0

درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
فراخواندن۱-Recall
اولویت، برتری۲-Priority
پاداش۳-Reward
تعرفه، تعرفه گمرکی۴-Tariff
انبوه، توده۵-Mass
مرحله مهم، نقطه عطف۶-Milestone
سرمایه گذاری مشترک۷-Joint venture
معرفی کردن، آشنا کردن۸-Introduce
خاموش کردن، فرونشاندن/ خاموش کننده۹-Extinguish/ Extinguisher
انحصاری۱۰-Exclusive
اختصاص دادن، تخصیص دادن۱۱-Allocate
رویه، روش، طرز عمل۱۲-Procedure
ماشین آلات۱۳- Machinery
ردیابی کردن، پیدا کردن۱۴-Detect
روغن کاری۱۵-Lubrication

بخش اول از درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۱-The company recalled all the faulty products.

شرکت تمام محصولات معیوب را فراخواند.

۲- The company recalled all the cars because of a problem in the brakes.

شرکت به دلیل وجود مشکلی در سیستم ترمز، همه خودروها را فراخوان داد.

۳- Quality assurance in car body construction is essential for preventing expensive recalls.

تضمین کیفیت در ساخت بدنه خودرو برای جلوگیری از فراخوان های گران (پرهزینه) ضروری است.

۴- Obtaining customer satisfaction is our first priority.

کسب رضایت مشتری اولویت اول ماست.

۵- Our first priority is to improve standards.

اولویت اول ما بهبود استانداردها است.

۶- Our first priority is to maintain the customer’s confidence in our product.

اولویت اول ما حفظ اطمینان مشتریان به محصولاتمان است.

۷- We have an incentive system to pay reward to best staff.

ما یک سیستم تشویقی برای پرداخت پاداش به بهترین کارکنان داریم.

۸- He will expect some reward after working so hard.

پس از به سختی کار کردن او انتظار دریافت پاداش دارد.

۹- We consider rewards for disciplined workers.

ما پاداش هایی برای کارگران منضبط در نظر می گیریم.

۱۰- There is a very high tariff on car import.

تعرفه بسیار بالایی بر واردات خودرو وجود دارد.

لغات تجاری و صنعتی واردات خودرو car import
واردات خودرو car import

بخش دوم از درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- The maximum customs tariff on imports was set at 50 percent and the minimum at 10 percent.

حداکثر تعرفه گمرکی واردات ۵۰ درصد و حداقل ۱۰ درصد بود.

۱۲- A general tariff was imposed on foreign imports.

یک تعرفه عمومی بر واردات خارجی اعمال شد.

۱۳- The mass production of new product officially started in November with a capacity of fifty units each day.

تولید انبوه محصول جدید رسما در ماه نوامبر با ظرفیت پنجاه واحد در روز اغاز می شود.

۱۴- What are your requirements for launching mass production line?

نیازمندی های (الزامات) شما جهت راه اندازی خط تولید انبوه چیست؟

۱۵- We started mass production of the new car last week.

در هفته گذشته تولید انبوه خودروی جدید را آغاز کردیم.

۱۶- Milestone is a special event in project.

نقطه عطف یک رویداد ویژه در پروژه است.

۱۷- Milestone are the activities which have a special task in the projects.

نقطه عطف فعالیت هایی است که وظیفه خاصی در پروژه ها دارند (زمان هایی هستند که پروژه وارد فاز جدیدی می شود).

۱۸- Control charts are important tools to monitor progress toward milestones.

نمودارهای کنترل ابزار مهمی برای نظارت بر پیشرفت مراحل مهم پروژه هستند.

۱۹- The project is a joint venture between the public and private sectors.

این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک بین بخش های عمومی و خصوصی است.

۲۰- The joint venture started in a legal contract between the two companies.

سرمایه گذاری مشترک طی یک قرارداد قانونی بین دو شرکت آغاز شد.

لغات تجاری و صنعتی قرارداد قانونی legal contract
قرارداد قانونی legal contract

بخش سوم از درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- The heads of two companies visited together to discuss about the possibility of establishment a joint venture.

