0
محتوای نکات گرامری any
AnySomeOstadEnglish

کاربرد any و some در زبان انگلیسی

  Some and Any کاربرد some و any در زبان انگلیسی الف. کاربرد some {مقداری، تعدادی، چند} کاربرد some در جملات مثبت John took some books home with him. جان تعدادی کتاب را با خود به خانه برد. کاربرد some ...