0

صفرتاصد مکالمات در فرودگاه به زبان انگلیسی | At the Airport

مکالمات در فرودگاه به زبان انگلیسی

در این بخش به آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر است:

رزرو کردن بلیط هواپیما، تایید پرواز، تاریخ پرواز(عزیمت)، تغییر تاریخ پرواز، بررسی بلیط و پاسپورت، پیدا کردن ورودی  و …

سعی شده است فایل صوتی و فایل ویدئویی بخش مکالمات در فرودگاه برای شما عزیزان قرار داده شود.

در فرودگاه

At the Airport

۱٫ رزرو کردن بلیط هواپیما

۱٫ Making Airline Reservation

A: I want to fly to Chicago on Thursday, the first.

– من می خوام برای پنجشنبه اول برج به شیکاگو پرواز کنم.

B: Just a second, please. I’ll check the schedule.

– یک لحظه، لطفا. من برنامه را چک می کنم.

A: I want to go coach, and I’d prefer a morning flight.

– من می خوام با سرویس اقتصادی برم، و پرواز صبح را ترجیح می دم.

B: United’s Flight 102 leaves at 9:20.

– پرواز شماره ۱۰۲ یونایتدز فلایت ساعت ۲۰ : ۹ دقیقه حرکت می کنه.

A: That’s fine. What time do I have to be at the airport?

– خوبه. چه ساعتی باید در فرودگاه باشم؟

B: Check-in time is 8:45.

– ساعت چک کردن مدارک ۸:۴۵ دقیقه است.

واژگان


 

۱٫ خط هوائی

۲٫ ورود

۳٫ موجود

۴٫ سرویس اقتصادی (ارزان)

۵٫ حرکت

۶٫ درجه یک

۷٫ سرویس اقتصادی شبانه

۸٫ پرواز شبانه

۹٫ بدون توقف

۱۰٫ تاریخ برگشت

۱۱٫ بلیط رفت و برگشت

۱۲٫ سفر رفت و برگشت

۱۳٫ برنامه – برنامه ریزی کردن

۱۴٫ درجه دو

۱۵٫ بليط رفت

۱٫ airline

2. arrival

3. available

4. Coach/ economy-class

5. departure

6. first-class

7. night coach

8. night flight

9. nonstop

10. open return

11. round ticket

12. round-trip

13. schedule

14. second-class

15. single ticket

۲٫ تائید پروازتان

۲٫ Confirming your Flight

A: “I would like to confirm my flight.”

– من مایلم پروازم را تائید کنم.

B: “Can I get your ticket number?”

– می تونم شماره بلیط تون را داشته باشم؟

A: “The number is 45-6-43.”

– شماره ۴۳-۶-۴۵ است.

B: “You are scheduled to depart on June 15th at 1:00 P.M. Is this correct?”

– شما قرار است در پانزدهم جون در ساعت یک بعد از ظهر حرکت کنید. درسته؟

A: ” Yes, it is.”

– بله، درسته.

B: “Is anybody else traveling with you?”

– آیا شخص دیگری با شما سفر می کنه؟

A: ” Yes, my wife.”

– بله، همسرم.

B: “Can I have the other ticket number?”

– میتونم شماره اون بلیط دیگه رو داشته باشم؟

A: ” It is 45-6-44″

– شماره اش ۴۴-۶-۴۵ است.

B: Your tickets have been confirmed.

– بلیط هاتون تائید شدن.

Please arrive at the airport 3 hours before your flight departs.

لطفا سه ساعت قبل از پروازتون بيائين.

Thank you for calling.

از تماستون متشکرم.

سوالات دیگر در این رابطه:

“Would you like to book your seats now?”

آیا حالا مایل هستید صندلی هایتان را رزرو کنید؟

“Would you like a window seat or an aisle seat?”

صندلی کنار پنجره می خواهید یا کنار راهرو؟

“What is your ticket number?”

شماره بلیط تان چند است؟

“What is your last name?”

اسم فامیلی تان چیه؟

“What is your first name?”

اسم کوچیک تون چیه؟

٣. تاریخ پرواز (عزیمت)

۳٫ Departing Date

رزرو تاریخ عزیمت یا تغییر تاریخ پرواز

در چنین مواردی می توانید جملات زیر را بگوئید:

“I have an open ended ticket and I would like to schedule a departure date.”

من یک بلیط اپن دارم و مایلم تاریخ پروازم را معین کنم.

 

“I have a ticket and I need to schedule a departure date.”

من یک بلیط دارم و لازم است تاریخ پرواز را معین کنم.

 

“I am scheduled to depart on June 15th. Can I change this to a later date?”

من قرار است روز پانزدهم جون حرکت کنم. می تونم این تاریخ را به تعویق بیندازم؟

 

“I have a ticket to depart on June 15th.

من بلیطی برای حرکت در روز پانزدهم جون دارم.

 

I would like to see if there is an earlier flight available.”

مایلم ببینم آیا پرواز زودتری دارید.

مسئول مربوطه ممکن است این سوالات را از شما بپرسد:

“What date would you like to depart?”

