0

درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
آزمایش، امتحان، سعی، دادرسی۱-Trial
حجم معاملات، گردش مالی۲-Turnover
اتحادیه، اتحاد۳-Union
آماری۴-Statistical
احتمال/ احتمالی۵-Probability/ Probable
خرسند کردن/ خشنودی، خرسندی، رضایت/ رضایت بخش۶-Satisfy/ Satisfaction/ Satisfactory
بازنشسته شدن/ بازنشستگی۷-Retire/ Retirement
کمیت، تعداد/ کمی۸-Quantity/ Quantitative
صلاحیت، شرایط۹-Qualification
نماینده۱۰-Representative
تایید کردن، تصدیق کردن۱۱-Confirm
مافوق، ارشد، برتر۱۲-Superior
راجع بودن به، وابسته بودن به، ملاحظه، توجه، درود، بابت، باره۱۳- Regard
رسید، اعلام وصول۱۴-Receipt
ترقی دادن، ترویج کردن، ترفیع دادن۱۵-Promote

بخش اول از درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری

۱-They agreed to employ me for a two months trial period.

آنها موافقت کردند که من را برای یک دوره دو ماهه آزمایشی استخدام کنند.

۲- We had the machine on trial for a week.

ما ماشین را به مدت یک هفته آزمایش کردیم.

۳- They will put the new car through many trail runs before putting it on the market.

آنها ماشین جدید را پبش از وارد کردن به بازار مورد استفاده آزمایشی قرار می دهند.

۴- Our company had an in turnover this quarter.

شرکت ما در این سه ماهه افزایش گردش مالی داشته است.

۵- Our firm has an annual turnover of $40 million.

شرکت ما دارای گردش مالی ۴۰ میلیون دلار در سال است.

۶- It’s hard to put a value on a company with large with large assets and turnover but low profits.

دشوار است که یک شرکت با دارایی و گردش مالی بزرگ و سود کم را ارزش گذاری کنیم.

۷- Management and unions have agreed on the salary of the New Year.

مدیریت و اتحادیه ها در مورد حقوق و دستمزد سال جدید موافقت کرده اند.

۸- Union leaders and company bosses will meet tomorrow in an attempt to reach an agreement.

رهبران اتحادیه ها و کارفرمایان شرکت فردا در تلاش برای رسیدن به توافق دیدار خواهند کرد.

۹- Does your employer have an agreement with the union?

آیا کارفرمای شما با اتحادیه موافقت کرده است؟

۱۰- Statistical analysis is essential for quality control.

تجزیه و تحلیل آماری جهت کنترل کیفیت ضروری است.

لغات تجاری و صنعتی تجزیه تحلیل analysis
تجزیه تحلیل analysis

بخش دوم از درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- A number of cost estimating methods are based on probability and statistics.

تعدادی از روش های برآورد بر اساس احتمال و آمار است.

۱۲- These new statistics confirm our statements about the depth of the recession.

این آمار جدید، اظهارات ما را درباره عمق رکود تایید می کند.

۱۳- An unbalanced schedule increases the probability of line stops.

یک برنامه نامتعادل احتمال توقف خط را افزایش می دهد.

۱۴- The probability is that prices will rise rapidly.

احتمال می رود که قیمت ها به سرعت افزایش یابد.

۱۵- The probable cause of the fire was faulty wiring.

علت احتمالی آتش سوزی سیم کشی معیوب بود.

۱۶- Customers satisfaction is our first goal.

رضایت مشتریان هدف ماست.

۱۷- I complained to the manager about the low wage level but didn’t get any satisfaction.

من به مدیر درباره ی سطح پایین دستمزد شکایت کردم ولی نتیجه رضایت بخشی حاصل نشد.

۱۸- They demand a refund on unsatisfactory goods.

آنها درخواست استرداد کالاهای نامناسب را دارند.

۱۹- Two million retirees participated in the pension insurance program.

