0

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۲

در ادامه مقاله ی آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی بخش اول در ترجمه انگلیسی به موضوعات زیر می پردازیم:

اشاره به یک متغیر

With regard to …..

با توجه به …..

A far as ….. is concerned,

تا آنجا که به ….. مربوط است ،

Regarding

در رابطه با …..

 

اشاره به تغییر موضوع

Before I give you some more detailed statistics and my overall conclusions, I am just going to discuss …..

پیش از آنکه جزئیات آماری بیشتر و نتیجه‌گیری کلی خود را در اختیار شما قرار دهم، قصد دارم به بحث در مورد ….. بپردازم.

 

In a few minutes, I am going to tell you about X and Y, which I hope should explain why we did this research in the first place. But first I want to talk to you about …..

قصد دارم ظرف چند دقیقه، درباره X و Y به شما بگویم، امیدوارم برای شما روشن کند که به چه علت در وهله نخست، این تحقیق را انجام دادیم. اما ابتدا مایلم با شما درباره ….. صحبت نمایم.

 

اشاره به موضوع قبلی پیش از معرفی موضوع جدید

Before moving on the Z, I’d just like to reiterate what I said about Y.

پیش از تغییر موضوع و صحبت راجع به Z، مایلم آنچه را که درباره Y به شما گفتم تکرار نمایم.

 

Okay, that’s all I wanted to say about X and Y. Now let’s look at Z.

بسیار خوب، این تمام چیزی بود که مایل بودم راجع به X و Y به شما بگویم. حال بیایید نگاهی به Z بیندازیم.

 

Having considered X, lets now look at Y.

با درنظر داشتن X، بیایید اکنون نگاهی به Y بیندازیم.

 

تاکید بر یک موضوع

I must emphasize that …..

باید تاکید کنم که …..

 

What I want to highlight is …..

آنچه که قصد دارم تاکید کنم این است که …..

 

At this point, I would like to stress that …..

در این مرحله، مایلم تاکید داشته باشم که …..

 

What I would really like you to focus on here is …..

آنچه که مایلم در اینجا بدان توجه نمایید، این است که …..

 

These are the main points to remember.

اینها نکات مهمی هستند که باید به خاطر سپرده شوند.

 

The main argument in favor of this is …..

بحث اصلی موافق این موضوع ….. می‌باشد.

 

The main argument against this is …..

بحث اصلی مخالف این موضوع ….. می‌باشد.

 

The fact is that …..

واقعیت این است که …..

 

This is a particularly important point.

این نکته دارای اهمیت خاصی است.

 

اشاره به مزایا و منافع

So, the key benefit is …..

خوب، امتیاز اصلی ….. است.

 

One of the main advantage is …..

یک از مزایای عمده ….. می‌باشد.

 

What this means is that …..

این بدان معناست که …..

 

We are sure that this will lead to increased …..

اطمینان داریم که این امر به افزایش ….. منجر می‌گردد.

 

What I would like you to notice here is …..

آنچه مایلم در اینجا بدان توجه کنید ….. می‌باشد.

 

What I like about this is …..

آنچه در این‌باره می‌پسندم این است که …..

 

The great thing about this is …..

نکته عالی در مورد این ….. است.

 

بیان شگفتی و تعجب

To our surprise, we found that …..

با کمال تعجب، دریافتیم که …..

تعجب surprise
تعجب surprise

 

We were surprised to find that …..

بسیار متعجب شدیم که دریافتیم …..

 

An unexpected result was …..

نتیجه غیر منتظره این بود که …..

 

Interestingly, we discovered that …..

جالب اینجاست که دریافتیم …..

 

بیان کلی

Broadly speaking, we can say that …..

به طور کلی، می‌توانیم بگوییم که …..

 

In most cases, this is true.

در اکثر موارد، این موضوع صحیح است.

 

In general, this is true.

به طور کلی، این موضوع صحیح است.

 

In very general terms, …..

در صورت بسیار کلی …..

With certain exceptions, this can be seen as …..

به جز مواردی خاص، این را می‌توان به عنوان ….. در نظر گرفت.

 

Here is a broad outline of ….

در اینجا طرح کلی از ….. وجود دارد.

 

مشروط کردن

Having said that, …..

با این حال، …..

 

Nevertheless, …..

با این وجود، …..

 

Despite this, …..

با وجود این موضوع، …..

 

But in reality, …..

اما در واقع، …..

 

In fact, …..

در واقع، …..

 

توضیح دادن

As a result of …..

در نتیجه …..

 

Due to the fact that …..

به علت این حقیقت که …..

 

Thanks to …..

به دلیل …..

 

This problem goes back to …..

