09190865935
0

قرار ملاقات گذاشتن به انگلیسی

قرار ملاقات گذاشتن به انگلیسی

قرار ملاقات گذاشتن با شرکت ها به زبان انگلیسی قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به چگونگی قرار ملاقات گذاشتن و تشکیل جلسه دادن با شرکت های خارجی میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:

تاریخ برگزاری جلسه، بیان پیشنهادات کاری، تعیین روز و ساعت قرار ملاقات، تعیین محل قرار ملاقات، جلسه هیئت مدیره، اداره کننده جلسه، بیان نکات مهم در جلسه و …

۱)

۲)

۳)

۴)

۵)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.