0
محتوای گرامر must have
MayhaveMusthave

کاربرد may have و must have در زبان انگلیسی

در انگلیسی Must have و May have کاربرد may have و must have بررسی ساختار و کاربرد may have و  must have : p.p. + must have : برای نشان دادن احتمال قوی یا نتیجه گیری از شواهد و قرائن ...
MustHavetoOstadEnglish

کاربرد must و have to در زبان انگلیسی

  کاربرد have to و must در انگلیسی   در این آموزش به بررسی کابرد have to و must درجملات می پردازیم. هر دو ضرورت قوی را بیان می کنند. اما have to در مکالمات رایج تر است. You must ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز