0

ریشه شناسی | گروه پسوندها با حرف k و L

۱)پسوند  kin-:

تعریف (Definition) :

Something smal

مثال (Example) به همراه معنی :

lambkin = A little lamb : بره کوچک

توضیحات پسوند  kin:

همراهتان هستیم با آموزش لغات انگلیسی ، پسوندها سری k , l

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی کوچک، مصغر می باشد.

 

۲)پسوند  led-:

تعریف (Definition) :

[in adjectives]

Having a particular thing as the most important cause or influence

مثال (Example) به همراه معنی :

an export-led economic recovery = mainly involving or caused by selling goods in other countries : احیاء اقتصادی ناشی از صادرات

توضیحات:

پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی داشتن یک چیز خاص به عنوان مهم ترین علت و یا نفوذ می باشد.

 

۳)پسوند  legged-:

تعریف (Definition) :

having legs of a type

مثال (Example) به همراه معنی :

four-legged animals : حیوانات چهار پا

توضیحات پسوند  legged:

پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی دارای پا یا پایه ی بخصوص می باشد.

 

۴)پسوند less-:

تعریف (Definition) :

۱٫[in adjectives]

Without something

مثال (Example) به همراه معنی :

powerless = unable to stop or control something because you do not have the power : بی زور

a childless couple = having no children : بی بچه، بی اولاد

tasteless food = no particular taste : بی مزه

تعریف (Definition) :

۲٫[in adjectives]

Not doing or using something

مثال (Example) به همراه معنی :

careless = not paying enough attention : بی دقت

harmless = unable or unlikely to hurt anyone : بی ضرر

تعریف (Definition) :

۳٫[in adjectives]

Not possible to treat or affect in a particular way

مثال (Example) به همراه معنی :

on countless occasions = too many to be counted : بیشمار

tireless = working very hard : خستگی ناپذیر

در آموزش واژگان انگلیسی  توضیحات پسوند less عبارت است از:

۱٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی فاقد، بی می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی فاقد، بی می باشد.

۳٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی ناتوان، غیر محتمل، نه می باشد.

 

۵)پسوند let-:

تعریف (Definition) :

۱٫[in nouns]

A small kind of something

مثال (Example) به همراه معنی :

booklet = a very short book : متاب کوچک، کتابچه، دفترچه

piglet = a young pig : بچه خوک

تعریف (Definition) :

۲٫[in nouns]

Piece of jewel or article of clothing worn on the part of the body

مثال (Example) به همراه معنی :

anklet = a ring or bracelet worn around your ankle : پابند، غل و زنجیر برای بستن پا

bracelet = a band or chain that you wear around your wrist : دست بند، النگو، بازوبند

توضیحات:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی کوچک، چه می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی هر چیز کوچکی که به بدن آویخته یا زده شود می باشد.

 

۶)پسوند like-:

تعریف (Definition) :

[in adjectives]

Used after a noun to say that something is similar to or typical of the noun

مثال (Example) به همراه معنی :

a jelly-like substance = any substance having the consistency of jelly : یک ماده ژله مانند

childlike simplicity = befitting a young child : بچگانه، ساده و بی آلایش

ladylike behaviour = becoming or suitable to a lady : بانو وار، با وقار، زن صفت

توضیحات پسوند like:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی همانند، مناسب، مثل، مانند، وش، وار می باشد.

 

۷)پسوند ling-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

A small, young, r less important type of something

مثال (Example) در به همراه معنی :

duckling = A young duck : جوجه اردک، بچه اردک

princelings = A young prince : شاهپور جوان، شاهزاده جوان

توضیحات پسوند ling:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی کوچک، صغیر می باشد.

 

۸)پسوند ling-:

تعریف (Definition) :

Time living

مثال (Example) به همراه معنی :

short-lived = existing or happening for only a short time : کم عمر، کوتاه مدت، بی دوام

توضیحات پسوند ling:

پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی دارای نوع بخصوص از زندگی می باشد.

 

۹)پسوند logist-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Another form of the suffix-ologist

مثال (Example) به همراه معنی :

mineralogist = A scientist studies about minerals : معدن شناس

توضیحات پسوند logist:

این پسوند در ریشه شناسی لغات انگلیسی پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی شناس می باشد.

 

۱۰)پسوند logue- و log-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Something that is written or spoken

مثال (Example) به همراه معنی :

a monologue = a speech by one persone : تک سخنگویی، صحبت یک نفری

توضیحات پسوند logue و log:

ریشه شناسی انگلیسی
پسوند logue و log به معنای سخن، نوشته می باشد

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی سخن، نوشته می باشد.

 

۱۱)پسوند logy-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Another form of the suffix-ology

مثال (Example) به همراه معنی :

mineralogy = the study of minerals : مبحث معدن شناسی، کان شناسی

توضیحات پسوند logy در  ریشه شناسی استاد انگلیسی :

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی شناسی می باشد.

 

۱۲)پسوند ly-:

تعریف (Definition) :

۱٫[In adverbs]

In a particular way

مثال (Example) به همراه معنی :

She smiled happily : خوشحالی، با مسرت

تعریف (Definition) :

۲٫[In adverbs]

Considered in a particular way

مثال (Example) به همراه معنی :

Politically speaking : از لحاظ سیاسی

A financially sound proposal : از لحاظ مالی

تعریف (Definition) :

۲٫[In adverbs]

۳٫[In adjectives and adverbs]

Happening at regular periods of time

مثال (Example) به همراه معنی :

an hourly check = done every hour : ساعتی، ساعت به ساعت

They visit monthly = once every month : ماهیانه، هر ماه

تعریف (Definition) :

۴٫[In adjectives]

Like a particular thing in manner, nature, or appearance

مثال (Example) به همراه معنی :

with queenly grace = like a queen : در خور ملکه

a motherly woman = showing the love, kindness etc of a mother : مادرانه، مادروار

توضیحات پسوند ly:

۱٫پسوندیست که تولید قید می کند و به معنی به طور خاصی می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید قید می کند و به معنی به روش معین، تا اندازه ی معین، تا زمان معین می باشد.

۳٫پسوندیست که تولید صفت و قید می کند و به معنی روی دهنده در زمان های معین می باشد.

۴٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی مانند، ویژه ی ، درخور می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.