0

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی

یکی از موارد مهم و ضروری در آموزش ترجمه زبان انگلیسی این است که مترجم بتواند یک مقاله علمی را ترجمه کند و یا خودش یک مقاله به انگلیسی بنویسد. در ادامه به بررسی چگونگی ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی میپردازیم.

پرسش‌های مهمی که یک ارائه خوب مقاله به زبان انگلیسی باید بر روی آنها تمرکز کند چیست؟

 • به طور کلی به چه دلیل این موضوع را انتخاب کردم؟
 • اهمیت کار من در چیست؟
 • چه چیز باعث شد تا تصمیم بگیرم فرضیه خاصی را آزمایش نمایم؟
 • به منظور آزمایش فرضیه، چه کاری انجام دادم؟
 • چه یافتم؟ چه چیزی نیافتم؟ و آیا یافته‌های من، فرضیه‌های اولیه مرا تایید کردند؟
 • آیا هیچ‌گونه تناقض یا تطابق با نتایج تحقیقات قبلی یا نتیجه شگفت انگیزی در تحقیق من وجود داشت؟
 • یافته‌های من کجا و چگونه به کار گرفته می‌شود؟
 • ضعف‌های تحقیق من که در تفسیر یافته‌ها باید مدتظر قرار گیرند کدامند؟
 • کدام پرسش‌ها همچنان باقی است؟ قصد دارم پس از این چه کنم؟

برای آمادگی مناسب جهت ارائه مقاله خود به انگلیسی، دو مرحله زیر را دنبال کنید:

در مرحله اول سعی کنید به ارائه خود ساختار بدهید

Introduction

مقدمه

Body

بخش اصلی

Conclusion

نتیجه‌گیری

Introduction

مقدمه

مقدمه مقاله به زبان انگلیسی
مقدمه یک مقاله انگلیسی

Topic

موضوع

Significance of the problem

دلیل اهمیت مسئله

Background to the problem

پیشینه مسئله

Research objectives / questions / hypotheses

اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق

Outline of the presentation

طرح کلی ارائه مقاله

 

Body

بخش اصلی مقاله

در بخش اصلی مقاله بر روی موضوعات زیر تمرکز نمایید:

Design & Methods

Study population and sampling

جامعه پژوهش و نمونه‌گیری

Treatment

آزمایش

Data collection

گردآوری اطلاعات

Data analysis

تحلیل داده‌ها

Results

Brief reference to aim or method

اشاره مختصر به هدف یا روش

Highlighting significant data in a table or chart

تاکید بر داده‌های مهم در جدول یا نمودار

Statement of positive results

بیان نتایج مثبت

Statement of negative results

بیان نتایج منفی

Highlighting significant, interesting or surprising results

تاکید بر نتایج مهم، جالب یا شگفت‌انگیز

Conclusion

بخش نتیجه‌گیری

نوشتن نتیجه گیری یک مقاله به زبان انگلیسی
نتیجه گیری مقاله انگلیسی

در بخش نتیجه‌گیری بر روی موضوعات زیر تمرکز نمایید:

Restatement of aims

بیان مجدد اهداف

Summarizing research findings

خلاصه کردن یافته‌های تحقیق

Suggesting implications for the field of knowledge or practice

ارائه مفاهیم ضمنی نتایج برای حوزه دانش یا حوزه عمل

Limitations of the current study

محدودیت‌های تحقیق حاضر

Recommendations for further research work

پیشنهاداتی برای کارهای پژوهشی بیشتر

 

اسلاید مناسب با شرایط زیر آماده کنید :

 • استفاده از فونت‌ مناسب که برای حضار به راحتی قابل خواندن باشد، مثل فونت‌های Trebuchet / Comic Sans / Ariel
 • انتخاب اندازه فونت مناسب: اندازه ۱۸ تا ۳۶
 • تعیین رنگ‌های داران تضاد مناسب: حروف تیره و رنگ در مقابل پس زمینه روشن
 • اجتناب از نوشتن تمام حروف یک کلمه یا کلمات با حروف بزرگ به علت دشواری در خواندن برای حاضرین
 • استفاده از یک جمله ساده برای عنوان هر اسلاید و پرهیز از جملات طولانی
 • محدودکردن متن‌های هر اسلاید به گونه‌ای که بیش از سه الی چهار خط نباشند.

