0
محتوای گارانتی به انگلیسی
Vocab-Industries-11OstadEnglish

درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت پرده برداری، رونمایی، آشکار ساختن 1-Unveil معتبر، صحیح، درست 2-Valid اجازه، پروانه 3-License خارج، بیرون، خارج از کشور 4-Abroad دستور جلسه، برنامه ...
ProductOstadEnglish

صحبت درباره ی خرید محصولات به زبان انگلیسی

در این بخش به آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی خرید محصولات می پردازیم: در این بخش از مکالمات تجاری به موضاعاتی که راجع به خرید محصولات یک شرکت مرتبط می شود میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:خدمات ...