09190865935
0
محتوای نمونه سوال may have
MayhaveMusthave

کاربرد may have و must have در زبان انگلیسی

در انگلیسی Must have و May have کاربرد may have و must have بررسی ساختار و کاربرد may have و  must have : p.p. + must have : برای نشان دادن احتمال قوی یا نتیجه گیری از شواهد و قرائن ...