0

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی قسمت ۲ | The Classroom

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی

در این بخش به آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کلاس درس پرداخته می شود. این مکالمات و کارهای کلاسی شامل پرسش اسم، نشستن، گوش دادن، پاسخ دادن، پاک کردن، نوشتن، کار گروهی به زبان انگلیسی می باشد. سعی شده است تمام تلفظ های جملات برای شما عزیزان نوشته شود. شما میتوانید تمام واژگان مهم مکالمه در کلاس درس و کارهای کلاسی را به خاطر بسپارید.

همچنین به انگلیسی درباره کلاس درس خود صحبت کنید. امید است که این بخش از آموزش مکالمه انگلیسی راهنمای خوبی برای شناختن فعالیت های کلاسی در کلاس درس به زبان انگلیسی برای شما باشد.

کارهای کلاسی

Classroom Actions

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی

۱) اسمت را بگو.

۲) اسمت را تکرار کن.

۳) اسمت را هجی کن.

۴) اسمت را بنویس.

۵) اسمت را امضاء کن.

۶) بایست.

۷) به طرف تخته برو.

۸) روی تخته بنویس.

۹) تخته را پاک کن.

۱۰) بنشين.

۱۱) بنشینید.

۱۲) کتابت را باز کن.

۱۳) صفحه ده را بخوانید.

۱۴) صفحه ده را مطالعه کنید.

۱۵) کتابتان را ببندید.

۱۶) کتابت را کنار بگذار.

۱۷) دستت را بالا ببر.

۱۸) سوال کن.

۱۹) به سوال گوش بده.

۲۰) به سوال پاسخ بده.

۲۱) به معلم گوش بده.

۲۲) تکلیفت را انجام بده.

۲۳) به پاسخ ها بپردازید.

۲۴) اشتباهاتت را اصلاح کن. 

۲۵) تکلیفت را تحویل بده.

۲۶) سوال را مورد بحث قرار دهید. 

۲۷) به همدیگر کمک کنید.

۲۸) باهم کار کنید.

۱) Say your name.

2) Repeat your name.

3) Spell your name.

4) Print your name.

5) Sign your name.

6) Stand up.

7) Go to the board.

8) Write on the board.

9) Erase the board.

10) Sit down.

11) Take your seat.

12) Open your book.

13) Read page ten.

14) Study page ten.

15) Close your book.

16) Put away your book.

17) Raise your hand.

18) Ask a question.

19) Listen to the question.

20) Answer the question.

21) Listen to the teacher.

22) Do your homework.

23) Go over the answers.

24) Correct your mistakes.

25) Hand in your homework

26) Discuss the question.

27) Help each other.

28) Work together.

تلفظ

Pronunciation

۲۹) به دیکشنری نگاه کنید. 
۳۰) معنی یک کلمه را پیدا کنید.
۳۱) کلمه را تلفظ کنید.
۳۲) تعریف را بخوانید.
۳۳) کلمه را رونویسی کنید. 
۳۴) تنها کار کنید.
۳۵) کار خودتان را انجام دهید. 
۳۶) با یک همکلاسی کار کنید. 
۳۷) به گروه های کوچک تقسیم شوید.
۳۸) گروهی کار کنید.
۳۹) چراغ ها را خاموش کنید. 
۴۰) به پرده نمایش نگاه کنید.
۴۱) یادداشت بردارید.
۴۲) چراغ ها را روشن کنید. 
۴۳) یک تکه کاغذ بیرون بیاورید. 
۴۴) برگه های امتحانی را دست به دست کنید.
۴۵) به سوالات پاسخ دهید. 
۴۶) پاسخ هایتان را چک کنید. 
۴۷) برگه های امتحانی را جمع کنید.
۴۸) پاسخ درست را انتخاب کنید.
۴۹) دور پاسخ درست خط بکشید. 
۵۰) جای خالی را پر کنید.
۵۱) در پاسخنامه علامت بزنید.
۵۲) کلمات را جور کنید.
۵۳) زیر کلمه خط بکشید.
۵۴) کلمه را با ضربدر معین کنید.
۵۵) حروف کلمه را مرتب کنید.
۵۶) کلمات را مرتب کنید.
۵۷) روی یک برگه جداگانه بنویسید.

۲۹) Look in the dictionary.

30) Look up a word.

31) Pronounce the word.

32) Read the definition.

33) Copy the word.

34) Work alone.

35) Do your own work.

36) Work with a partner.

37) Break up into small groups.

38) Work in a group.

39) Turn off the lights.

40) Look at the screen.

41) Take notes.

42) Turn on the lights.

43) Take out a piece of paper.

44) Pass out the tests.

45) Answer the questions.

46) Check your answers.

47) Collect the tests.

48) Choose the correct answer.

49) Circle the correct answer.

50) Fill in the blank.

51) Mark the answer sheet.

52) Match the words.

53) Underline the word.

54) Cross out the word.

55) Unscramble the word.

56) Put the words in order.

57) Write on a separate sheet of paper.

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی

تلفظ

Pronunciation

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.