09190865935
0
محتوای Universal Grammar
DastoorChomskyOstadEnglish

دستور زبان جهانی چامسکی

دستور زبان جهانی چامسکی چیست؟ در این مقاله به تحلیل دستور زبان جهانی چامسکی در آموزش ترجمه انگلیسی می پردازیم : «میل شدید به زبان» منحصر انسان است. هیچ مخلوق دیگری در این سیاره نمی تواند حتی به صورت مبهم، به ...