0
محتوای نمونه سوال از but
ButOstadEnglish

کاربرد but به علاوه افعال کمکی در زبان انگلیسی

But + Auxiliary Verbs کاربرد but به اضافه افعال کمکی در انگلیسی کاربرد but : برای اجتناب از تکرار در دو جمله که موقعیت متضادی را توصیف می کنند، از but به علاوه فعل کمکی مناسب استفاده می کنیم. نکته: ...