دو میلیون بازنشسته در برنامه بیمه بازنشستگی شرکت کردند.

۲۰- A mandatory retirement age is 65.

سن الزامی (اجباری) بازنشستگی ۶۵ سال است.

لغات تجاری و صنعتی بازنشستگی retirement
بازنشستگی retirement

بخش سوم از درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- What is the normal retirement age in your country?

سن عادی بازنشستگی در کشور شما چیست(چقدر است)؟

۲۲- We did a quantitative analysis of the products.

ما یک تحلیل کمی از محصولات انجام دادیم.

۲۳- The boss is worried about quantity and quality of products.

رئیس نگران کمیت و کیفیت محصولات است.

۲۴- Cheap goods are available, but not in sufficient quantities to  satisfy demand.

کالاهای ارزان قیمت در دسترس هستند، اما در مقادیر کافی برای برآوردن تقاضا نیستند.

۲۵- He has the best qualification for this job.

او دارای بیشترین صلاحیت برای این شغل است.

۲۶- Previous experience is a necessary qualification test.

تجربه قبیلی یک شرط لازم برای این شغل است.

۲۷- Prototype piece must be used during the qualification test.

قطعه نمونه باید در حین آزمون صلاحیت (بررسی شرایط لازم) مورد استفاده قرار گیرد.

۲۸- He is representative of a big firm.

او نماینده یک شرکت بزرگ است.

۲۹- I sent my representative to the meeting.

من نماینده ام را به جلسه فرستادم.

۳۰- The CEO nominated me his representative at the session.

مدیرعامل من را به عنوان نماینده اش در نشست (جلسه) کاندید (معرفی) کرد.

لغات تجاری و صنعتی مدیرعامل CEO
مدیرعامل CEO

بخش چهارم از درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری

۳۱- The audit results confirm the Qualifications and capabilities of our products.

نتایج ممیزی صلاحیت و قابلیت های محصولات ما را تایید می کند.

۳۲- We need confirmation in writing before we can send your order out.

ما قبل از ارسال سفارشتان به تایید کتبی نیاز داریم.

۳۳- We will send you written confirmation of our offer shortly.

ما به زودی تاییدیه کتبی پیشنهادمان را ارسال می کنیم.

۳۴- He had a good working relationship with his immediate superior.

او رابطه خوبی با مافوق خود داشت.

۳۵- He was encouraged in his work by his superior.

او در کارش توسط مافوقش تشویق شد.

۳۶- The form has to be signed by your superior.

فرم باید توسط مافوق شما امضا شود.

۳۷- Call me if you have any problems regarding your work.

اگر مشکلی در ارتباط با کارتان داشتید به من بگویید.

۳۸- It is always necessary to have regard to the terms of the contract.

همیشه لازم است که به اصطلاحات (جملات/ شرایط) قرارداد توجه داشته باشید.

۳۹- The company’s position with regard to overtime is made clear in their contracts.

موضوع شرکت در رابطه با اضافه کاری در قراردادهایشان مشخص شده است.

۴۰- Can I have a receipt, please?

آیا می توانم رسید بگیرم، لطفا؟

بخش پنجم از درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری

۴۱- Keep the the receipt as proof of purchase.

رسید را به عنوان مدرک خرید نگهدارید.

۴۲- The receipt shows details of the item purchased.

رسید جزئیات اقلام خریداری شده را نشان می دهد.

۴۳- Advertising companies think about new ways to promote products.

شرکت های تبلیغاتی در مورد راه های جدید برای تبلیغ محصولات فکر می کنند.

۴۴- She has been promoted from deputy manager to senior manager.

او از معاون مدیر به مدیر ارشد ارتقا یافته است.

۴۵- We have to evaluate and follow up the customers complaints in order to promote the company’s brand.

ما باید به منظور ترویج (ارتقاء) نام تجاری شرکت، شکایات مشتریان را ارزیابی و پیگیری کنیم.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.