09190865935
0
محتوای مثال جملات مجهول در انگلیسی
MajhoolOstadEnglish

فعل مجهول در زبان انگلیسی

 فعل مجهول در انگلیسی در زبان انگلیسی معمولا از شکل معلوم فعل یعنی شکلی که فاعل آن مشخص و معین باشد استفاده می کنیم. اما در مواردی که فاعل جمله مشخص نباشد از فعل مجهول یا از شکل مجهول فعل در ...