regular : انتخابات فرعی

توضیحات پیشوند -Bye- ، By :

پیشوندیست به معنی ثانوی، فرعی ، مجار، نزدیک می باشد.

 

۸)پیشوند -Cardio :

تعریف (Definition) :

Relating to the heart

مثال (Example) به همراه معنی :

a cardiograph = machine that measures movements of the heart : قلب نگار، دستگاه ضربان قلب

توضیحات پیشوند -Cardio:

ریشه شناسی زبان انگلبیسی
پیشوند -Cardio به معنای قلب

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی kardia که به معنی قلب می باشد.

 

 

۹)پیشوند -Crani :

تعریف (Definition) :

Skull

مثال (Example) به همراه معنی :

craniology = the study of skull characteristics : [l[li akhsd

cranium = skull of vertebrates : کاسه سر، جمجه

cranial = pertaining to the skull : جمجه ای

توضیحات پیشوند -Crani:

در آموزش لغات انگلیسی ریشه شناسی ما با پیشوند -Crani آشنا می شویم.

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی karnion که به معنی جمجه می باشد.

 

۱۰)پیشوند -Centi- ، Cent :

تعریف (Definition) :

۱٫a hundred

مثال (Example) به همراه معنی :

a centipede = creature with 100 legs : صد پا (هزار پا)

century = 100 years : سده، قرن

 

تعریف (Definition) :

۲٫A 100th part of a unit

مثال (Example) به همراه معنی :

a centimeter = 0.01 meters : سانتی متر

توضیحات پیشوند -Centi- ، Cent :

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین centum که به معنی صد می باشد.

۲٫پیشوندیست که معنی یک صدم می باشد.

 

۱۱)پیشوند  -Chrono- ،Chron :

تعریف (Definition) :

Concerning time

مثال (Example) به همراه معنی :

chronometer = a very exact clock, used for scientific purpos-es : کرنومتر، زمان سنج

chronograph = a scientific instrument for measuring peri-ods of time : زمان نگار

توضیحات پیشوند -chron- ، chrono:

پیشوندیست که از کلمه یونانی kinema  که به معنی حرکت می باشد و همچنین به فیلم و صنعت فیلم هم مربوط می شود.

 

۱۲)پیشوند-Cine :

تعریف (Definition) :

Concerning films or the film industry

مثال (Example) به همراه معنی :

cine-camera = a camera for making moving films,rather than photographs : دوربین فیلم برداری

توضیحات پیشوند -cine :

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی kinema که به معنی حرکت می باشد و همچنین به فیلم و صنعت فیلم هم مربوط می شود.

۱۳)پیشوند -Circum :

تعریف (Definition) :

Around

مثال (Example) به همراه معنی :

circumnavigate = to sail, fly, or travel completely around the Earth, an island etc : دور تا دور گیتی یا اقلیمی کشتی رانی کردن

circumambulation = to circle on foot especially ritulistically : دورزنی، طواف

توضیحات پیشوند -Circum:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Circum که به معنی پیرامون، دور تا دور ، گردا، دور ، دایره، در اطراف می باشد.

 

۱۴)پیشوند -Co :

تعریف (Definition) :

Together with

مثال (Example) به همراه معنی :

to coexist = exist together or at the same time : با هم زیستن

coeducation = with boys and girls together :آموزش و پرورش مختلط (دختر و پسر)

تعریف (Definition) :

Doing something with someone els as an equal or with less respon-sibility

مثال (Example) به همراه معنی :

My co-author = some who wrote the book with me : نویسنده همکار

the co-pilot = someone who helps a pilot : کمک خلبان، خلبان دوم

توضیحات پیشوند -Co :

۱٫پیشوندیست که به معنی با و با هم می باشد.

۲٫ همچنین پیشوند -Co ، در آموزش زبان ریشه شناسی  به معنی به همراه کسی متفقا، مشترکا می باشد.

