0
محتوای گرامر would rather
WouldratherHadbetterOstadEnglish

کاربرد would rather و had better در زبان انگلیسی

در انگلیسی had better و Would Rather کاربرد would rather : در این بخش به بررسی ساختار و کاربرد would rather در زبان انگلیسی میپردازیم: الف. طریقه ساختن: شکل ساده فعل + than + مفعول + شکل ساده فعل + ...