0

درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
پرده برداری، رونمایی، آشکار ساختن۱-Unveil
معتبر، صحیح، درست۲-Valid
اجازه، پروانه۳-License
خارج، بیرون، خارج از کشور۴-Abroad
دستور جلسه، برنامه کار۵-Agenda
تضمین۶-Assurance
ضمیمه کردن، الصاق کردن/ ضمیمه۷-Attach/ Attachment
گارانتی، ضمانت۸-Warranty
مستعفی شدن،  استعفا دادن/ استعفاء۹-Resign/ Resignation
ناظر، سرپرست/ نظارت، سرپرستی۱۰-Supervisor/ Supervision
کارمندان، کارکنان۱۱-Staff
کارایی، عملکرد۱۲-Performance
شرکت کردن، سهیم شدن۱۳-Participate
ارزیابی کردن/ ارزیابی۱۴-Evaluate/ Evaluation
برنامه، طرح، نقشه۱۵-Scheme

بخش اول از درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری

۱-Our company will unveil its newest product today.

شرکت ما امروز جدیدترین محصول خود را رونمایی می کند.

۲- They unveiled their latest product during the exhibition.

آنها آخرین محصول خود را در طول نمایشگاه به نمایش گذاشتند (رونمایی کردند).

۳- Companies from across Europe are here to unveil their latest models.

شرکت هایی از سراسر اروپا برای به نمایش گذاشتن آخرین مدل های خود اینجا هستند.

۴- Is this contract still valid?

آیا این قرارداد هنوز معتبر است؟

۵- The date for the submission of full validation documentation is 28 February.

تاریخ ارائه مدارک معتبر کامل ۲۸ فوریه است.

۶- This license is no longer valid.

این مجوز دیگر معتبر نیست.

۷- Our products are under license from the original manufacturer.

محصولات ما تحت لیسانس (مجوز) تولیدکننده اصلی هستند.

۸- The dealers applied for an export license.

فروشندگان (نمایندگان)  در خواست مجوز صادرات کردند.

۹- We got the license from standard Institution for exporting products to abroad.

ما از موسسه استاندارد مجوز برای صادرات محصولات به خارج از کشور دریافت کردیم.

۱۰-  Our department task is to launch production lines in target markets abroad.

وظیفه ی بخش ما راه اندازی خطوط تولید در بازارهای هدف خارج از کشور است.

درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی خارج از کشور abroad
خارج از کشور abroad

بخش دوم از درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- We manage the construction of production lines abroad.

ما ساخت خطوط تولید در خارج از کشور را مدیریت می کنیم.

۱۲- He acts as middleman for companies seeking contracts abroad.

او به عنوان واسطه برای شرکت هایی که به دنبال قراردادهای خارج از کشور هستند اقدام می کند.

۱۳- What is the next item on the agenda?

آیتم بعدی دستور کار چیست؟

۱۴- For our company quality improvement is now at the top of the agenda.

برای شرکت ما بهبود کیفیت در صدر موارد در دست بررسی است.

۱۵- There are several items on the agenda for today meeting.

چندین آیتم برای جلسه امروز در دستور کار قرار دارد.

۱۶- Where is the quality assurance office?

دفتر (مدیریت) تضمین کیفیت کجاست؟

۱۷- The steps to develop a quality assurance program are described in the attachment file.

مراحل توسعه یک برنامه تضمین کیفیت در فایل پیوست شرح داده شده است.

۱۸- The responsibility of quality assurance management is to ensure that standards are maintained in the production process.

وظیفه مدیریت تضمین کیفیت اطمینان از حفظ استانداردها در فرآیند تولید است.

۱۹- I cannot open the attachment file.

من نمی توانم فایل پیوست را باز کنم.

۲۰- I attach a copy of the report.

یک کپی از گزارش را ضمیمه می کنم.

درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی گزارش report
گزارش report

بخش سوم از درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- This warranty is valid for one year after the date of the purchase of the product.

این ضمانت یک سال پس از تاریخ خرید معتبر است.

۲۲- These equipment are still under warranty.

تجهیزات هنوز تحت ضمانت هستند.

۲۳- They can’t compete with dealers who offer a warranty services.

آنها نمی توانند با نمایندگی هایی که خدمات گارانتی را رائه می دهند رقابت کنند.

۲۴- The resignation of workers had to be balanced by the employment of new workers.

استعفای (کناره گیری) کارگران باید با استخدام کارگران جدید متعادل شود (بالانس شود).

۲۵- We want you to reconsider your decision to resign from the board.

ما می خواهیم شما در تصمیم خود برای استعفا از هیئت مدیره تجدیدنظر کنید.

۲۶- The director has threatened to give his resignation in to the Board.

مدیر تهدید کرده است که استعفایش را به هیئت مدیره می دهد.

۲۷- The CEO was forced to resign.

مدیرعامل مجبور شد که استعفا کند.

۲۸- He is a very responsible supervisor.

او سرپرستی بسیار مسئول است.

۲۹- We have five supervisors in the production line.

ما پنج سرپرست را در خط تولید داریم.

درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی سرپرست supervisors
سرپرست supervisors

بخش چهارم از درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری

۳۰- The new staff are trained to work without direct supervision.

کارکنان جدید آموزش دیده اند که بدون نظارت مستقیم کار کنند.

۳۱- Our staff will be available to give you technical support.

پرسنل (کارکنان) ما برای پشتیبانی فنی در دسترس خواهند بود.

۳۲- The staff say there is no formal structure for negotiating pay increase.

کارکنان می گویند هیچ ساختار رسمی برای مذاکره در خصوص افزایش حقوق وجود ندارد.

۳۳- The new workers need direction from a supervisor.

کارگران جدید نیازمند هدایت یک سرپرست هستند.

۳۴- Our company will participate in Tehran international exhibition in July.

شرکت ما در ماه جولای در نمایشگاه بین المللی تهران شرکت خواهد کرد.

۳۵- The coordinator participates on the meeting as the presenter of reports.

هماهنگ کننده در جلسه به عنوان ارائه دهنده گزارشات شرکت می کند.

۳۶- Several experts will participate in the meeting as technical advisers.

چندین کارشناس به عنوان مشاور فنی در جلسه شرکت خواهند کرد.

۳۷- We have employees with strong job performance.

ما کارمندانی با عملکرد شغلی قوی داریم.

 ۳۸- My task is evaluate the performance if human resources.

وظیفه من ارزیابی عملکرد منابع انسانی است.

۳۹- Personnel performance evaluation is done annually.

ارزیابی عملکرد پرسنل سالیانه انجام می شود.

بخش پنجم از درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری

۴۰- You should be able to evaluate your own work.

شما باید بتوانید کار خود را ارزیابی کنید.

۴۱- I can’t evaluate his ability without seeing his work.

من نمی توانم توانایی او را بدون دیدن کارش ارزیابی کنم.

۴۲- They took some samples of products for evaluation.

آنها نمونه هایی از محصولات را برای ارزیابی در نظر گرفتند.

۴۳- His company has the best pension scheme in the industry.

شرکت او دارای بهترین طرح بازنشستگی در صنعت است.

۴۴- With the extra resources, the scheme seems feasible.

با استفاده از منابع اضافی، طرح اکنون امکان پذیر به نظر می رسد.

۴۵- The company has a new scheme for insurance coverage.

شرکت دارای یک طرح جدید برای پوشش بیمه است.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.