09190865935
0
محتوای چین و کره در تاریخ ترجمه شفاهی
TarikhTarjomeShafahiOstadEnglish

تاریخ ترجمه ی شفاهی از دوران باستان تا به امروز

تاریخ ترجمه شفاهی طی دورانی که سلایق تحقیقاتی در آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه ی شفاهی کاملا معطوف ترجمه ی شفاهی همایشی حرفه ای بود، کار تحقیقی اندکی بر روی تاریخ ترجمه شفاهی اجرا شد. دانش تولید شده در این ...