0
محتوای Lola the Whale story
Lala the Whale(OstadEnglish)

داستان نهنگی به نام لولا به انگلیسی | Lola the Whale

داستان نهنگی به نام لولا: Lala the Whaleلولا نهنگ بزرگی بود، خیلی بزرگ و تنها، خیلی تنها. طی سال های زیادی او هرگز نخواسته بود با کسی حرف بزند و روز به روز غمگین و غمگین تر شده بود. هر ...