0
محتوای مثال از there is
Thereis-ThereareOstadEnglish

کاربرد there is و there are (وجود دارد، وجود دارند) در زبان انگلیسی

 There is, There are وجود دارد، وجود دارند (هست، هستند) در زبان انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی به کاربرد There is و There are {به معنای هست، هستند، وجود دارد، وجود دارند} در زبان انگلیسی میپردازیم، زمانی ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز