0
محتوای The greedy cloud story
The greedy cloud (OstadEnglish)

داستان ابر حریص به انگلیسی | The greedy cloud

داستان ابر حریص: The greedy cloudروزی روزگاری ابری بود که در آسمان یک سرزمین بسیار زیبا زندگی می کرد. او یک روز ابری بزرگتر از خود دید و خیلی به آن حسادت کرد، بنابراین تصمیم گرفت به خاطر اینکه بزرگ ...