0
محتوای The Best Robot story
The Best Robot(ostadenglish)

داستان بهترین روبات انگلیسی | The Best Robot

داستان کوتاه بهترین روبات : The Best RobotXT-27 فقط یک روبات نبود. روی کارت هویت او نوشته بود: " XT-27 : بهترین و مدرن ترین روبات." به راستی او مدرن ترین روباتی بود که تاکنون ساخته شده بود. البته این موضوع ...