سولی که برخی از دانشجویان و پژوهشگران با آن گاها روبرو هستند، این است که تعداد اسلایدها چقدر باید باشد. بهتر است در صورت عدم ضرورت، ساختار نهایی اسلاید‌های شما از ۱۰ تا ۱۲ اسلاید فراتر نرود و حداکثر بین یک تا یک دقیقه و سی ثانیه به صحبت در مورد هر اسلادی اختصاص یاید.

سلام و خوش‌آمد گویی به حضار

Good morning ladies and gentlemen. It’s a pleasure to be here with you today. First, I’d like to introduce myself. I’m ….. from ….., in Yazd, the heat of Iran. My main research interests include ….. . To begin with, I’ll be speaking about the ….. . Then , I will ….. . After that, I will ….., and finally ….. .

خانم‌ها و آقایان، صبح بخیر. باعث افتخار است که امروز در خدمت شما هستم. نخست، مایلم خود را معرفی نمایم. بنده ….. از ….. در یزد، مرکز ایران، هستم. علایق عمده پژوهشی بنده شامل ….. می‌باشد. برای شروع، درباره ….. صحبت خاهم نمود. سپس ….. پس از آن ….. و در نهایت، ….. .

 

Hello every one, First of all, let me thank you all for coming here today.

سلام بر همه شما. نخست اجازه دهید بابت تشریف‌فرمایی امروز همه شما به اینجا تشکر نمایم.

 

It’s a pleasure to welcome you today. I’m happy that many of you could make it today. It’s good to see you all here.

باعث افتخار است که امروز به شما خوش آمد بگویم. بسیار خوشوقتم که بسیاری از شما امروز تشریف آوردید. دیدار همگی شما در اینجا باعث خوشحالی است.

 

Good afternoon ladies and gentlemen. It’s a pleasure to see you here today.

عصر بخیر خانم‌ها و آقایان. باعث افتخار است که بنده، امروز شما را اینجا ملاقات می‌کنم.

 

معرفی

I am Ph.D student at Tehran University.

اینجانب دانشجوی دکترای دانشگاه تهران می‌باشم.

 

I am a researcher at …..

اینجانب محقق در …. می‌باشم.

 

I am doing a Ph.D / a Master’s degree at …..

بنده در حال گذراندن دکتری / کارشناسی ارشد در ….. می‌باشم.

 

I am doing some research on ….. at …..

بنده در حال انجام پاره‌ای تحقیقات در زمینه ….. در ….. می‌باشم.

 

The work that I am going to present to you today was carried out with the collaboration of the University of …..

کار تحقیقاتی را که امروز قصد دارم برای شما ارائه دهم، با همکاری دانشگاه …… انجام گرفت.

 

بیان ارتباط موضوع مقاله با علایق حضار

Today’s topic might be of particular interest to those of us who are doing research on network security.

موضوع امروز ممکن است مورد توجه خاص آن دسته از ما باشد که بر روی امنیت شبکه پژوهش انجام می‌دهیم.

امنیت شبکهnetwork security موضوع مقاله با علایق حضار
امنیت شبکهnetwork security 

My talk is particularly relevant to those of us who …..

صحبت من به ویژه به گروهی از ما مربوط است که …..

 

بیان اینکه تحقیق در چه مرحله‌ای قرار دارد

What I am going to present is still only in its early stages, but I really think that our findings so far are worth telling you.

آنچه را که قصد دارم ارائه دهم، هنوز تنها در مراحل اولیه خود است. با این حال، حقیقتا گمان می‌کنم که یافته‌های ما تا به اینجا ارزش ارائه به شما را دارد.

 

We are already at a quite advanced stage of the research, but I was hoping to get some feedback from you on certain aspects relating to …..

هم اکنون ما در مرحله کاملا پیشرفته‌ای از تحقیق هستیم، اما امیدواریم تا برخی بازخورد‌های شما را در باره جنبه‌های خاص مرتبط با ….. دریافت کنم.

 

Our research, which we have just finished, is actually part of wider project involving …..

تحقیق ما که با تازگی به پایان رسانده‌ایم، در حقیقت بخشی از پروژه بزرگتری است که شامل ….. می‌شود.