سران دو شرکت با هم دیدار کردند تا درباره امکان ایجاد یک سرمایه گذاری مشترک بحث کنند.

۲۲- Please introduce your representative.

لطفا نماینده خود را معرفی کنید.

۲۳- The new system was introduced on a trial basis for one week.

سیستم جدید به مدت یک هفته به صورت آزمایشی معرفی شد.

۲۴- Please introduce the members of engineering department.

لطفا نفرات واحد مهندسی را معرفی کنید.

۲۵- Where is the fire extinguisher?

کپسول آتش نشانی کجاست؟

۲۶- Fire extinguisher capsules are not installed in suitable places.

کپسول های آتش نشانی در مکان های مناسب نصب نشده اند.

۲۷-  Warehouses are equipped with fire extinguishing system.

انبارها مجهز به سیستم اطفاء حریق شده اند.

۲۸- Our company has exclusive rights to use this logo.

شرکت ما دارای حقوق انحصاری برای استفاده از این لوگو است.

۲۹- Our CEO had an exclusive interview with the Economics Magazine yesterday.

مدیرعامل ما روز گذشته یک مصاحبه اختصاصی با مجله اقتصاد داشت.

۳۰- Our goals are follow as:

Owning exclusive brand and Competitive ability in Quality and price.

اهداف ما به این شرح است:

مالکیت برند اختصاصی و توانایی رقابتی در کیفیت و قیمت.

لغات تجاری و صنعتی برند brand
برند brand

بخش چهارم از درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۳۱- Our plan is to allocate one member of staff to handle appointments.

برنامه ما این است که یک نفر از کارمندان را برای رسیدگی به انتصاب ها اختصاص دهیم.

۳۲- The CEO has decided not to allocate funds for the project.

مدیرعامل تصمیم گرفته است که سرمایه ای (وجوهی) به این پروژه اختصاص ندهد.

۳۳- You must allocate the money carefully.

شما باید پول را با دقت تخصیص دهید.

۳۴- There are standard procedures for installing the new machinery.

رویه های (روش های) استاندارد برای نصب ماشین آلات جدید وجود دارد.

۳۵- How is your procedure to detect defective parts?

رویه (روش) شما برای شناسایی اقلام معیوب چگونه است؟

۳۶- New machinery has enhanced the company’s productivity and competitiveness.

ماشین آلات جدید بهره وری و رقابت پذیری شرکت را افزایش داده است.

۳۷- Machinery is one of our imports.

ماشین آلات یکی از واردات ما است.

۳۸- The experienced operator and supervisor recognize the problem and explain how to detect it.

اپراتور و سرپرست با تجربه مشکل را تشخیص داده و توضیح می دهند چگونه آن را ردیابی (شناسایی) کنیم.

۳۹- Detection of defective components is essential for quality control.

ردیابی (شناسایی) اجزاء معیوب برای کنترل کیفیت ضروری است.

۴۰- What are your priorities for New Year?

اولویت های شما برای سال جدید چیست؟

بخش پنجم از درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۴۱- In the following chart the lubrication times are listed.

در جدول زیر دفعات روغن کاری لیست شده است.

۴۲- Preventive maintenance includes regular inspection, cleaning, lubrication, replacement and repair.

تعمیرات پیشگیرانه شامل بازرسی منظم، تمیز کردن، روانکاری (روغن کاری)، جایگزینی و تعمیرات می باشد.

۴۳- Mineral oils are used to lubricate machinery.

روغن های معدنی برای روانکاری ماشین آلات استفاده می شود.

۴۴- In accordance with the instruction for maintenance, this equipment should be lubricated twice a week.

مطابق دستورالعمل های نگهداری، این تجهیزات باید دو بار در هفته روغن کاری شوند.

۴۵- Lubrication of molds is very important in improving product quality and decreasing deformation.

روغن کاری (روانکاری) قالب ها در بهبود کیفیت و کاهش تغییر شکل (دفرمه شدن) محصول بسیار مهم است.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.