ریشه این مشکل به ….. برمی‌گردد.

 

The thing is that …..

مسئله این است که …..

 

On the grounds that …..

به این دلیل که …..

 

مثال زدن

You’ll see hat this is very similar to …..

خواهید دید که این مطلب، بسیار مشابه …. می‌باشد.

 

I’ve got an example of this here.

در اینجا نمونه‌ای از این دارم.

 

I’ve brought an example of this with me.

نمونه‌ای را همراه خود آورده‌ام.

 

There are many ways to dot this, for instance you can …..

راه‌های بسیاری برای انجام این کار وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توانید …..

 

There are several examples of this, such as …..

چندین مثال در این رابطه وجود دارد، از جمله …..

 

اشاره به تصویر

Here you can see …..

در اینجا می‌توانید ببینید …..

 

I have included this chart because …..

این نمودار را برای ارائه آورده‌ام، چرا که …..

 

This should give you a clearer picture of …..

این به شما تصویر واضح‌تری از ….. می‌دهد.

 

This diagram illustrates …..

این نمودار نشان می‌دهد …..

 

بیان ساده بودن

For ease of presentation, I have only included essential information.

به منظور تسهیل ارائه، تنها اطلاعات ضروری را منظور نموده‌ام.

 

For the sake of simplicity, I have reduced all the numbers to whole numbers.

به منظور سادگی، تمامی اعداد را به اعداد صحیح، کاهش داده‌ام.

 

This is an extremely simplified view of the situation.

این چشم‌انداز فوق‌العاده ساده شده‌ای از وضعیت است.

 

In reality, this table should also include other factors, but for the sake of simplicity, I have just chosen these two key points.

در حقیقت، این جدول می‌بایست شامل فاکتورهای دیگری نیز باشد، اما بدلیل سادگی، تنها این دو نکته کلیدی را انتخاب نموده‌ام.

 

This is obviously not an exact picture of the real situation, but it should give you an idea of …..

واضح است که این تصویر دقیقی از وضیت حقیقی نمی‌باشد، با این حال، به شما تصوری از ….. می‌دهد.

 

I have left a lot of detail out.

از جزئیات فراوانی، صرف نظر کرده‌ام.

 

If you are interested, you can find more information on this in my paper.

در صورت علاقه‌مندی، می‌توانید اطلاعات بیشتر در این زمینه را در مقاله بنده بیابید.

 

بیان مکان در شکل و جدول

on the left is …..

در سمت چپ ….. می‌باشد.

 

on the left side here is …..

در سمت چپ اینجا ….. می‌باشد.

 

in the middle …..

در وسط …..

in the middle در وسط
in the middle

 

here, at the top …..

اینجا در بالا …..

 

down in this section …..

در بخش پایینی این قسمت …..

 

over here is a …..

در اینجا ….. می‌باشد.

 

the upper section …..

قسمت بالاتر …..

 

the lower section …..

قسمت پایین‌تر …..

 

اشاره به آنچه که در ادامه بیان خواهد شد

I’m not going to cover this aspect now, I’m just going to …..

قصد ندارم که اکنون به این جهت بپردازم، مایلم فقط …..

 

I’ll go into a bit of detail for each concept.

برای هر مفهوم، جزئیات اندکی خواهم پرداخت.

 

I’ll explain this in a moment.

الساعه این را توضح خواهم داد.

 

I’ll talk about that later.

در این مورد، بعدا صحبت خواهم نمود.

 

As we will see later …..

همانطور که در ادامه خواهیم دید …..

 

اشاره به آنچه که در قبل بیان شده است

As I said before, …..

همانگونه که قبلا گفتم …..

As I said before همانگونه که قبلا گفتم
As I said before

 

Remember I said that …..

بخاطر دارید که عرض کردم …..

 

As I mentioned a moment ago, …..

همانطور که لحظه‌ای پیش اشاره نمودم …..

 

To return to my earlier point …..

در بازگشت به موضوع آغازین خود …..

 

If we go back to this slide, …..

در صورت بازگشت به این اسلاید …..

 

اشاره به اسلاید کنونی

Here you can see that …..

در اینجا مشاهده می‌کنید که …..

 

Notice that it has …..

توجه داشته باشید که این ….. را دارد.

 

As you can see …..

همانگونه که می‌بینید …..

بحث کردن در مورد نتایج

These results definitely prove that …..

این نتایج، قطعا اثبات می‌کند که …..

 

We are convinced that our results show that …..

مجاب گشته‌ایم که نتایج ما نشان می‌دهد که …..

 

What these results reveal is …..

آنچه این نتایج نشان می‌دهند، این است که …..

بخش قبلی آموزش ارائه مقاله انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.