09190865935
0
محتوای گرامر must have
MayhaveMusthave

کاربرد may have و must have در زبان انگلیسی

در انگلیسی Must have و May have کاربرد may have و must have بررسی ساختار و کاربرد may have و  must have : p.p. + must have : برای نشان دادن احتمال قوی یا نتیجه گیری از شواهد و قرائن ...
MustHavetoOstadEnglish

کاربرد must و have to در زبان انگلیسی

  کاربرد have to و must در انگلیسی   در این آموزش به بررسی کابرد have to و must درجملات می پردازیم. هر دو ضرورت قوی را بیان می کنند. اما have to در مکالمات رایج تر است. You must ...