0

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۳

در ادامه ی دو مقاله ی قبلی با عنوان های : آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۱ و آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۲ در آموزش ترجمه انگلیسی به بیان موضوعات زیر می پردازیم:

بیان مفهوم ضمنی نتایج

Our results would seem to show that …..

به نظر می‌رسد که نتایج ما نشان می‌دهد که …..

 

What these findings seem to reveal is …..

به نظر می‌رسد که این نتایج مشخص می‌کنند که …..

 

I think that these results may indicate that …..

گمان می‌کنم که این نتایج ممکن است که ….. اشاره داشته باشند.

 

It seems probable from these results that …..

از این نتایج، محتمل به نظر می‌رسد که …..

 

I think it is reasonable to assure that …..

گمان می‌کنم منطقی باشد فرض کنیم که …..

 

We are assuming that the reason for this discrepancy is …..

فرض ما بر این است که علت این اختلافات ….. می‌باشد.

 

This may indicate that …..

این ممکن است نشان دهد که …..

 

Possible explanation is that …..

یک توضیح احتمالی این است که …..

 

I believe this is due to …..

معتقدم که این به دلیل ….. می‌باشد.

 

اشاره به آینده تحقیق

So, we’ve still got quite a long way to go. What we need to do now is …..

بنابراین، همچنان راه نسبتا طولانی در پیش داریم. آنچه که لازم است اکنون انجام دهیم ….. است.

 

Given these results, it seems to us that the best thing to do now is …..

با در نظر گرفتن این نتایج، به نظر ما چنین می‌رسد که بهترین کاری که اکنون باید انجام گیرد ….. است.

 

A promising area of future research would probably be …..

حوزه نویدبخش برای تحقیقات آتی، احتمالا ….. خواهد بود.

 

What we are planning to do next is …..

آنچه که پس از این قصد داریم انجام دهیم ….. است.

 

کمک از حضار برای تفسیر نتایج

To be honest, we are not exactly sure what these results may implicate.

حقیقت را بخواهید، دقیقا اطمینان نداریم که این نتایج ممکن است بر چه چیز دلالت کنند.

 

We are not really sure why the results appear to be so contradictory, and we were wondering whether someone here might be able to help us out with this.

کاملا اطمینان نداریم که علت اینقدر متناقض ظاهر شدن نتایج ما چه می‌باشد و نمی‌دانیم که آیا در اینجا کسی ممکن است بتواند در این زمینه به ما کمک کند.

 

We are actually looking for partners in this project, so if anybody is interested, please let us know.

درحقیقت، در این پروژه به دنبال همکار هستیم. بنابراین، در صورتی که فردی علاقه‌مند است، لطفا ما را در جریان بگذارد.

کمک از حضار برای تفسیر نتایج
کمک از حضار برای تفسیر نتایج

 

بیان نزدیک شدن به پایان

Okay, we’re very close to the end now, but there are just a couple of important things that I still want to tell you.

بسیارخوب، اینک به پایان نزدیک هستیم، لیکن چندین مورد مهم وجود دارد که هنوز مایلم به شما عرض کنم.

 

I’m now approaching the end of my presentation.

اکنون به پایان ارائه خود نزدیک می‌شوم.

 

Well, this brings me to the end of my presentation.

بسیارخوب، این مطلب مرا به پایان ارائه خود می‌رساند.

 

That covers just about everything I wanted to talk about …..

و این تمامی مواردی است که مایل بودم راجع به آن صحبت کنم.

 

OK, I think that’s everything I wanted to talk about my study.

بسیارخوب، فکر می‌کنم این تمام چیزی است که مایل بودم در مورد تحقیقم بگویم.

 

As a final point, I’d like to …..

به عنوان نکته پایانی، مایلم …..

 

Finally, I’d like to highlight one key issue.

درنهایت، مایلم بر روی یک مسئله کلیدی تاکید نمایم.

 

خلاصه و جمع‌بندی

Well, that brings me to the end of the presentation. So, just to recap …..

بسیارخوب، این مطلب ارائه مرا به پایان می‌رساند. بنابراین تنها جهت جمع‌بندی …..

 

Before I stop, let me go over the key issues again.

