0
محتوای گرامر take
TakeBeforeUntilWhenOstadEnglish

کاربرد فعل take و کاربرد before ، until ، when با زمان حال

کاربرد take و  کاربرد when , until , before It Takes ... در این آموزش به بررسی کاربرد take و کاربرد when , until و before میپردازیم. کاربرد فعل take (طول کشیدن)   It take بیانگر مدت زمانی است که برای ...