0
محتوای مثال برای going to
goingtoOstadEnglish

زمان آینده نزدیک با going to در زبان انگلیسی

(part 1)Going to زمان آینده نزدیک با going to الف. طریقه ساختن زمان آینده نزدیک با going to ، یکی از بخش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی : شکل ساده فعل + am/is/are going to + فاعل صرف فعل دیدن ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز