درس پانزدهم اصطلاحات آزمون تافل

اصطلاحات آزمون تافل
دسامبر 12, 2020
بازدید : 817 بازدید

now and then

adverb

بعضی اوقات

Meaning: occasionally

Example: He doesn’t exercise much, but he does go biking now and then.

او زیاد ورزش نمی کند اما گاهی اوقات دوچرخه سواری می کند.

 

hand in hand

adverb

مرتبط با هم

Meaning: in close association; closely connected

Example: Wealth and power go hand in hand in most societies.

در بیشتر جوامع قدرت و ثروت با هم مرتبط هستند.

 

keep somebody in the dark

adverb

کسی را در جریان چیزی قرار ندادن

Meaning: without important information; uninformed

Example: She was upset that they had kept her in the dark about their plan to sell the house.

او از اینکه او را در جریان برنامه فروش خانه قرار نداده بودند ناراحت بود.

 

down the road

adverb

در آینده

Meaning: in the future

Example: This may seem like a risky investment now, but I am confident that it will pay down the road.

شاید این سرمایه گذاری پرخطری به نظر برسد اما من مطمئنم که در آینده سودآور خواهد بود.

 

ahead of time

adverb

از قبل، از پیش

Meaning: in advance; beforehand

Example: Prepare what you plant to say in the meeting ahead of time.

هر چه را که می خواهی در جلسه بگویی از قبل آماده کن.

درس پانزدهم اصطلاحات آزمون تافل meeting جلسه

meeting جلسه

 

at stake

adverb

در خطر

Meaning: at risk; in question

Example: National pride is at stake in next week’s game against England.

غرور ملی در بازی هفته آینده مقابل انگلیس در خطر است.

 

in the wake of

adverb

متعاقب، در نتیجه

Meaning: as a consequence of; in the aftermath of

Example: It the wake of the recent earthquake we decided to redesign the building for stability.

متعاقب زلزله اخیر ما تصمیم گرفتیم که خانه هایمان را از جهت استقامت از نو طراحی کنیم.

درس پانزدهم اصطلاحات آزمون تافل earthquake زلزله

earthquake زلزله

 

through thick and thin

adverb

در خوشیها و ناخوشیها

Meaning: through good times and bad times; in all circumstances

Example: Married couples vow to support each other through thick and thin.

زوج های متاهل سوگند می خورند که در خوشیها و ناخوشیها کنار هم باشند.

 

to speak of

adverb

قابل ذکر، قابل ملاحظه

Meaning: worth mentioning

Example: He doesn’t have any savings to speak of; he spends off of his money on entertainment.

او پس انداز قابل ملاحظه‌ای ندارد. بیشتر پولش را صرف تفریح می کند.

 

without a doubt

adverb

بی تردید

Meaning: certainly; absolutely; unquestionably

Example: It was without a doubt the worst book I have ever read.

بی تردید آن کتاب بدترین کتابی بود که در عمرم خوانده بودم.

 

on top of

adverb

علاوه بر …

Meaning: in addition to; besides

Example: On top of all of his other accomplishments, he is now captain of the hockey team.

او علاوه بر موفقیت‌های دیگرش، کاپیتان تیم هاکی نیز هست.

درس پانزدهم اصطلاحات آزمون تافل hockey هاکی

hockey هاکی

 

out of the blue

adverb

به طور ناگهانی، به طور غیر منتظره

Meaning: without any warning; unexpectedly; out of nowhere

Example: I hadn’t seen him in months, but he called me out of the blue last week and invited me to a dinner.

مدت ها او را ندیده بودم اما او هفته گذشته به طور غیر منتظره با من تماس گرفت و مرا به شام دعوت کرد.

 

as far as I know

adverb

تا آنجا که می دانم

Meaning: based on the information (a person) has; to the best of a person’s knowledge

Example: As far as I know, they’re arriving on Saturday.

تا آنجا که من می دانم شنبه میرسند.

 

be on one’s mind

adverb

در ذهن داشتن، ذهن کسی را مشغول کردن

Meaning: in one’s thoughts; preoccupying one

Example: That incident has been on his mind lately.

آن واقعه اخیرا ذهن او را مشغول کرده است.

 

behind closed doors

adverb

پشت درهای بسته، به طور مخفیانه

Meaning: in secret; out of public view

Example: The government eventually signed the treaty, but we may never know what bargains were made behind closed doors to make it happen.

بالاخره دولت معاهده را امضا کرد اما هرگز نخواهیم فهمید چه چانه زنی هایی پشت درهای بسته برای به وقوع پیوستن آن صورت گرفته است.

 

on behalf of someone

adverb

از طرف کسی

Meaning: as a representative of someone; in the interest of someone

Example: He wrote a letter on behalf of his mother, asking the company to give her a refund.

او از طرف مادرش نامه‌ای نوشته از شرکت خواستار استرداد پول او شد.

 

be that as it may

adverb

با این وجود

Meaning: nevertheless

Example: Some say that printed books are becoming obsolete; be that as it may, publishing remains a dynamic and prosperous business.

برخی می گویند که کتاب های چاپی در حال منسوخ شدن هستند با این وجود چاپ همچنان حرفه‌‌ای پویا و پر رونق است.

 

pay under the table

adverb

زیر میزی دادن

Meaning: paying without proper permission or disclosure; illegally

Example: He was getting paid under the table to avoid taxes.

او برای فرار از مالیات زیر میزی دریافت می کرد.

 

at first hand

adverb

شخصا

Meaning: personally; directly; in person

Example: I had heard that the Grand Canyon was impressive, but I didn’t appreciate its enormity until I saw it at first hand.

من شنیده بودم که گراند کنیون باشکوه است اما عظمت آن را زمانی درک کردم که شخصا آن را مشاهده کردم.

 

on and off

adverb

به طور متناوب

Meaning: with interruptions; intermittently

Example: It rained on and off all night, but never for very long.

تمام شب به طور متناوب باران می آمد اما هیچ دفعه زیاد طول نکشید.

 

in a nutshell

adverb

به طور خلاصه

Meaning: in a short summary; very briefly

Example: This book covers the major points of the topic in a nutshell.

این کتاب به نکات اصلی موضوع به طور خلاصه می پردازد.

10
دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی

Call Now Button