در چه تاریخی مایلید عزیمت کنید؟

“What date would you like to change it to?”

میل دارید آن را به چه تاریخی تغییر دهید؟

“When do you want to depart?”

چه موقع می خواهید عزیمت کنید؟

و شما می توانید پاسخ های زیر را بدهید:

“I would like to leave on June 22nd.”

من مایلم بیست و دوم جون حرکت کنم.

“Is June 22nd available?”

برای بیست و دوم جون جا دارید؟

“Can you check if June 22nd is possible?”

میشه چک کنید آیا بیست و دوم جون امکان پذیره؟

پس از اینکه شما تاریخ مورد نظر پروازتان را انتخاب کردید، مسئول مربوطه آن را اُکی خواهد کرد و یا اینکه نزدیک ترین تاریخ موجود را به شما خواهد گفت:

“Yes. We have seats available for the 22nd. Would you like me to reserve them?”

بله. برای بیست و دوم جا داریم. مایل هستید آنها را برایتان رزرو کنم؟

 

On the 22nd, the departure time is 1:00pm. Should I reserve them?”

برای بیست و دوم، زمان حرکت ۱ بعد از ظهر است. رزرو کنم؟

 

“We have two flights departing on that date. Would you like to depart at 10am or 7pm?”

ما در آن تاریخ دو پرواز داریم. می خواهید در ساعت ۱۰ صبح حرکت کنید یا ۷ بعد از ظهر؟

 

“I’m sorry, but we don’t have any available seats on the 22nd. Should I put you on the waiting list?”

متاسفم، أما برای بیست و دوم جا نداریم. می خواهید شما را در لیست انتظار بگذارم؟

 

“I’m sorry, there are no departures for the 22nd. We have a flight leaving on the 21st and the 24th.

متاسفم، برای بیست و دوم پروازی وجود نداره. برای بیست و یکم و بیست و چهارم پرواز داریم.

 

“The 22nd is full. The next available flight is on the 23rd. Would you like me to reserve a seat on that date?”

بیست و دوم پره. پرواز بعدی برای بیست و سوم است. میخواهید برای اون تاریخ رزرو کنم؟

۴٫ در قسمت بررسی بلیط و پاسپورت

۴٫ At the check-in counter

زمانی که به این قسمت می رسید، بلیط و پاسپورت خود را تحویل می دهید. اولین سوالی که ممکن است پرسیده شود در رابطه با تعداد افرادی است که با شما سفر می کنند.

“Is anybody traveling with you today?”

آیا امروز کسی با شما سفر می کند؟

“Is anybody else traveling with you?”

آیا شخص دیگری با شما سفر می کند؟

“Are just you two traveling today?”

آیا امروز فقط شما دو نفر سفر می کنید؟

بگذارید به سوالات احتمالی دیگر که در این بخش ممکن است پرسیده شود نگاهی بیندازیم.

“Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you?”

آیا کسی که با او آشنائی ندارید از شما خواست چیزی را با خودتان به هواپیما ببرید؟

 

“Are you carrying any weapons or firearms?”

آیا هیچ نوع اسلحه یا سلاح گرم با خودتان حمل می کنید؟

 

“Are you carrying any flammable material?”

آیا هیچ نوع مواد قابل اشتعال حمل می کنید؟

 

“Do you have any perishable food items?”

آیا هیچ نوع مواد غذائی فاسد شدنی دارید؟

 

“How many luggages are you checking in?”

چند تا چمدان برای بازرسی دارید؟

 

“Do you have a carry on?”

آیا ساک دستی دارید؟

 

“How many carry on bags are you taking with you?”

چند تا ساک دستی را با خود می برید؟

 

“Do you prefer window or aisle?”

صندلی کنار پنجره را ترجیح می دهید یا کنار راهرو را؟

زمانی که شما به دلائلی دوست دارید کنار درب اضطراری بنشینید، در این صورت می توانید بپرسید:

“Do you have a seat next to the emergency exit?”

آیا یک صندلی کنار درب خروج اضطراری دارید؟

 

“Can I have a seat closest to the emergency exit?

آیا می تونم نزدیک ترین صندلی به خروج اضطراری را داشته باشم؟

 

All the seats next to the exit have been taken.

همه صندلی های کنار خروجی گرفته شده اند.

 

I have a seat directly in front of it. Would you like that one?”

من یک صندلی مستقیما روبروی اون دارم. اون یکی را می خواهین؟

 

Here are your tickets.

بفرمائید بلیط های شما.

 

The gate number is on the bottom of the ticket.

شماره درب ورودی در پائین بلیط است.

 

They will start boarding 20 minutes before the departure time.

آنها ۲۰ دقیقه قبل از پرواز شروع به سوار شدن می کنند.

 

You should report to gate C2 by then. C2 is around the corner and down the hall. Thank you.”

شما باید تا آن موقع به ورودی سی ۲ گزارش دهید. سی ۲ همین نزدیکی پائین راهرو است. متشکرم.

 

۵٫ پیدا کردن ورودی

۵٫ Finding the Gate

ممکن است برای پیدا کردن ورودی منتهی به ترمینالی که قرار است داخل هواپیما شوید، دچار سرگردانی شوید. در رابطه با این موضوع سوالاتی را که ممکن است بپرسید آمده است:

“Which gate did you say it was?”

