0
محتوای Self pronouns
ReflexivePronounsOstadEnglish

ضمایر انعکاسی (تاکیدی) در زبان انگلیسی | Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی در گرامر زبان انگلیسی کلماتی که به self- و selves- ختم می شوند ضمایر انعکاسی یا ضمایر تاکیدی نامیده می شوند. ضمایر انعکاسی اشاره به فاعل جمله دارند. در واقع فاعل و مفعول جمله یکی ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز