0
محتوای مثال برای present perfect continuous
PresentPerfectContinuousTenseOstadEnglish

آموزش زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری) در زبان انگلیسی

طریقه ساختن زمان حال کامل استمراری انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی قسمت زمان ها، با ساختار زمان حال کامل استمراری یا همان ماضی نقلی استمراری آشنا می شویم. ساختار این زمان به صورت زیر می باشد: فاعل + ...