 

۱۵)پیشوند -Con :

تعریف (Definition) :

Together SYN with

مثال (Example) به همراه معنی :

a confederation = a group of people, political parties, or organization that have united for plitical purposes or trade : اتفاق ، اتحاد، هم پیمانی ، معاهده

to conspire = plan together :  توطئه کردن

توضیحات پیشوند -Con:

پیشوندیست که معنی با و باهم می باشد.

 

۱۶)پیشوند -Contra- ، contro :

تعریف (Definition) :

Acting against something, or opposite to something

مثال (Example) به همراه معنی :

contraceptive devices = against conception : وسیله ضد آستنی

controversy = disagreement : مجادله، هم ستیزی

توضیحات -Contra- ، contro:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین contra که به معنی ضد ، مخالف می باشد.

 

۱۷)پیشوند -Cosm :

تعریف (Definition) :

World

مثال (Example) به همراه معنی :

cosmology = the science of the origin and structure of the universe : کیهان شناسی

cosmopolitan = a cosmopolitan place has people from many different parts of the world : وابسته به همه جهان، بین المللی

cosmic matter = relating to space or the universe : موضوع وابسته به گیتی

توضیحات پیشوند -Cosm:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی cosmos که به معنی کیهان، گیتی و نظام آن می باشد.

 

۱۸)پیشوند -Counter :

تعریف (Definition) :

۱٫The opposite of something

مثال (Example) به همراه معنی :

a counterproductive thing to do = producing result opposite to what you wanted : نتیجه معکوس

It is not hard to find a counter-example = an example that shows the opposite : مثال عکس

 

تعریف (Definition) :

۲٫Done or given as a reaction to something, especially to oppose

مثال (Example) به همراه معنی :

claims & counterclaims = A claim made to offset another claim, especially one made by the defendant in legal action : ادعای و ادعای متقابل

تعریف (Definition) :

۳٫Matching something

مثال (Example) به همراه معنی :

My counterpart in the American system= someone who has some job as I have : همتای آمریکایی من در سیستم آمریکا

 

توضیحات پیشوند -Counter:

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین contro که به معنی ضد، مخالف می باشد.

۲٫پیشوندیست که به معنی مخالف یا عکس چیزی می باشد.

۳٫پیشوندیست که به معنی شریک می باشد.

 

۱۹)پیشوند -Cross :

تعریف (Definition) :

۱٫Going from one side to the other

مثال (Example) به همراه معنی :

a cross-Cjannel ferry = sailing from Britain to France : کشتی کانال گذر از بریتانیا به فرانسه

تعریف (Definition) :

۲٫Going between two things and joining them

مثال (Example) به همراه معنی :

cross-cultural influencess = belonging to or involving two or more diffrent societies, countries, or cultures : تاثیر میان فرهنگی

توضیحات پیشوند -Cross:

۱٫پیشوندیست که به معنی از یک سو به سوی دیگر می باشد

۲٫پیشوندیست که به معنی در بین یا میان می باشد.

 

۲۰)پیشوند -Crypto :

تعریف (Definition) :

Secret or hidden

مثال (Example) به همراه معنی :

decrypt = to change a message or information on a computer back into a from that can be read, when someone has sent it to you in a type of computer code : رمزگشایی کردن، کشف رمز کردن

cryptography = the study of secret writing and codes : رمزنویسی

توضیحات پیشوند -Crypto:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی kryptos که به معنی پنهان یا راز می باشد

 

۲۱)پیشوند -Custome :

تعریف (Definition) :

made, built for a particular person

مثال (Example) به همراه معنی :

custom-made suit: کت و شلوار سفارشی

custome-ordered vehicles : وسیله نقلیه سفارشی

توضیحات پیشوند -Custome:

پیشوندیست که به معنی سفارش مشتری می باشد.

 

۲۲)پیشوند -Cyber :

تعریف (Definition) :

relating to computers, especially to message and information on the Internet

مثال (Example) به همراه معنی :

cyberbullying = the activity of sending Internet or text messages that threaten or insult someone : زورگیری مجازی

توضیحات پیشوند -Cyber:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی kyber که به معنی به اتمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه های بین المللی از جمله اینترنت می باشد.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.