0
محتوای گوناگونی زبان
SociologyOstadEnglish

جامعه شناسی زبان

جامعه شناسی زبان جامعه شناسی زبان در آموزش ترجمه زبان انگلیسی به روابط بین زبان و جامعه توجه دارد. ترادگیل (2:2000) تصویری از این علم به دست می دهد: زمانی که لب به سخن می گشاییم ناگزیر علائمی را به ...