0
محتوای گذشته ساده با was were
SimplePastTenseOstadEnglish

آموزش زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی | Simple Past Tense

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی به معنی کاری که در زمان گذشته صورت گرفته و به پایان رسیده است. ساخت افعال در زمان گذشته به 2 صورت انجام میگیرد: