0
محتوای مصدر با to در زبان انگلیسی
GerundOstadEnglish

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر در زبان انگلیسی Gerund اسم مصدر بخش اول: کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی : اسم مصدر شکلی از فعل است که ing می گیرد و مانند اسم عمل می کند. He enjoys studying English. او از انگلیسی ...