 

چارچوب کلی کار تحقیقاتی خود را بیان کنید

In this presentation, I would like to discuss some findings of my project.

بنده در این ارائه مایلم پیرامون برخی یافته‌های پروژه‌ام بحث کنم.

 

In this presentation, I am going to examine …..

در این ارائه قصد دارم که ….. را بررسی کنم.

 

In this presentation, I am going to bring to your attention the findings of my study on …..

در این ارائه قصد دارم که توجه شما را به یافته‌های پژوهشم در زمینه ….. جلب کنم.

 

I am going to review / discuss / describe / argue that …..

قصد دارم تا مرور کنم / بحث کنم / توصیف کنم / استدلال نمایم که …..

 

In this presentation, I am going to address a particular issue, which in my opinion is a very important issue these days.

در این ارائه قصد دارم به موضوع خاصی بپردازم که به عقیده بنده، امروزه موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود.

 

In this presentation, I am going to give an analysis of …..

تصمیمی دارم در این ارائه تحلیلی از ….. ارائه دهم.

 

In this presentation, I am going to explore the meaning of …..

تصمیم دارم در این ارائه مفهوم ….. را بررسی نمایم.

 

مراحل ارائه خود را تشریح کنید

I will begin with an introduction to …..

با مقدمه‌ای درباره ….. آغاز خواهم نمود.

 

I will begin by giving you an overview of …..

با بررسی اجمالی ….. آغاز خواهم نمود.

 

Then, I will move on to …..

سپس به ….. خواهم پرداخت.

 

After that, I will deal with …..

پس از آن، به ….. می‌پردازم.

 

And I will conclude with …..

و نتیجه خواهم گرفت که …..

 

First, I’d like to …..

نخست مایلم …..

 

First, I’m going to …..

نخست قصد دارم …..

 

Then, we’ll be looking at …..

سپس به ….. نگاهی خواهیم انداخت.

 

Then, we’ll focus on …..

سپس تمرکز خود را روی ….. قرار خواهیم داد.

 

And finally, we’ll have a look at …..

و در نهایت، نگاهی به ….. خواهیم کرد.

 

So, let’s begin by looking at …..

بنابراین، بیایید با نگاهی به ….. آغاز کنیم.

 

I’ve divided my presentation into three main parts.

ارائه خود را به سه بخش عمده تقسیم کرده‌ام.

 

In my presentation, I’ll focus on three major issues.

در ارائه خود، بر سه موضوع اصلی تمرکز خواهم کرد.

 

 

اشاره به جزوه یا برگه‌هایی که بین حضار پخش شده است

I’ve prepared a handout on this, which I will give you at the end, so there’s no need to take notes.

جزوه‌ای در این زمینه تهیه کرده‌ام که در پایان در اختیار شما قرار خواهم داد. بنابراین نیازی به یادداشت برداری نمی‌باشد.

 

Details can also be found on our website. The website address is on the handout.

جزئیات را می‌توان در وبسایت ما یافت. آدرس اینترنتی در جزوه می‌باشد.

 

Does everybody have a copy of the report? Please take one and pass them on.

آیا همه نسخه‌ای از گزارش را دارند؟ لطفا یکی بردارید و بقیه را دست به دست کنید.

 

I’ll be handing out copies of the slides at the end of my talk.

کپی‌های اسلایدها را در انتهای صحبتم توزیع خواهم نمود.

 

I can email the PowerPoint presentation to anybody who wants it.

می‌توانم پاورپوینت ارائه را برای هر کس که بخواهد، ایمیل کنم.

 

شروع ارائه مقاله

Okay, let me start by looking at …..

بسیار خوب، اجازه دهید با نگاهی به ….. آغاز نمایم.

 

So first, I’d like to give you a bit of background.

خوب، ابتدا مایلم کمی از پیشینه موضوع را در اختیار شما قرار دهم.

 

So why did we undertake this research? Well, …..

خوب، به چه علت این پژوهش را آغاز کردیم؟ خوب، …..

 

So what were our main objectives? Well, …..

خوب، اهداف عمده ما کدام بودند؟ خوب، …..

ادامه آموزش ارائه مقاله انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.