0
محتوای متن انگلیسی با used to
SupposedtoUsedto

کاربرد supposed to و used to در زبان انگلیسی

 کاربرد supposed to الف. طریقه ساختن و کاربرد supposed to در انگلیسی: شکل ساده فعل + be supposed to + فاعل He is supposed to arrive on time. او قرار است به موقع وارد شود.   کاربرد supposed to در ...