0
محتوای کاستی های پژوهش های مشاهده ای
PajouheshOstadEnglish

روش مشاهده و پژوهش های موردی زبان شناسی

روش مشاهده و پژوهش های موردی اصطلاحات "مطالعات مشاهده ای" و "مطالعات موردی" در پژوهش و آموزش ترجمه زبان انگلیسی در مفهوم یکسان نیستند و می توان هر دو را به کار گرفت. در روش پژوهش های مشاهده ای مجموعه ...