0
محتوای گرامر possessive adjectives
PossessiveAdjectivesOstadEnglish

آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی

Possessive Adjectives صفات ملکی در انگلیسی صفات ملکی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به تنهایی به کار نمی روند، به تنهایی معنی ندارند و قبل از اسم استفاده می شوند. در این آموزش گرامر زبان انگلیسی صفات ملکی را ...