پیش از اتمام، اجازه دهید نکات کلیدی را مجددا مرور نماییم.

 

Just to summarize the main points of my talk …..

تنها به منظور خلاصه کردن موضوعات مهم صحبت خود …..

 

I’d like to run through my main pints again.

مالم که مجددا به موضوعات اصلی خود، نگاهی بیندازم.

 

To conclude, I’d like to …..

به عنوان نتیجه، مایلم …..

 

In conclusion, I’d like to …..

به عنوان نتیجه‌گیری، مایلم …..

 

To sum up, …..

به منظور جمع‌بندی …..

به منظور جمع‌بندی To sum up
To sum up

Before I move on, I’d like to recap the main points.

پیش از ادامه، مایلم نکات مهم را جمع‌بندی نمایم.

 

Before I move on, I’d like to summarize what I’ve said so far.

پیش از ادامه، مایلم آنچه را که تاکنون گفته‌ام، خلاصه نمایم.

 

Let me briefly summarize that main issues.

اجازه دهید موضوعات اصلی را به اجمال خلاصه نمایم.

 

Before I bring my presentation to an end, I wish to run through the main points.

پیش از آنکه من این ارائه را به پایان برسانم، مایلم نکات عمده را مجددا مرور نمایم.

 

 

اشاره به چگونگی دستیابی به اطلاعات بیشتر

I am afraid that I don’t have time to go into this in any further details. But you can find more information about it on this website which is on the back page of your handout.

متاسفم که زمان بیشتری را در اختیار ندارم تا با جزئیات بیشتری به این موضوع بپردازم. اما می‌توانید اطلاعات بیشتر در این زمینه را در وب‌سایتی که پشت جزوه‌های شما قرار دارد بیابید.

 

If you would like more information on this, then please feel free to email me.

درصورت تمایل به اطلاعات بیشتر در این زمینه، لطفا راحت باشید و به من ایمیل بزنید.

 

My address is one the back page of the handout.

آدرس بنده در صفحه پشت جزوه، موجود است.

 

تشکر از حاضرین

Thanks very much for coming.

از تشریف‌فرمایی شما بسیار سپاسگزارم.

 

Thank you for your attention.

از توجه شما متشکرم.

 

Thank you for listening. I hope you found it interesting.

متشکر که گوش داید. امیدوارم برایتان جالب بوده باشد.

متشکر که گوش داید. Thank you for listening تشکر از حاضرین
Thank you for listening

ارائه پوستر: جلب کردن توجه به پوستر

Good Morning, would you like some more information?

صبح‌بخیر، آیا مایلید اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار بدهم؟

 

Would you like me to take you through the research process?

تمایل دارید شما را با فرآیند تحقیق حاضر آشنا نمایم؟

 

Would you like to hear some more details on the methodology?

تمایل دارید جزئیات بیشتری را درباره روش تحقیق بشنوید؟

 

پیشنهاد

Would you like a copy of this handout? It basically says the same as the poster but in a lot more detail.

آیا مایلید یک نسخه از این جزوه را داشته باشید؟ اساسا همان مطالب پوستر را، اما با جزئیات بیشتر بیان می‌کند.

 

Here is my paper, if you would like a copy.

این مقاله من است. چنانچه مایل هستید یک نسخه داشته باشید.

 

You can find more details on my website, which is written on my card here.

می‌توانید جزئیات بیشتر را در وب‌سایت من ببینید که اینجا روی کارتم، نوشته شده است.

 

پرسش در مورد حوزه تحقیقاتی محقق

May I ask what research field you are in?

ممکن است بپرسم گرایش پژوهشی شما چیست؟

 

How long have you been working in this field?

چه مدت در این زمینه، مشغول کار بوده‌اید؟

 

باب صحبت و تماس را بیشتر باز کردن

Would you like to give me your email address?

تمایل دارید آدرس ایمیل خود را به من بدهید؟

 

Are you giving a presentation yourself?

آیا خودتان ارائه دارید؟

 

Are you going to be at the dinner tonight?

آیا در شام امشب حضور خواهید داشت؟

 

Might you be interested in setting up a collaboration?

آیا علاقمند به همکاری و کار مشترک هستید؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.