گفتید کدام ورودی بود؟

“What was the gate number again?”

میشه شماره ورودی را دوباره بگین؟

“How do I get to gate C2?”

چطوری می تونم به ورودی سی ۲ برم؟

“Where is gate C2?”

ورودی سی ۲ کجاست؟

واژگان


 

بخش کنترل ورود

۱٫ بلیط

۲٫ پیشخوان بلیط

۳٫ مسئول کنترل بلیط

۴٫ چمدان

۵٫ مانیتور نشان دهنده ورود و حرکت

امنیت

۶٫ باجه بازرسی امنیتی

۷٫ دستگاه فلزیاب

۸٫ افسر امنیتی

۹٫ دستگاه اشعه ایکس

۱۰٫ کیف دستی

ورودی

۱۱٫ پیشخوان بررسی

۱۲٫ مجوز سوار شدن

۱۳٫ ورودی

۱۴٫ بخش سوار شدن

۱۵٫ بخش مطالبه اسباب سفر

مطالبه اسباب سفر

۱۶٫ گردان چمدان (ها)

۱۷٫ اثاثیه سفر

۱۸٫ چرخ دستی حمل اثاثیه سفر

۱۹٫ چرخ حمل چمدان

۲۰٫ کاور لباس

۲۱٫ رسید مطالبه اثاثیه سفر

گمرک و مهاجرت
۲۲٫ گمرک

۲۳٫ مامور گمرک

۲۴٫ فرم اظهار نامه گمرکی

۲۵٫ مهاجرت

۲۶٫ مامور اداره مهاجرت

۲۷٫ گذرنامه

۲۸٫ روادید (ویزا)

A Check-In

1. ticket

2. ticket counter

3. ticket agent

4. suitcase

5. arrival and departure monitor

B Security

6. security checkpoint

7. metal detector

8. security officer

9. X-ray machine

10. carry-on bag

C The Gate

11. check-in counter

12. boarding pass

13. gate

14. boarding area

D Baggage Claim

15. baggage claim (area)

16. baggage carousel

17. baggage

18. baggage cart/ luggage cart

19. luggage carrier

20. garment bag

21. baggage claim check 

E Customs and Immigration

22. customs

23. customs officer

24. customs declaration form

25. immigration

26. immigration officer

27. passport

28. visa

واژگان


 

۱٫ کابین خلبان هواپیما
۲٫ خلبان/ کاپیتان
۳٫ کمک خلبان
۴٫ توالت
۵٫ خدمه پرواز
۶٫ جای وسیله بالای سر
۷٫ راهرو هواپیما
۸٫ صندلی کنار پنجره
۹٫ صندلی وسط
۱۰٫ صندلی کنار راهرو
۱۱٫ علامت کمربندهایتان را ببنديد
۱۲٫ علامت سیگار کشیدن ممنوع
۱۳٫ دکمه احضار خدمه
۱۴٫ ماسک اکسیژن
۱۵٫ خروج اضطراری
۱۶٫ سینی (میز)
۱۷٫ کارت دستورالعمل اضطراری
۱۸٫ کیسه برای تهوع
۱۹٫ جلیقه نجات
۲۰٫ باند فرودگاه
۲۱٫ ساختمان پایانه
۲۲٫ برج کنترل
۲۳٫ هواپیما
 
۱٫ cockpit
2. pilot/captain
3. co-pilot
4. lavatory/ bathroom
5. flight attendant
6. overhead compartment
7. aisle
8. window seat
9. middle seat
10. aisle seat
11. Fasten Seat Belt sign
12. No Smoking sign
13. call button
14. oxygen mask
15. emergency exit
16. tray (table)
17. emergency instruction card
18. airsickness bag
19. life vest/ life jacket
20. runway
21. terminal building
22. control tower
23. airplane/ plane/jet
ممکن است در فرودگاه یا هواپیما با دستورالعمل های زیر مواجه شوید.

A Take off your shoes.

کفش هاتونو دربیارید.

B Empty your pockets.

جيب هاتونو خالی کنید.

C Put your bag on the conveyor belt.

كيف تونو روی نوار نقاله بگذارید.

D Put your computer in a tray.

کامپیوترتان را در صفحه قرار دهید.

E Walk through the metal detector.

از میان درب فلز یاب عبور کنید.

F Check in at the gate

در قسمت ورودی مدارک خود را برای چک کردن تحویل دهید.

G Get your boarding pass

مجوز سوار شدن خود را بگیرید.

H Board the plane.

سوار هواپیما شوید.

I Stow your carry-on bag

کیف دستی خود را جا سازی کنید.

J Find your seat.

صندلی خود را پیدا کنید.

K Fasten your seat belt.

کمربند ایمنی خود را ببندید

 

تلفظ

Pronunciation

دیدگاه کاربران
  • فرهنگ 16 آگوست 2021

    عالی

    • مدیر سایت 19 آگوست 2021

      سپاس دوست خوبم🌹

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.