0
محتوای مثال برای past perfect
PastPerfectTenseOstadEnglish

آموزش زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی | Past Perfect Tense

آموزش زمان گذشته کامل (ماضی بعید) Past Perfect Time در این مقاله از آموزش گرامر انگلیسی، به بررسی ساختار جمله در زمان گذشته کامل یا همان ماضی بعید می پردازیم:  .Had+ p.p+ فاعل صرف فعل خوردن در زمان گذشته کامل ...